Um námið

Meistaranám í verkefnastjórnun hentar þeim sem vilja koma hlutum í verk og stýra flóknum verkefnum, hvort sem það er á sviði vöruþróunar, verklegra framkvæmda, nýsköpunar, innleiðingar, breytinga, rannsókna eða menningarviðburða.   

Námið

_00A8964-copy

Hagnýtt stjórnunarnám

MPM-námið er 90 ECTS einingar. Það er skipulagt sem nám samhliða vinnu og tekur tvö ár. Frá fyrsta degi læra nemendur aðferðir sem nýtast í starfi og á meðan á náminu stendur öðlast þeir traustan fræðilegan grunn og eiga þess jafnframt kost að taka virkan þátt í þróun og útbreiðslu faglegra stjórnunaraðferða. 

Kynningarbæklingur MPM-náms

Smellið á forsíðu bæklingsins hér fyrir neðan til að opna hann í PDF formi  

Baeklingur-forsida-screenshot

Kennsla

Í náminu er blandað saman hugvísindum, félagsvísindum, viðskiptafræði, verkfræði og raunvísindum. Það nýtist öllum sem vilja styrkja forystu- og skipulagshæfileika sína og færni til að leiða teymi og skipulagsheildir af öllu tagi. Nemendur stækka jafnframt tengslanet sitt og læra af félögum innan fagsins. Aðferðum MPM-námsins má beita jafnt til að þroska einstaklinga, teymi og skipulagsheildir og það er mikil eftirspurn eftir fólki með þá hæfni sem nemendur öðlast.

Fræðilegt og verklegt

Kennt er með fyrirlestrum, raundæmum (e. case studies), vettvangsferðum, þjálfunarhópum, samræðuhópum og dagbókarskrifum. Nemendur fá tækifæri til að tengja viðfangsefni við starf sitt auk þess sem unnið er með dæmi úr rekstri fyrirtækja og stofnana í kennslustofunni. Í hópvinnu er unnið með raunhæf viðfangsefni og rík áhersla er á virka þátttöku nemenda.

Persónulegur þroski

Nemendur kynnast ýmsum nálgunum í sálfræði. Kennt er hvernig auka má þroska með því að efla skapandi hugsun, siðræna hugsun og rökhugsun. Félagssálfræði er beitt til að skilja eðli hópa, teyma og skipulagsheilda. Jafnframt er þjálfunaraðferðum beitt til að auka samskiptafærni, félagsgreind og félagsþroska nemenda og auka þannig færni þeirra í að takast á við krefjandi verkefni í lífi og starfi. 

Hvað segja nemendur um námið? 

Jakob Falur Garðarsson
Framkvæmdastjóri Frumtaka - MPM 2018

„Ég valdi MPM-námið til að öðlast betri færni til að takast á við krefjandi verkefni í bæði leik og starfi - og ég sé ekki eftir því. Í náminu er tvinnað saman fræðigreinum eins og sálfræði og verkfræði á skemmtilegan hátt, kennsluaðferðirnar eru fjölbreyttar og vel útfærðar og skipulag námsins er til fyrirmyndar. Þessi frábæri bræðingur, það er, hve skemmtilega er blandað saman djúpum og flóknum verkferlum við mikilvægi þess að efla og treysta mannleg samskipti, er einn helsti kostur MPM-námsins. Við vinnum mikið með jákvæðni, gleði og traust í mannlegum samskiptum og það kann ég að meta.“ 

Alþjóðleg vottun

MPM-námið er alþjóðlega vottað nám af Samtökum um verkefnastjórnun í Bretlandi (APM). Í umsögn APM segir að um sé að ræða fyrirmyndarnám (e. best practice) á háskólastigi í faglegri verkefnastjórnun. 

Fjölbreytt verkefni

Nemendur kljást við ýmis verkefni á meðan á náminu stendur: 

Verkefni í þágu samfélags

Á fyrra námsári í MPM-námi vinna nemendur verkefni sem á að þjóna samfélaginu á einhvern hátt. Fjórir til sex nemendur taka höndum saman og vinna að viðamiklu verkefni undir handleiðslu kennara. 

Verkefni í þágu samfélags

Nemendur fá mikið frelsi til að velja sér viðfangsefni að því gefnu að þau uppfylli almenn skilyrði. Markmiðið er að kenna hönnun, áætlanagerð og eftirfylgni í hvaða verkefni sem er.

Dæmi um samfélagstengd verkefni 

 • Björgunarbox Mottumars: Verkefni sem var unnið í samvinnu við Krabbameinsfélagið og snérist um vitundarvakningu karlmanna á Íslandi, 50 ára og eldri, á einkennum blöðruhálskrabbameins. 

 • Parísarsamkomulagið og loftlagsmál: Verkefnið snérist um að búa til einfalt og aðgengilegt fræðsluefni á íslensku um það sem fór fram á Loftlagsráðstefnunni í París, samkomulagið sem staðfest var á fundinum og áhrif þess á Ísland og landsmenn. Útkoman hlutgerðist í sjónvarpsþáttum sem sýndir voru á sjónvarpsstöðinni Hringbraut. 

 • Brúum bilið:  Meginmarkmið verkefnisins var að vekja athygli á tannheilsu aldraðra með umfjöllun í fjölmiðlum og gerð tillögu að æskilegum úrbótum og aðbúnaði fyrir tannumhirðu á dvalarheimilum.

