Stjórnendur í þriðja geiranum

- frjáls félagasamtök og sjálfseignastofnanir

Námskeiðslýsing

Hagnýt verkefni tengd atvinnulífi og alþjóðaumhverfi

Námslínan „Stjórnendur í þriðja geiranum - frjáls félagasamtök og sjálfseignastofnanir“ mun hefja göngu sína í fyrsta sinn í október nk. Námslínan er samstarfsverkefni Opna háskólans í HR og Almannaheilla, Samtaka þriðja geirans sem vinna að sameiginlegum hagsmunamálum fyrir almannaheillasamtök og sjálfseignastofnanir sem starfa í almannaþágu.

Kennsla byggist að miklu leyti á hagnýtum verkefnum sem tengjast störfum innan þriðja geirans hér á landi og erlendis. Einnig er áhersla lögð á persónulega þróun þátttakenda með það að leiðarljósi að efla og styrkja stjórnendur til að takast á við áskoranir sem oft eru ólíkar þeim sem stjórnendur á almennum vinnumarkaði standa frammi fyrir.

Að námslínunni koma margir af færustu sérfræðingum Háskólans í Reykjavík, Háskóla Íslands, Háskólans á Bifröst  auk samstarfsaðila úr íslensku atvinnulífi sem allir hafa mikla reynslu á sínu sviði.

Námskeiðið samanstendur eftirfarandi námslotum sem hver um sig eru 8 klukkustundir:

 • Frjáls félagasamtök og réttarumhverfi 
 • Forysta og stjórnun í þriðja geiranum
 • Stefnumótun almannaheillasamtaka 
 • Mannauðsstjórnun og stjórnun sjálfboðaliða almannaheillasamtaka 
 • Fjármálastjórnun, fjáraflanir og samningatækni 
 • Hagnýt verkefna- og viðburðastjórnun
 • Markaðssetning og samfélagsmiðlar

Tilvitnanir samstarfsaðila

PeturMagnusson_Hrafnista

Pétur Magnússon, formaður Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu og forstjóri Hrafnistuheimilanna.

„Starfsemi frjálsra félagasamtaka og sjálfseignastofnanna er einn af hornsteinum samfélagsins okkar. Það er meðal annars fyrir framgöngu þessara aðila sem gæði íslensk samfélags eru í fremstu röð á heimsvísu. Við þurfum því úrvalsfólk með markvissa menntun í framvarðasveit þriðja geirans á Íslandi.“
OBI_2

Lilja Þorgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Öryrkjabandalags Íslands. 

„Mikilvægt er að frjáls félagasamtök þróist í takt við samfélagið, geti tekist á við ný og breytt verkefni og mætt auknum kröfum um fagleg vinnubrögð.

Starfsumhverfi frjálsra félagasamtaka er oft á tíðum ólíkt því sem gengur og gerist hjá fyrirtækjum í eigu ríkis eða í einkarekstri.
Því ber að fagna því að boðið sé upp á nám sem er sérstaklega ætlað stjórnendum í þriðja geiranum.
Með þátttöku stjórnenda í námi af þessu tagi má auka gæði í rekstri og starfsemi þeirra.“

Umfi_kvot

Auður Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Ungmennafélags Íslands

„Starf ungmennafélaga og íþróttafélaga er gríðarlega umfangsmikið og víðtækt. Félögin og reyndar samfélagið allt er mjög metnaðarfullt og eðlilega eru gerðar miklar kröfur til stjórnenda um fagleg vinnubrögð. Það er mikilvægt að bjóða upp á nám sem stjórnendur og starfsmenn ungmenna- og íþróttafélaga geta nýtt sér. Þar eru þau verkfæri sem nýtast nútíma samfélaginu til heilla.“

Aðstandandi


Logo-Almannaheilla

Samstarfsaðilar


Merki ÖBÍ, SFV og UMFÍ

Skipulag

Tími: Námslínan verður kennd á þriðjudögum frá 09:00-17:00. Hún hefst 17. október og lýkur 23. janúar.

Lengd: 56 klst. (7x8 klst.)

Staður: Opni háskólinn í HR, Menntavegi 1, 101 Reykjavík, Mars-álma, 2. hæð. 

Vinsamlegast athugið að dagsetningar eru birtar með fyrirvara um breytingar og að lágmarksþátttaka náist.

