Framvindureglur

Reglur þessar byggja á almennum reglum um nám og námsmat Háskólans í Reykjavík.

1. Inntaka nemenda.

2. Eftirtaldir geta sótt um inngöngu

2.1. Nemendur sem lokið hafa skilgreindu starfsnámi, þ.e. burtfararprófi úr iðn-, verkmennta-, fjölbrautaskóla, eða sambærilegu námi. Ekki er gerð krafa um sveinspróf.

2.2. Nemendur sem hafa lokið Menntastoðum. Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af vinnumarkaði.

2.3. Nemendur sem hafa stundað nám í framhaldsskóla en ekki lokið námi. Til að þeir umsækjendur geti hafið nám við frumgreinadeild er gerð krafa um talsverða starfsreynslu og bóklegan undirbúning. Nemandi þarf að hafa lokið að minnsta kosti einum áfanga í íslensku, stærðfræði, ensku, dönsku (eða öðru Norðurlandamáli) og upplýsingatækni.

2.4. Nemendur sem þegar hafa lokið stúdentsprófi en hafa ekki nægjanlegan fjölda eininga í stærðfræði og raungreinum. Þessir nemendur geta bætt við sig þeim einingum sem upp á vantar í aðfaranámi frumgreinadeildar (Háskólagrunnur HR) og er lengd námsins og samsetning háð fyrra námi viðkomandi.

3. Mat á fyrra námi

3.1. Til þess að nemandi fái nám frá öðrum skólum metið skal hann að öðru jöfnu hafa lokið prófi í hliðstæðum námskeiðum með lágmarkseinkunnina 7,0. Nemandi sem óskar eftir því að fá fyrra nám sitt metið sækir um það til verkefnastjóra frumgreinadeildar. Námsmatsnefnd frumgreinadeildar fer yfir umsóknir um mat og er niðurstaða hennar bindandi. Hægt er að sækja um mat á fyrra námi í fimm vikur frá því kennsla hefst á viðkomandi önn. Eftir fimmtu viku er ekki tekið við óskum um mat á fyrra námi.

3.2. Hliðstæð námskeið úr öðrum skólum eru skráð á námsferil sem metið (M). Til að geta útskrifast með lokapróf í Háskólagrunni HR skal þó almennt miða við að nemandi hafi a.m.k. tekið lokaáfanga hverrar námsgreinar. Nemandi sem er skráður í frumgreinadeild getur, að öllu jöfnu, ekki tekið samtímis hliðstæða áfanga úr öðrum skólum og fengið metnið inn í Háskólagrunninn. Þetta á ekki við um sænsku/norsku.

3.4. Við mat á fyrra námi gildir almennt að námskeið eldri en 7 ára eru ekki metin.

4. Námsframvinda

4.1. Námstími nemanda í staðarnámi er eitt ár.

4.2. Námstími og samsetning náms nemanda, sem tekinn er inn skv. 2.3 er háð fyrra námi.

4.3. Námstími og samsetning náms nemanda, sem tekinn er inn skv. 2.4 er háð fyrra námi.

4.4 Nemandi í fullu staðarnámi skal ljúka námi sínu skv. kennsluskrá á einu ári. Ef námi er ekki lokið 2 árum eftir að nemandi innritaðist ber nemanda að sækja um endurinnritun ef hann vill halda áfram námi og tekur ný innritun mið af gildandi námsskrá hverju sinni. Við endurinnritun heldur nemandi einungis þeim námskeiðum sem hann hefur lokið með einkunn 6,0 eða hærri.

4.5. Nemandi í hálfu staðarnámi skal ljúka námi sínu á tveimur árum. Ef námi er ekki lokið fjórum árum eftir að nemandi innritaðist ber nemanda að sækja um endurinnritun ef hann vill halda áfram námi og tekur ný innritun mið af gildandi námsskrá hverju sinni. Við endurinnritun heldur nemandi einungis þeim námskeiðum sem hann hefur lokið með einkunn 6,0 eða hærri.

4.6. Til að mega halda áfram í fullu námi eftir áramót má í mesta lagi vera ólokið 10 fein af samanlögðu námsefni undanfarandi anna. Sé 11 – 21 fein ólokið er hægt að semja um þátttöku að hluta í áföngum vorannar að uppfylltum skilyrðum um tengsl undanfara og eftirfara. Sé meira en 21 fein ólokið af samanlögðu námsefni undanfarinna anna er þátttaka í áföngum á vorönn óheimil.