 • Samferða til vinnu (e. carpool) fyrir starfsmenn Landspítala.

 • Hjálpum Hernum: Verkefnið var unnið í samvinnu við Hjálpræðisherinn og snerist um að taka saman viðskiptaáætlun fyrir kaup og innflutning á fatasöfnunarkössum ásamt gerð markaðsáætlunar fyrir starfsemina og gerð verkferla fyrir daglegan rekstur þeirra.

 • Þrautaleikurinn Fagnið: Í samstarfi við Skátana og Securitas var þrautaleikurinn Fagnið settur saman til að leiða saman fjölskyldur landsins í gleði og leik. Samhliða leiknum var vakin athygli á mikilvægi samverustunda fjölskyldunnar.

Útskriftarráðstefna - Dagur verkefnastjórnunar

Árleg útskriftarráðstefna MPM-námsins ber heitið Dagur verkefnastjórnunar. Á ráðstefnunni er fjallað um íslenskar rannsóknir á sviði verkefnastjórnunar og tengdra fræða. Ráðstefnan hefur verið árviss viðburður frá stofnun MPM-námsins.

Útskriftarráðstefnan er auglýst á hverju vori, við hvetjum áhugasama til að fylgjast með hér á vefnum eða á facebook-síðu MPM-námsins í HR.

Rannsóknarverkefni

Náminu lýkur með rannsóknarverkefni sem ætlað er að vera raunverulegt framlag til þróunar þekkingar á fagsviðum námsins.  

Hvað er verkefnastjórnun? 

Stjórnunaraðferðir framtíðarinnar

Vaxandi fjöldi fyrirtækja og stofnana tekur meðvitaða ákvörðun um að halda utan um þorra viðfangsefna sinna með aðferðum verkefnastjórnunar. Ástæðurnar fyrir þessu eru margar, ekki síst hraði breytinga í krefjandi samkeppnisumhverfi og þörfin fyrir það að geta lagað sig að síbreytilegu umhverfi og mætt kröfum viðskiptavina. 

Aðferðir sem kenndar eru í MPM-námi mæta því aukinni alþjóðlegri eftirspurn á öllum sviðum athafnalífsins. Flest bendir til að þessi þróun í átt að verkefnamiðun fyrirtækja haldi áfram og nú er talað um verkefnamiðun samfélaga, þegar heilu samfélögin gerast verkefnamiðuð og auka þannig getu sína til að takast á við flókin viðfangsefni og takast á við breytingar. 

MPM-námið er leiðandi

Auknar kröfur hafa verið gerðar um fagmennsku í verkefnastjórnun og á undanförnum árum hefur sú krafa raungerst í auknu framboði á háskólanámi víða um heim þar sem fjallað er um verkefnastjórnun. MPM-námið hefur verið með í þessari þróun allt frá árinu 2005 og tekið leiðandi hlutverk, með áherslum sínum á mannlegt atferli og samskipti, og samhengið á milli verkefna og fyrirtækja - ásamt hinum klassísku tæknilegu þáttum verkefnastjórnunar. 

Að námi loknu 

Stjórnunarábyrgð og fjölbreytt starfssvið

Þeir sem hafa lokið MPM-námi starfa meðal annars sem faglegir verkefnastjórar með stjórnunarábyrgð, sem stjórnendur rammaáætlana og verkefnastofna, sem framkvæmdastjórar og ráðgjafar. Þeir geta starfað á vettvangi iðnaðar og framleiðslu, á vettvangi menningar og lista, í þjónustu, í fjármálum, á sviði vísinda- og tækni, á sviði hjálpar- og þróunarstarfs og við margháttaða ráðgjöf, mat og eftirlit.

Alþjóðlegar vottanir

Nemendur hljóta alþjóðlega vottun í verkefnastjórnun sem veitt er af Alþjóðasamtökum verkefnastjórnunarfélaga (International Project Management Association, IPMA) fyrir milligöngu Verkefnastjórnunarfélags Íslands. Nemendur geta hlotið IPMA D, C eða B vottun en vottun tekur mið bæði af þekkingu og starfsreynslu.  

Þekking og færni

Í lærdómsviðmiðum má sjá hvaða þekkingu, leikni og hæfni nemendur eiga að búa yfir að námi loknu.

MSc/MPM í verkefnastjórnun

Útskrifaðir MPM geta sótt um að skrifa 30 ECTS rannsóknarverkefni og bætt við sig prófgráðunni MSc/MPM í verkefnastjórnun. Þetta nám er viðauki við MPM-nám og er ætlað fyrir MPM útskrifaða sem hafa sérstakan áhuga á að efla sig sem fræðimenn og vinna sjálfstætt að rannsóknarverkefnum með leiðbeinanda á sviði verkefnastjórnunar og tengdra greina.  

Hvað segja fulltrúar atvinnulífsins? 


Jón Sigurðsson, forstjóri Össurar
 

Jón Sigurðsson hjá Össuri

„Fagleg verkefnastjórnun er lykilatriði þegar kemur að umbótum, vöruþróun og breytingastjórnun. Verkefnastjórar hjá Össuri sem lokið hafa MPM-námi eiga stóran þátt í að gera okkur kleift að fylgja eftir umfangsmiklum verkefnum innan skilgreinds tíma og samkvæmt kostnaðaráætlun þannig að heildarstarfsemi fyrirtækisins verði fyrir lágmarksáhrifum. 