Frjáls félagasamtök og réttarumhverfi - 17. október 2017

Í námskeiðinu verða frjáls félagasamtök, sjálfseignarstofnanir og sjóðir skilgreind og fjallað um sérstöðu þeirra. Fjallað verður um hlutverk, umfang og þróun þessa sviðs á Íslandi. Gerð verður grein fyrir íslenskum lögum og reglum sem gilda um félagasamtök. Einnig verður kynnt frumvarp til laga um almannaheillasamtök. Stjórnskipulag og skipulagsform félaga verða tekin til umfjöllunar. Sérstök áhersla verður á hlutverk og val stjórna í félögum, samstarf, verkaskiptingu milli stjórnar, framkvæmdastjóra og starfsfólks og fagleg vinnubrögð við skipulag stjórnarfunda.

Efnið verður tengt raunhæfum dæmum og verkefnavinnu.

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Hafi aukna þekkingu á umhverfi og sérstöðu frjálsra félagasamtaka og sjálfseignastofnana.
 • Hafi fengið umfjöllun um stjórnskipulag og skipulagsform félaga.
 • Hafi aukna þekkingu á hlutverki og val stjórna í félög.
 • Hafi betri yfirsýn yfir íslensk lög og reglur um félagasamtök 

Leiðbeinendur: Dr. Steinunn Hrafnsdóttir og Hildur Tryggvadóttir Flóvenz

Forysta og stjórnun í þriðja geiranum - 31. október 2017

Forysta er ekki sjálfgefinn hluti af starfsheiti eða formlegri stöðu. Forysta er meðvitað val um að vinna með fólki þannig að það upplifi eigin styrkleika og hafi kjarkinn og þrautseigjuna til að þjóna markmiðum heildarinnar. 

Á námskeiðinu verður fjallað um lykilatriði árangursríkrar og þjónandi forystu.  Meðal viðfangsefna verða mikilvægi verkefna- og valddreifingar, góðrar samvinnu, virkrar hlustunar, góðs liðsanda og starfsánægju og hvernig leiðtoginn fær starfsfólk með sér í lið.

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Hafi eflt leiðtogahæfileika sína
 • Hafi betri þekkingu á eigin styrkleikum og tækifærum til umbóta
 • Geti betur dreift verkefnum og valdi
 • Hafi aukna þekkingu á því hvernig megi stuðla að góðum starfsanda

Leiðbeinendur: Dr. Sigrún Gunnarsdóttir og Dr. Þóranna Jónsdóttir

Stefnumótun almannaheillasamtaka - 14. nóvember 2017

Hlutverk stjórnenda er meðal annars að samþætta starfsemi ólíkra sviða og eininga og búa þannig heildina undir óvissa framtíð. Hlutverkið felur því í sér að hanna stefnu fyrir ólík svið með heildarhagsmuni að leiðarljósi. Kjarni námskeiðsins felst í því að kynna aðferðarfræði stefnumótunar og verkfæri hennar til að auðvelda stjórnendum og sérfræðingum greiningarvinnu, gerð stefnu og innleiðingu hennar. Áhersla verður á hagnýta nálgun, bæði hvað fyrirlestra og verkefni varðar. Nemendur fá tækifæri til að vinna að verkefnum fyrir sinn rekstur/starfsemi.

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Hafi fengið kynningu á helstu hugtökum stefnumótunar.
 • Þekki til nokkurra mikilvægra greiningartækja við stefnumótun.
 • Geti beitt viðeigandi tækjum og tólum vegna slíkrar greiningarvinnu.
 • Hafi spreytt sig á nokkrum af þeim aðferðum sem kynntar verða.  

Leiðbeinandi: Dr. Þröstur Olaf Sigurjónsson

Mannauðsstjórnun og stjórnun sjálfboðaliða almannaheillasamtaka - 28. nóvember 2017

Fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök eru skipulögð og samsett af fólki. Skilningur á einstaklingum, hegðun þeirra og áhrifum sem fólk hefur á hvert annað er því einn af grundvöllum þess að ná skilvirkni og árangri í starfsemi. Í kröfuhörðu umhverfi nútímans hafa þeir vinnustaðir forskot og eru eftirsóttir þar sem fólk upplifir vellíðan og að það skipti máli, að störf þess hafi áhrif og hæfni þess sé vel nýtt. Á námskeiðinu verður fjallað um hvernig þekking á sviði mannauðsstjórnunar getur hjálpað stjórnendum að ná þessu forskoti. Fjallað verður um ýmsa þætti stjórnunar út frá sjónarhóli þessara fræða með áherslu á sérstöðu almannaheillasamtaka þar sem sjálfboðaliðar eru stór hluti mannauðs. 