4.7. Nemandi sem lýkur námi sínu skv. kennsluskrá útskrifast með lokapróf í Háskólagrunni HR. Nemandi getur sótt um það í upphafi skólaárs að gera hlé á námi sínu eða að stunda nám samkvæmt sérstakri áætlun sem víkur frá ofangreindu. Umsóknin, ásamt áætlun um námsframvindu til námsloka, skal send til fulltrúa frumgreinadeildar, studd viðeigandi gögnum. Gildar ástæður fyrir námshléi eða hægferð í námi eru t.d. barnsburður eða veikindi. Námsmatsnefnd metur umsóknir um námshlé eða hægferð.

4.8. Þeir nemendur sem áður hafa lokið stúdentsprófi skrá sig á braut í frumgreinadeild sem heitir Viðbótarnám við stúdentspróf. Til þess að útskrifast með skírteini „Viðbótarpróf við stúdentspróf“ af þeirri braut þarf viðkomandi nemandi að taka að lágmarki tiltekinn fjölda eininga viðkomandi háskólagrunns. Fagráð deildarinnar skilgreinir lágmarkskröfur þar með talið fjölda eininga og áfanga sem nemandi verður að ljúka. Sjá nánar í grein 4.9. Hafi nemandi áður lokið sambærilegum áfanga getur hann sótt um að fá hann metinn. Námsmatsnefnd deildarinnar metur allar umsóknir um mat á fyrra námi.

4.9. Til að geta útskrifast með Viðbótarpróf við stúdentspróf þarf nemandi að uppfylla að lágmarki.

4.9.1. Af tækni- og verkfræðigrunni: Lágmark 27 - 31 f-einingar, a.m.k. eftirfarandi áfanga F STÆ 4A10, F STÆ3B05, F EÐL 3A05, F EÐL 3B04/F EFN 3A04 og F FOR 3A03. Nemendur sem stefna í verkfræði taka að auki F STÆ4B04.

4.9.2. Af tölvunarfræðigrunni: Lágmark 21 f- einingar, a.m.k. F STÆ 2B05, F STÆ3C05, F FOR 3B05, F FOR3C02 og F STR 3A04

4.9.3. Af viðskiptafræðigrunni: Lágmark 12 f- einingar, a.m.k.
F STÆ3C05, F REI3A05, F ÞJÓ2B02

4.10. Verkefnastjóri frumgreinadeildar og nemendaskrá hafa eftirlit með námsframvindu nemenda.

5. Námsstyrkir

5.1. Þeir nemendur í frumgreinadeild (Háskólagrunnur HR) sem bestum árangri ná á hverju próftímabili eiga þess kost að fá námsstyrk frumgreinadeildar HR og fá skólagjöld næstu annar felld niður. Til þess að vera gjaldgengir þurfa nemendur , að öllu jöfnu, að ljúka einingum sem svara til fulls náms á viðkomandi önn og þurfa að hafa lokið öllum námskeiðum viðkomandi annar samkvæmt samþykktri námsáætlun. Eingöngu námskeið sem nemendur ljúka á hefðbundnu próftímabili, eða fyrir þann tíma, eru tekin með við þessa ákvörðun. Í útreikningi á meðaleinkunn gilda eingöngu próf sem tekin eru í fyrsta sinn í tilteknu námskeiði, m.ö.o sjúkrapróf gilda en endurtektarpróf ekki.

6. Annað

6.1. Undanþágur frá reglum þessum eru aðeins veittar með samþykki námsmatsnefndar.

Umsóknir um undanþágur skulu sendar til fulltrúa frumgreinadeildar, studdar viðeigandi gögnum.

Gildistaka: Reglur þessar gilda fyrir nemendur sem innritast í Háskólann í Reykjavík 1. ágúst 2019

  • Þannig samþykkt á fundi deildarráðs þann 13. febrúar 2007
  • Þannig samþykkt með áorðnum breytingum 3. mars 2009
  • Þannig samþykkt með áorðnum breytingum 2. febrúar 2010
  • Þannig samþykkt með áorðnum breytingum 7. október 2011
  • Þannig samþykkt með áorðnum breytingum 13. nóvember 2015.
  • Þannig samþykkt með áorðnum breytingum 12. apríl 2019


Var efnið hjálplegt? Nei