Vottaðir verkefnastjórar eru þjálfaðir í stjórnunaraðferðum til að takast á við einstök verkefni. Það auðveldar mér að fylgjast með stöðu stefnumiðaðra verkefna þar sem búið er að skilgreina markmið, vörður og verkefnaáætlanir, og eftirfylgni er skýr. Verkefnastjórnun gerir okkur betur fært að starfa á kerfisbundinn máta, allt frá því að markmið eru sett og aðferðir skilgreindar þar til árangri hefur verið náð.“ 

Fyrirtæki

Hér eru nokkur dæmi um fyrirtæki sem útskrifaðir MPM-nemendur starfa hjá eða stýra:

Landsvirkjun • Listahátíð í Reykjavík • Efla • Landsbankinn • Alþingi • Fiskistofa • Síminn • Ímark • Kolibri • Háskólinn í Reykjavík • Orka Náttúrunnar • Íslandsstofa • Advania • Rauði krossinn • Attenus • Natus ehf. • Reykjavik Excursions • VÍS • Mannvit • Norðurál • Icelandair • WOW air • Morgunblaðið • Landsspítalinn • Orkustofnun • Icelandic Startups • Isavia • Orkuveita Reykjavíkur • Össur • Marel • Vodafone • Eimskip • Lean Ísland  

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Í háskólabyggingu HR er aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.  

Rými MPM námsins í HR

Aðstaða MPM námsins

Þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu. 

Verslanir og kaffihús

Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, Kaffitár, æfingasalur World Class, og veitingasalan Málið.

Te og Kaffi í HR

Kennarar

Öflugir sérfræðingar

Meistaranámsnemar í verkefnastjórnun njóta leiðsagnar öflugra sérfræðinga á fagsviðinu, stundakennara og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu. 

Til viðbótar við kennara HR koma margir gestafyrirlesarar frá virtum háskólum í Evrópu og Bandaríkjunum. Má þar nefna Sloan School of Management við MIT, Stanford háskóla og Heriot-Watt í Edinborg meðal annarra.

Agnes-Holm_1550231299842

Agnes Hólm Gunnarsdóttir

Stundakennari við Háskólann í Reykjavík

Gæðastjóri hjá Verkís
Anna-Hulda

Anna Hulda Ólafsdóttir, 
PhD

Stundakennari við Háskólann í Reykjavík

Lektor við verkfræðideild Háskóla Íslands, alþjóðlegur verðlaunahafi í kraftlyftingum og crossfit
Andri-Gudmundsson

Andri Guðmundsson, B.Sc.

Stundakennari við Háskólann í Reykjavík

Stjórnarmaður hjá Fossum mörkuðum, löggildur verbréfamiðlari, stjórnarmeðlimur Viðskiptaráðs Íslands og sænsk-ís
Ásbjörg Kristinsdóttir

Ásbjörg Kristinsdóttir, MBA, PhD 

Stundakennari við HR

Starfsmaður framkvæmdasviðs Landsvirkjunar
Bog Dignen

Bob Dignen, MA 

Stundakennari við HR

Framkvæmdastjóri York Associates, Englandi 
Höfundur: Effective International Business Communication (Harper-Collins)  
Communicating Across Cultures (Cambrigde University Press) 
Managing Projects (Delta Publishing) 
Fifty Ways to Improve Your Intercultural Skills (Summertown Publishing)
DarrenDalcher

Darren Dalcher, PhD 

Prófessor við University of Hertfordshire

CEO, National Centre for Project Management, London, Englandi  
Höfundur: Successful IT Projects (Lindsey Broadie Publishing) 
Advancement in Project Management (Gower/Ashgate Publishing).

Ellen Gunnarsdóttir PhD 

Stundakennari við HR og Listaháskóla Íslandskennedy

Florence Kennedy  

Stundakennari við Heriot-Watt University

CEO Negotiate ltd. Edinborg, Skotlandi
Guðfinna Bjarnadóttir

Guðfinna Bjarnadóttir PhD 

Stundakennari við HR

Framkvæmdastjóri LEAD Consulting

Guy-Giffin

Guy Giffin

Stundakennari við HR

Sérfræðingur í verkefnahermunum og Framkvæmdastjóri Prendo Simulations
Hannes-Petursson

Hannes Pétursson 

Stundakennari við HR

Forritari hjá Gagnavörslunni

Helga_sif_fridjonsdottir_2017

Helga Sif Friðjónsdóttir, 
PhD

Stundakennari við Háskólann í Reykjavík

Deildarstjóri göngudeildar geðsviðs Landspítala Íslands, klínískur lektor við hjúkrunarfræðideild HÍ.
Haukur Ingi Jónasson

Haukur Ingi Jónasson, PhD  

Lektor og formaður stjórnar MPM náms í HR

Ráðgjafi hjá Nordica ráðgjöf ehf. 
Höfundur: Leiðtogafærni, Samskiptafærni, Stefnumótunarfærni, Skipulagsfærni, Markþjálfun (allar hjá JPV) 
Project Ethics (Gower/Ashgate).
Helgi-Thor-Ingason-miniHD

Helgi Þór Ingason, PhD

Prófessor og forstöðumaður MPM náms í HR

Framkvæmdastjóri hjá Nordica ráðgjöf ehf. 
Höfundur: Afburðarárangur (Háskólaútgáfan) 
Leiðtogafærni, Samskiptafærni, Stefnumótunarfærni, Skipulagsfærni, Gæðastjórnun (allar hjá JPV) 
Project Ethics, (Gower/Ashgate)
Hera_Grimsdottir

Hera Grímsdóttir, M.Sc.