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Hafi öðlast innsýn í það hvernig stefna og skipulag hafa áhrif á árangur starfsfólks
 • Þekki til lykilþátta sem stuðla að starfsánægju, helgun og hollustu
 • Hafi kynnst því hvernig samskipti einstaklinga, viðhorf og hegðun hafa áhrif á það hvernig verkefni vinnast, ákvarðanir eru teknar og þær framkvæmdar

Leiðbeinandi: Hulda Dóra Styrmisdóttir, MBA

Fjármálastjórnun, fjáraflanir og samningatækni - 12. desember 2017

Farið verður í gegnum helstu þætti sem hafa þarf í huga við rekstur lítilla og meðalstórra félaga.  Meðal þess sem tekið verður til umfjöllunar er samband markaðsmála og fjármagns, gerð kostnaðargreininga og fjárhagslegs eftirlits. Farið verður yfir lykilþætti fjármála- og rekstrarstjórnunar.  Á námskeiðinu verður jafnframt fjallað um stjórnun fjáraflana.

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Betri þekking á rekstri og fjármálum.
 • Betri skilningur á rekstrarreikningi og tengslum hans við dagleg störf.
 • Þekking á kostnaðarverði seldra vara, þekktrar og óþekktrar rýrnunar og annarra þátta.
 • Þekki ferli áætlanagerðar.
 • Skilji samhengi allra þeirra þátta sem mynda rekstur.
 • Betri þekking á samningum og tengsl þeirra og fjármálastjórnunar.
 • Öðlist betri þekkingu á stjórnun fjáraflana.   

Leiðbeinandi: Jón Hreinsson, MBA

Hagnýt verkefna- og viðburðastjórnun - 9. janúar 2018

Á námskeiðinu verður lögð áhersla á skipulagningu viðburða, allt frá því að hugmynd kviknar þar til viðburði er lokið. Viðburðastjórnun verður einnig skoðuð útfrá sjónarhorni skipuleggjenda sem vilja þjónustu á framfæri með árangursríkum hætti.

Farið verður í gerð verkáætlunar sem grundvöll að góðri verkefnastjórnun. Skoðað verður að hverju þarf að huga við undirbúning og skipulag viðburðar, markaðssetningu, markmiðasetningu, framkvæmd, samantekt og mat á viðburði. Á námskeiðinu verður jafnframt fjallað um starf með sjálfboðaliðum og hvernig megi virkja sjálfboðastarf enn frekar í verkefnum á sviði félaga til almannaheilla.

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Geti nýtt sér nauðsynleg verkfæri til skipulagningar viðburða, allt frá því að hugmynd kviknar þar til viðburði er lokið

 • Hafi öðlast aukna hæfni í verkefna- og viðburðastjórnun
 • Kynnist þeim fjölmörgu kynningarleiðum sem hafa ber í huga við markaðssetningu viðburða 

 • Öðlist aukna hæfni í að stýra og vinna með sjálfboðaliðum    

Leiðbeinandi: Hulda Bjarnadóttir, MBA

Markaðssetning og samfélagsmiðlar - 23. janúar 2018

Fjallað verður um þær hröðu og mikilvægu breytingar sem eiga sér stað í markaðssetningu með samfélagsmiðlum. Sérstök áhersla verður lögð á þá neytendamenningu sem samfélagsmiðlar hafa skapað og hvernig markaðssetning verður að taka mið af þessum breytingum. Samfélagsmiðlar eins og til dæmis Facebook, Twitter eða YouTube geta hentað vel bæði til að ná í þekkingu sem og til að miðla upplýsingum. En í raun má segja að flest vefsvæði í dag lúti sífellt meira lögmálum samfélagsmiðla þar sem mikilvægt er að eiga í samtali við alla hagsmunaaðila.

