Fara á umsóknarvef

DAN2A05

Lýsing

Megináhersla er lögð á að auka enn orðaforða. Textar eru ýmist vandlega

lesnir eða hraðlesnir. Nemendur eru þjálfaðir í að nota algeng orð og orðasambönd í

ræðu og riti. Talþjálfun miðar að því að nemendur læri að orða hugsanir sínar skýrt og

skilmerkilega í samtölum og frásögnum. 

Námsmarkmið

Þekking

Nemandinn skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins, þ.m.t. orðasamböndum og þverfaglegum orðaforða
 • grundvallarþáttum málkerfisins,

 • mannlífi, menningu og siðum í löndum þar sem tungumálið er talað sem móðurmál og þekkja samskiptavenjur
 • formgerð og byggingu texta og mismuninum á töluðu og rituðu máli
 • notkun tungumálsins til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins bæði munnlega og skriflega
 • helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls s.s. greinamerkjasetningu

Leikni

Nemandinn skal hafa öðlast leikni í:

 • að skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt og greinilega og skilja algengustu orðasambönd sem eru einkennandi fyrir talað mál
 • lestri margs konar gerða af textum og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir því hverrar gerðar textinn er 

 • að taka þátt í almennum samræðum um efni sem hann þekkir og hefur áhuga á
 • að beita orðaforða á skýran hátt með því að beita málvenjum, framburði, áherslum og hljómfalli á sem réttastan hátt
 • að skrifa samfelldan texta um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og nota viðeigandi málfar
 • að taka virkan þátt í samskiptum á viðeigandi hátt og beita málfari við hæfi
 • að skrifa samfelldan texta um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og nota viðeigandi málfar
 • að fara eftir grundvallarreglum sem gilda um ritað mál
 • að nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi

Hæfni

Nemandinn skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér:

 • fylgjast með frásögnum og erindum og ná aðalatriðum úr fjöl- og myndmiðlum ef efnið er kunnuglegt
 • skilja daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, hvort sem hann þekkir umræðuefnið eða ekki
 • afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér í náminu
 • tileinka sér aðalatriðin í stuttum tímarits- eða blaðagreinum og geta dregið ályktanir af því sem hann les
 • tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á mismunandi hátt
 • lesa, sér til ánægju og þroska, skáldskap af hæfilegu þyngdarstigi og tjá skoðun sína
 • skrifa um atburði ímyndaða eða raunverulega
 • skrifa samantekt byggða á tilteknu efni, s.s. kvikmynd eða blaðagrein
 • skrifa um hugðarefni sín og áhugamál


Lesefni

 • Fanny Slotorub og Neel Jersild Moreira: Puls 3 frá Alfabeta

ISBN: 978-87-636-0488-8

 • Hrefna Arnald:, Danskur málfræðilykill
Var efnið hjálplegt? Nei