Stundakennari við Háskólann í Reykjavík

Forstöðumaður fagháskólaverkefnis við tækni- og verkfræðideild.
markMorgan_w148_q60

Mark Morgan 

Stundakennari við Stanford University

Framkvæmdastjóri Stratex Advisors, Inc. Bandaríkjunum. 
Höfundur: Executing Your Strategy (Harvard Business School Press).
Marta Kristín Lárusdóttir

Marta Kristín Lárusdóttur PhD 

Lektor við tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík

Morten Fangel

Morten Fangel, PhD

Stundakennari við HR

CEO, Fangel Consulting, Kaupmannahöfn, Danmörku 
Höfundur: Proactive Project Management (Fangel)
Pall-Jensson

Páll Jensson, PhD 

Prófessor við verkfræðideild Háskólans í Reykjavík.


Páll Kr. Pálsson

Páll Kr. Pálsson MSc  

Lektor við verkfræðideild Háskólans í Reykjavik

Framkvæmdastjóri Skyggir ehf. 
Höfundur: Handbók athafnamannsins: Stefna, stjórnun og starfsmenn, Vöruþróun/Markaðssókn (Iðntæknistofnun Íslands).

Dr.-Pauline-Muchina

Pauline Muchina, PhD, MSc

Stundakennari við Háskólann í Reykjavík

Stofnandi og umsjónaraðili samtaka um framtíðarleiðtoga Afríkuríkjanna (Future African leaders Project), sérstakur ráðgjafi hjá UNAIDS og handhafi United Methodist Church Global Leadership verðlaunanna.
Sharon De Mascia

Sharon De Mascia MSc, M.A, Dip TM, MCIPD, CPsychol, PhD 

Stundakennari við HR og Global MBA Manchester Business School, Englandi.

CEO Conscentia, Bretland 
Höfundur: Project Psychology, Using Psychological Models and Techniques to Create Successful Projects (Gower/Ashgate). 

Snjolaug-Olafsdottir2

Snjólaug Ólafsdóttir, 
PhD

Stundakennari við Háskólann í Reykjavík

Umhverfisverkfræðingur er stofnandi og eigandi Andrýmis Ráðgjafar ehf.
Svavar-Svavarsson

Svavar Svavarsson, MPM

Stundakennari við HR

Forstöðumaður verkefnastofu í upplýsingatækni hjá Össur
Sveinbjorn_1550229274053

Sveinbjörn Jónsson,
MPM

Stundakennari við Háskólann í Reykjavík

Gæðastjóri Coca Cola EPI
Tinna-Lind-Gunnarsdottir

Tinna Lind Gunnarsdóttir,
MPM

Stundakennari við HR

Leikkona og verkefnastjóri hjá Þjóðleikhúsinu
Yvonne

Yvonne Schoper

Stundakennari við HR og prófessor við Tækniháskólann HTW í Berlín

Yr-Gunnarsdottir

Ýr Gunnarsdóttir

Stundakennari við Háskólann í Reykjavík

Operational Exellence / Continuous Improvement Deployment Lead
Thor-Hauksson

Þór Hauksson, 
MPM

Stundakennari við Háskólann í Reykjavík

Verkefnalóðs hjá Landsvirkjun og formaður Verkefnastjórnunarfélags Íslands VSF
Thordur-vikingur_1550232482022

Þórður Víkingur Friðgeirsson, M.Sc.

Lektor við  verkfræðideild Háskólans í Reykjavík

Þröstur Guðmundsson

Þröstur Guðmundsson, PhD 

Stundakennari við HR

Framkvæmdastjóri HRV Center of Excellence.
Þórdís Jóhannesdóttir Wathne

Þórdís Jóhannesdóttir Wathne MSc   

Stundakennari við HR
Skipulag náms

Fjölbreytt nám samhliða starfi

Námið er 90 ECTS einingar. Það er skipulagt sem nám samhliða vinnu og tekur tvö ár.

Eitt námskeið er kennt í senn og lýkur því ýmist með verkefnum eða lokaprófi. Námsmat er fjölbreytilegt, notast er við hópverkefni, einstaklingsverkefni, munnleg próf, skrifleg próf, sjálfsmat og félagamat svo nokkur dæmi séu tekin.

Kennt er aðra hverja viku:

 • Föstudaga kl 8:30 – 16: 30
 • Laugardaga kl. 8:30 – 16:30

Að auki er kennt á fimmtudögum kl. 16:00 – 20:00 nokkrum sinnum á önn.  

_00A9187-copy

Fyrra námsár

1. önn— 23 ECTS

Námið hefst með námskeiði um nýsköpun og stefnumiðaða stjórnun. Markmiðið er að gera nemendum grein fyrir því að stefnumótun er upphaf margra verkefna, verkefnaskráa og verkefnastofna. Í framhaldi er fjallað um faglega stjórnun með sérstakri áherslu á verkefnastjórnun og leiðtogahlutverkið. Athygli er líka beint að einstaklingnum, skapandi sálfræði, siðfræði og rökvísi. Á misserinu ljúka allir nemendur alþjóðlegu vottunarprófi.