Í námskeiðinu verður skoðað nauðsyn þess að hanna sérstaka stefnumótun fyrir markaðssetningu með samfélagsmiðlum og að hún verði að vera partur af heildrænni hugsun í þessum efnum. Í þessu sambandi verður hugað að mælingum á árangri, aðferðafræði sem og ýmis tól verða stuttlega kynnt.

Tekin verða dæmi um árangursríka og mistæka notkun samfélagsmiðla í markaðssetningu bæði frá íslenskri markaðssetningu sem og erlendri. Allt snýst þetta um virði og þjónustu. Markaðsaðilar verða að þekkja bæði yrtar og óyrtar langanir neytenda/viðskiptavina/skjólstæðinga, og setja sér reglur um lágmarksþjónustu og skapa tækifæri til að fara fram úr væntingum. Í þessu sambandi að þá verða teknar stuttar æfingar og raundæmi, en kúrsinn verður kenndur í anda samfélagsmiðla þar sem að nemendur og kennari vinna saman að niðurstöðu.

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

 • Hafi öðlast góðan skilning á mikilvægi tengslamyndunar, umtals, neytendasálfræði og upplifunarstjórnunar.
 • Geti rökstutt ákvarðanir hvað varðar markaðssetningu með samfélagsmiðlum á faglegum grunni.
 • Hafi vitneskju um nýjustu aðferðafræði á sviði markaðssetningar með samfélagsmiðlum.
 • Þekki bæði tækifæri og ógnanir sem fylgja því að nota samfélagsmiðla í markaðslegum tilgangi.     

Leiðbeinandi: Dr. Valdimar Sigurðsson

Leiðbeinandi

Portrett of Hildur Tryggvadottir Flovenz

Hildur Tryggvadóttir Flóvenz

Sjálfstætt starfandi ráðgjafi og stundakennari við stjórnmálafræðideild HÍ

Hildur hefur yfir 20 ára reynslu af starfi fyrir félagasamtök bæði sem sjálfboðaliði og starfsmaður. Hún vann m.a. sem framkvæmdastjóri Rauða krossins í Hafnarfirði og Garðabæ og framkvæmdastjóri Landssambands æskulýðsfélaga. Frá árinu 2009 hefur hún verið sjálfstætt starfandi í kennslu og ráðgjöf um frjáls félagasamtök einkum um hlutverk og ábyrgð stjórna í félagasamtökum og um uppbyggingu og innra starf félaga. Hildur tók MA próf í stjórnun og rekstri félagasamtaka frá Heidelberg háskóla í Þýskalandi. 

Portrett of Hulda Bjarnadottir

Hulda Bjarnadóttir

Forstöðumaður viðskiptaþróunar Árvakurs, MBA

Hulda hefur komið að framkvæmd fjölbreyttra viðburða hérlendis og erlendis en í dag starfar hún sem forstöðumaður viðskiptaþróunar Árvakurs og einn þáttastjórnenda Magasínsins á K100. Áður var hún framkvæmdastjóri Alþjóðasviðs Viðskiptaráðs Íslands þar sem hún kom að framkvæmd viðburða á ólíkum mörkuðum. Einnig stýrði hún fjölda verkefna og viðburða sem framkvæmdastjóri FKA, Félags kvenna í atvinnulífinu  og um tíma vann hún við verkefnastjórnun og ráðgjöf í almannatengslum hjá KOM ehf. Þriðja geiranum kynntist Hulda er hún stýrði Krafti, stuðningsfélagi fyrir ungt fólk sem krabbamein og sat í stjórn Krabbameinsfélags Íslands. 
Hulda er með MBA frá Háskólanum í Reykjavík 2008 og BSc í Viðskiptafræði 2004.

Portrett of Hulda Dóra Styrmisdóttir

Hulda Dóra Styrmisdóttir

Stjórnendaráðgjafi, MBA

Hulda Dóra starfar nú á Landspítala þar sem hún sinnir m.a. markþjálfun fyrir stjórnendur og starfsmenn. Áður hefur hún m.a. starfað sem forstöðumaður meistaranáms í viðskiptadeild HR, sem skrifstofustjóri á Velferðarsviði Reykjavíkurborgar og sem framkvæmdastjóri hjá Íslandsbanka. Hún hefur nær 20 ára reynslu af breytingavinnu og breytingastjórnun, sem stjórnandi, ráðgjafi, markþjálfi og þátttakandi bæði í einkageiranum og opinbera geiranum. Hulda, sem hefur verið stundakennari við HR frá 2006 er með MBA gráðu frá INSEAD viðskiptaháskólanum í Frakklandi og BA próf í hagfræði frá Brandeis University, Bandaríkjunum og hefur einnig lokið diploma í breytingastjórnun og vinnusálfræði frá INSEAD.