 • Nýsköpun og stefnumiðuð stjórnun (6 einingar) 
 • Verkefnastjórnun: Fræðilegur grunnur og áætlanagerð (9 einingar) 
 • Verkefnaleiðtoginn: Sjálfsskilningur, þroski og þróun (8 einingar) 
 • Nemendur ljúka D-vottun IPMA á fyrsta misseri. 

2. önn  — 22 ECTS 

Nemendur leiða raunhæft verkefni í þágu samfélagsumbóta frá upphafi til enda. Þeir kynnast sígildum og nýstárlegum stjórnunaraðferðum sem eiga að tryggja markvissa framvindu verkefna. Áhersla er lögð á að nemendur skilji eðli hópa og geti stýrt teymum með sköpun, marksækni og ávinning að leiðarljósi. Á þessu misseri er fjallað um fjöldamargar nýjar og spennandi hugmyndir um stjórnun.

 • Raunhæft verkefni: Undirbúningur, framkvæmd og lúkning (6 einingar) 
 • Stjórnun verkefnastofna og verkefnaskráa (5 einingar) 
 • Agile verkefnastjórnun (5 einingar) 
 • Verkefnateymi og aflfræði hópa (6 einingar) 

Nemendur vinna raunhæf verkefni í þágu samfélagsins.

Seinna námsár

3. önn  – 23 ECTS 

Á þriðja misseri er lögð megináhersla á að skilja skipulagsheildir og hvernig þeim má stjórna, breyta og bæta og hvernig unnið er með fjárhagslegan ábata að leiðarljósi. Hér er meðal annars rætt um samningatækni, markaðssetningu og aðferðir sem auka virði og hagsæld. Áhersla er á hagkvæmni og skilvirkni samhliða stjórnun. Nýsköpun í stjórnun og viðbrögð við breytingum af öllu tagi fá hér mikið vægi og mörgum vel þekktum stjórnunaraðferðum er miðlað til nemenda.

 • Verkefnadrifnar skipulagsheildir og gæðastjórnun (6 einingar) 
 • Samningar í verkefnum: Samningar, deilur og áföll (5 einingar) 
 • Stjórnun, ráðgjöf og þróun skipulagsheilda (6 einingar) 
 • Arðsemi og fjármögnun verkefna (6 einingar) 

4. önn  – 22 ECTS

Fjallað er um stjórnun í ólíkum geirum og í alþjóðlegu samhengi en einnig eru til umfjöllunar almennar stjórnunaraðferðir sem skila afburðaárangri, til dæmis straumlínustjórnun (lean management). Allir nemendur fá hagnýta þjálfun í verkefnastjórnun í gegnum beitingu sérhæfðra hermilíkana. Á þessu misseri skapa nemendur nýja þekkingu og skrifa um hana lærða tímaritsgrein sem þeir kynna opinberlega. Hér beita nemendur aðferðum fræða og vísinda sem þeir geta hagnýtt sem leiðtogar, faglegir matsaðilar, ráðgjafar eða stjórnendur. Á útskriftarári sínu úr MPM-námi eru nemendur hvattir til að undirgangast alþjóðlega IPMA C- eða B-vottun.

 • Lokaverkefni (9 ECTS)
 • Þjálfun í verkefnastjórnun með aðstoð hermilíkana (3 ECTS)
 • Afburðastjórnun - með áherslu á straumlínustjórnun (5 ECTS)
 • Verkefnastjórnun á framandi slóð (5 ECTS)

 

Stundaskrár 2020 - 2021

Haustmisseri 2020

Dagsetning Tími MPM 2022 (Fyrra ár)MPM 2021 (Seinna ár)

Ágúst20.08.2020

08:30-16:30

14:00-18:00

17:00-18:00

18:00-19:30


 Opnun MPM-námsinsSameiginleg móttaka
Verkefnateymi og aflfræði hópa
(viðbótartími)


Opnun MPM-námsins

Sameiginleg móttaka
21.08.202008:30-16:30 Nýsköpun og stefnumótunSamningar í verkefnum
22.08.202008:30-16:30 Nýsköpun og stefnumótunSamningar í verkefnum

September

03.09.202016:00-20:00 Nýsköpun og stefnumótunExcel fyrir lengra komna
04.09.2020 08:30-16:30 Nýsköpun og stefnumótunSamningar í verkefnum
05.09.2020 08:30-16:30 Nýsköpun og stefnumótunSamningar í verkefnum
18.09.2020 08:30-16:30Verkefnastjórnun:
Fræðil. grunnur og áætlanagerð
Stjórnun og ráðgjöf
19.09.202008:30-16:30 Verkefnastjórnun:
Fræðil. grunnur og áætlanagerð

Stjórnun og ráðgjöf

Október

01.10.202016:00-20:00Inngangur að excel

Stjórnun og ráðgjöf

02.10.2020 08:30-16:30Verkefnastjórnun:
Fræðil. grunnur og áætlanagerð

Stjórnun og ráðgjöf

03.10.2020 08.30-16.30Verkefnastjórnun:
Fræðil. grunnur og áætlanagerð
Stjórnun og ráðgjöf
16.10.2020 08:30-16:30Verkefnastjórnun:
Fræðil. grunnur og áætlanagerð
Arðsemi og fjármögnun verkefna
17.10.202008:30-16:30 Verkefnastjórnun:
Fræðil. grunnur og áætlanagerð
Arðsemi og fjármögnun verkefna
22.10.202016:00-20:00 D-vottunarpróf
29.10.2020 16:00-20:00 Arðsemi og fjármögnun verkefna
30.10.2020 08:30-16:30 VerkefnaleiðtoginnArðsemi og fjármögnun verkefna
31.10.2020 08:30-16:30 Verkefnaleiðtoginn Arðsemi og fjármögnun verkefna

Nóvember

13.11.202008:30-16:30VerkefnaleiðtoginnVerkefnadrifnar skipuheildir
14.11.202008:30-16:30 VerkefnaleiðtoginnVerkefnadrifnar skipuheildir
26.11.202016:00-20:00 Verkefnadrifnar skipuheildir
27.11.2020 08:30-16:30Verkefnaleiðtoginn Verkefnadrifnar skipuheildir
28.11.2020 08:30-16:30 Verkefnaleiðtoginn Verkefnadrifnar skipuheildir

Desember

03.12.202008:30-23:30 Heimapróf í verkefnadrifnum skipuheildum
04.12.2020 09:00-12:00


13:00-15:00

13:00-16:30

19:00-23:00

Lokapróf í verkefnaleiðtoganumEndurgjöf á skýrslu

JólahlaðborðUndirbúningur fyrir lokaverkefniJólahlaðborð

Vormisseri 2021

DagsetningTímiMPM 2022 (Fyrra ár)MPM 2021 (Seinna ár)

Janúar

04.01.202116:00-20:00 Hugmyndafundur í raunhæfu verkefni
07.01.202116:00-20:00
Verkefnahermun
08.01.202108:30-16:30Raunhæft verkefniVerkefnahermun
09.01.202108:30-16:30Raunhæft verkefniVerkefnahermun
22.01.202108:30-16:30Stjórnun verkefnastofna og
-skráa

Verkefnastjórnun á framandi slóð

23.01.202108:30-16:30Stjórnun verkefnastofna og
-skráa

Verkefnastjórnun á framandi slóð

Febrúar

04.02.202116:00-20:00Stöðufundir í raunhæfum
verkefnum
Lokaverkefni (Design Thinking)
(15:30-20:30)
05.02.202108:30-16:30Stjórnun verkefnastofna og
-skráa

Verkefnastjórnun á framandi slóð

06.02.202108:30-16:30

Stjórnun verkefnastofna og
-skráa

Verkefnastjórnun á framandi slóð

12.02.2021 07:00-22:00 Menningarferð í Reykjavík
19.02.202108:30-16:30

Agile

Afburðastjórnun/Lean

20.02.2021 
08:30-16:30

Agile

Afburðastjórnun/Lean

Mars

04.03.202116:00-20:00Stöðufundir í raunhæfum
verkefnum
Lokaverkefni
05.03.202108:30-16:30

Agile

Afburðastjórnun/Lean

06.03.202108:30-16:30

Agile

Afburðastjórnun/Lean

19.03.202108:30-16:30

Verkefnateymi

Lokaverkefni
20.03.2021 
08:30-16:30

Verkefnateymi

Apríl

08.04.202116:00-20:00

Verkefnateymi +

Stöðufundur í raunhæfum verkefnum

09.04.2021 
08:30-16:30

Verkefnateymi

10.04.202108:30-16:30

Verkefnateymi

23.04.2021 Vorferð
24.04.2021 Vorferð
29.04.2021 16:00-20:00Framsöguþjálfun
30.04.2021 16:00-19:00Kynningar á raunhæfum
verkefnum

Maí

06.05.2021 
16:00-20:00Raunhæf verkefni: Skilamatsfundur
10.05.202112:00 Skil lokaverkefna
12.05.202116:00-20:00 Framsöguþjálfun
14.05.2021 
09:00-17:00Dagur verkefnastjórnunarDagur verkefnastjórnunar
17:00-19:00Hátíðarkokteill Hátíðarkokteill


Stundaskrár 2019 - 2020

Haustmisseri 2019

 

 Dagsetning  Tími  MPM 2021 (Fyrra ár) MPM 2020 (Seinna ár)

Ágúst

 

   
 22.08.2019

14:00-18:00

17:00-18:00

18:00-19:30
 Opnun MPM-námsins   

 

Sameiginleg móttaka         
                                            

Opnun MPM-námsins

Sameiginleg móttaka 
 23.08.2019 08:30-16:30   Nýsköpun og stefnumótun Samningar í verkefnum
 24.08.2019 08:30-16:30   Nýsköpun og stefnumótun Samningar í verkefnum 

September

     
 05.09.2019 16:00-20:00   Nýsköpun og stefnumótun Excel fyrir lengra komna
 06.09.2019  08:30-16:30  Nýsköpun og stefnumótun Samningar í verkefnum
 07.09.2019  08:30-16:30  Nýsköpun og stefnumótun Samningar í verkefnum 
 20.09.2019  08:30-16:30 Verkefnastjórnun: 
Fræðil. grunnur og áætlanagerð
Arðsemi og fjármögnun verkefna
 21.09.2019 08:30-16:30  Verkefnastjórnun: 
Fræðil. grunnur og áætlanagerð
Arðsemi og fjármögnun verkefna

Október

     
 03.10.2019 16:00-20:00 Inngangur að excel Arðsemi og fjármögnun verkefna
 04.10.2019  08:30-16:30 Verkefnastjórnun: 
Fræðil. grunnur og áætlanagerð
Arðsemi og fjármögnun verkefna
 05.10.2019  08.30-16.30 Verkefnastjórnun:
Fræðil. grunnur og áætlanagerð
Arðsemi og fjármögnun verkefna 
 18.10.2019  08:30-16:30 Verkefnastjórnun:
Fræðil. grunnur og áætlanagerð
Stjórnun og ráðgjöf
 19.10.2019 08:30-16:30  Verkefnastjórnun:
Fræðil. grunnur og áætlanagerð
Stjórnun og ráðgjöf
 24.10.2019 16:00-20:00  D-vottunarpróf  
 31.10.2019  16:00-20:00    Stjórnun og ráðgjöf

Nóvember

     
01.11.2019 08:30-16:30  Verkefnaleiðtoginn Stjórnun og ráðgjöf
02.11.2019 08:30-16:30 Verkefnaleiðtoginn  Stjórnun og ráðgjöf
15.11.2019 08:30-16:30 Verkefnaleiðtoginn Verkefnadrifnar skipuheildir 
16.11.2019 08:30-16:30  Verkefnaleiðtoginn Verkefnadrifnar skipuheildir
28.11.2019 16:00-20:00   Verkefnadrifnar skipuheildir
29.11.2019  08:30-16:30 Verkefnaleiðtoginn  Verkefnadrifnar skipuheildir
30.11.2019  08:30-16:30  Verkefnaleiðtoginn  Verkefnadrifnar skipuheildir

Desember

     
05.12.2019 08:30-23:30   Heimapróf í verkefnadrifnum skipuheildum 
06.12.2019  09:00-12:00


13:00-15:00

13:00-16:30

19:00-23:00

Lokapróf í verkefnaleiðtoganum Endurgjöf á skýrslu 

Jólahlaðborð 
 


Undirbúningur fyrir lokaverkefniJólahlaðborð 

 

Vormisseri 2020

 

 Dagsetning Tími MPM 2021 (Fyrra ár) MPM 2020 (Seinna ár) 

Janúar

     
02.01.2020  16:00-20:00       Hugmyndafundur í raunhæfu verkefni                 
09.01.2020 16:00-20:00
Verkefnahermun
10.01.2020 08:30-16:30 Raunhæft verkefni Verkefnahermun
11.01.2020 08:30-16:30 Raunhæft verkefni Verkefnahermun
24.01.2020 08:30-16:30 Stjórnun verkefnastofna og 
-skráa

Verkefnastjórnun á framandi slóð

25.01.2020 08:30-16:30 Stjórnun verkefnastofna og
-skráa 

Verkefnastjórnun á framandi slóð 

Febrúar

     
06.02.2020 16:00-20:00 Stöðufundir í raunhæfum
verkefnum
Lokaverkefni (Design Thinking)
07.02.2020 08:30-16:30 Stjórnun verkefnastofna og
-skráa 

Verkefnastjórnun á framandi slóð

08.02.2020 08:30-16:30

Stjórnun verkefnastofna og
-skráa 

Verkefnastjórnun á framandi slóð

11.02.2020  07:00-22:00    Menningarferð í Reykjavík
21.02.2020 08:30-16:30

Agile 

Afburðastjórnun/Lean

22.02.2020 
08:30-16:30

Agile 

Afburðastjórnun/Lean

Mars

     
05.03.2020 16:00-20:00 Stöðufundir í raunhæfum
verkefnum 
Lokaverkefni
06.03.2020 08:30-16:30

Agile 

Afburðastjórnun/Lean

07.03.2020 08:30-16:30

Agile 

Afburðastjórnun/Lean

20.03.2020 08:30-16:30

Verkefnateymi 

Lokaverkefni 
21.03.2020 
08:30-16:30

Verkefnateymi 

 

 Apríl

     
02.04.2020 16:00-20:00

Verkefnateymi + 

Stöðufundur í raunhæfum verkefnum

 
03.04.2020 
08:30-16:30

Verkefnateymi 

 
04.04.2020 08:30-16:30

Verkefnateymi 

 
24.04.2020   Vorferð   
25.04.2020   Vorferð  
29.04.2020  16:00-20:00 Framsöguþjálfun  
30.04.2020  16:00-19:00 Kynningar á raunhæfum
verkefnum 
 

Maí

      
07.05.2020 
16:00-20:00 Raunhæf verkefni: Skilamatsfundur
 
11.05.2020 12:00   Skil lokaverkefna
14.05.2020 16:00-20:00   Framsöguþjálfun
15.05.2020 
09:00-17:00 Dagur verkefnastjórnunar Dagur verkefnastjórnunar
  17:00-19:00 Hátíðarkokteill  Hátíðarkokteill 

 

Stundaskrár 2018 - 2019

Haustmisseri 2018

 

 Dagsetning  Tími  MPM 2020 (Fyrra ár) MPM 2019 (Seinna ár)

Ágúst

 

   
 23.08.2018

14:00-18:00

17:00-18:00

18:00-19:30
 Opnun MPM-námsins   

 

Sameiginleg móttaka         
                                            

Opnun MPM-námsins

Sameiginleg móttaka 
 24.08.2018 08:30-16:30   Nýsköpun og stefnumótun Samningar í verkefnum
 25.08.2018 08:30-16:30   Nýsköpun og stefnumótun Samningar í verkefnum 

September

     
 06.09.2018 16:00-20:00   Nýsköpun og stefnumótun  Excel fyrir lengra komna
 07.09.2018  08:30-16:30  Nýsköpun og stefnumótun Samningar í verkefnum
 08.09.2018  08:30-16:30  Nýsköpun og stefnumótun Samningar í verkefnum 
 21.09.2018  08:30-16:30  Verkefnastjórnun: 
Fræðil. grunnur og áætlanagerð
Arðsemi og fjármögnun verkefna
 22.09.2018 08:30-16:30  Verkefnastjórnun: 
Fræðil. grunnur og áætlanagerð
Arðsemi og fjármögnun verkefna

Október

     
 04.10.2018 16:00-20:00  Inngangur að excel  
 05.10.2018  08:30-16:30  Verkefnastjórnun: 
Fræðil. grunnur og áætlanagerð
Arðsemi og fjármögnun verkefna
 06.10.2018  08.30-16.30  Verkefnastjórnun:
Fræðil. grunnur og áætlanagerð
Arðsemi og fjármögnun verkefna 
 11.10.2018  16.00-20:00   Arðsemi og fjármögnun verkefna
 19.10.2018  08:30-16:30  Verkefnastjórnun:
Fræðil. grunnur og áætlanagerð
Stjórnun og ráðgjöf
 20.10.2018 08:30-16:30   Verkefnastjórnun:
Fræðil. grunnur og áætlanagerð
Stjórnun og ráðgjöf
 25.10.2018 16:00-20:00  D-vottunarpróf  

Nóvember

     
01.11.2018  16:00-20:00   Stjórnun og ráðgjöf
02.11.2018 08:30-16:30  Verkefnaleiðtoginn Stjórnun og ráðgjöf
03.11.2018 08:30-16:30 Verkefnaleiðtoginn  Stjórnun og ráðgjöf
16.11.2018 08:30-16:30 Verkefnaleiðtoginn Verkefnadrifnar skipuheildir 
17.11.2018 08:30-16:30  Verkefnaleiðtoginn Verkefnadrifnar skipuheildir
29.11.2018 16:00-20:00   Verkefnadrifnar skipuheildir
30.11.2018  08:30-16:30 Verkefnaleiðtoginn  Verkefnadrifnar skipuheildir

Desember

     
01.12.2018 08:30-16:30 Verkefnaleiðtoginn  Verkefnadrifnar skipuheildir
06.12.2018 08:30-23:30   Heimapróf í verkefnadrifnum skipuheildum 
 07.12.2018  09:00-12:00


13:00-15:00

13:00-16:30

19:00-23:00

 Lokapróf í verkefnaleiðtoganum Endurgjöf á skýrslu 

Jólahlaðborð 
 


Undirbúningur fyrir lokaverkefniJólahlaðborð 

 

Vormisseri 2019

 

 Dagsetning Tími MPM 2020 (Fyrra ár) MPM 2019 (Seinna ár) 

Janúar

     
03.01.2019  16:00-20:00       Hugmyndafundur í raunhæfu verkefni                 
10.01.2019 16:00-20:00   Verkefnahermun
11.01.2019 08:30-16:30 Raunhæft verkefni Verkefnahermun
12.01.2019 08:30-16:30 Raunhæft verkefni Verkefnahermun
25.01.2019 08:30-16:30 Stjórnun verkefnastofna og 
-skráa
Verkefnastjórnun á framandi slóð
26.01.2019 08:30-16:30 Stjórnun verkefnastofna og
-skráa 
Verkefnastjórnun á framandi slóð

Febrúar

     
07.02.2019 16:00-20:00 Stöðufundir í raunhæfum
verkefnum
Lokaverkefni 
08.02.2019 08:30-16:30 Stjórnun verkefnastofna og
-skráa 
Verkefnastjórnun á framandi slóð
09.02.2019 08:30-16:30

Stjórnun verkefnastofna og
-skráa 

Verkefnastjórnun á framandi slóð
22.02.2019 08:30-16:30 Verkefnateymi Afburðastjórnun/Lean
23.02.2019  08:30-16:30 Verkefnateymi Afburðastjórnun/Lean

Mars

     
07.03.2019 16:00-20:00 Stöðufundir í raunhæfum
verkefnum 
Lokaverkefni
08.03.2019 08:30-16:30 Verkefnateymi 

Afburðastjórnun/Lean

09.03.2019 08:30-16:30 Verkefnateymi

Afburðastjórnun/Lean

22.03.2019 08:30-16:30 Agile  Lokaverkefni 
23.03.2019  08:30-16:30 Agile  

 Apríl

     
04.04.2019 16:00-20:00 Stöðufundir í raunhæfum
verkefnum 
 
05.04.2019  08:30-16:30 Agile  
06.04.2019 08:30-16:30 Agile  
26.04.2019   Vorferð   
27.04.2019   Vorferð  

Maí

      
02.05.2019 16:00-20:00 Framsöguþjálfun  
03.05.2019  13:00-17:00 Kynningar á raunhæfum
verkefnum 
 
09.05.2019 16:00-20:00 Raunhæf verkefni: Skilamatsfundur  
13.05.2019 12:00   Skil lokaverkefna
16.05.2019 16:00-20:00   Framsöguþjálfun
17.05.2019  09:00-17:00 Dagur verkefnastjórnunar Dagur verkefnastjórnunar
  17:00-19:00 Hátíðarkokteill  Hátíðarkokteill 

Stundaskrá er birt með fyrirvara um breytingar.


Var efnið hjálplegt? Nei