Portrett of Jon Hreinsson

Jón Hreinsson

Fjármálastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, MBA

Jón er fjármálastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og hefur unnið með fyrirtækjum og frumkvöðlum við þróun viðskiptahugmynda og uppbyggingu rekstrar í yfir 15 ár. Hann kennir einnig við nám í Hótelstjórnun og veitingahúsarekstri, Rekstrar og fjármálanámi við Opna háskólann í HR auk annarra námskeiða. Jón er stjórnarmaður í Búseta hsf. Hann er með MBA frá Háskólanum í Reykjavík, Iðnrekstrarfræði og viðskiptafræði frá Háskólanum á Akureyri.
Portrett of Dr. Sigrún Gunnarsdóttir

Dr. Sigrún Gunnarsdóttir

Aðstoðarmaður heilbrigðisráðherra, dósent við viðskiptafræðideild HÍ og við viðskiptasvið Háskólans á Bifröst

Sigrún starfar nú sem aðstoðarmaður heilbrigðisráðherra, Óttars Proppé og er á meðan í leyfi frá störfum sem dósent í viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og á viðskiptaviði Háskólans á Bifröst. Hún starfaði áður sem dósent við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands.
Sigrún hefur leitt starf Þekkingar-seturs um þjónandi forystu, verið formaður stjórnar Krabbameinsfélags Íslands og varaformaður samstarfs-nets um rannsóknir um starfsumhverfi í heilbrigðisþjónustu, NOVO. Af fyrri störfum Sigrúnar má nefna deildarstjórastöðu starfsmannamála á Landspítala og stöðu gæðastjóra þar, verkefnisstjórastöðu á sviði heilsueflingar hjá heilbrigðisráðuneytinu og stöðu deildarstjóra á Heilsugæslustöðinni á Seltjarnarnesi. Einnig hefur hún verið formaður Félags háskólamenntaðra hjúkrunarfræðinga. Sigrún hefur um langt árabil starfað sem ráðgjafi hjá Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar í Kaupmannahöfn. 
Hún er hjúkrunarfræðingur að mennt frá Háskóla Íslands og með doktorsgráðu á sviði lýðheilsu og stefnumótunar frá London School of Hygiene & Tropical Medicine. Sigrún hefur víðtæka reynslu á sviði heilbrigðismála og stjórnsýslu, auk þess sem hún hefur starfað við kennslu á sviði heilbrigðismála, stjórnunar og forystu, sinnt rannsóknum og skrifað fjölda fræðigreina.
Portrett of Steinunn Hrafnsdottir

Dr. Steinunn Hrafnsdóttir

Dósent við félagsráðgjafadeild HÍ

Steinunn er varadeildarforseti Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Hún var deildarforseti frá 2011 til 2014 við sömu deild. Steinunn er dósent í Háskóla Íslands og kennir í Félagsráðgjafardeild. Steinunn lauk doktorsvörn við University of Kent árið 2004 í félagsráðgjöf. Árið 1991 lauk hún Meistaraprófi í stjórnun við sama háskóla. Steinunn hefur sérhæft sig í stjórnun og rekstri félagasamtaka.
Portrett of Dr. Valdimar Sigurdsson

Dr. Valdimar Sigurðsson

Prófessor við viðskiptadeild HR

Valdimar er prófessor í markaðsfræði og neytendasálfræði við Viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík. Valdimar lauk doktorsprófi sínu við Cardiff University. Hann hefur birt fjölda greina og bókakafla, unnið til rannsóknarstyrkja og situr í ritstjórn ameríska sálfræðiritsins The Psychological Record. Valdimar hefur unnið með fjölmörgum fyrirtækjum í markaðsmálum bæði á Íslandi sem og erlendis

Portrett of Dr. Thoranna Jonsdottir

Dr. Þóranna Jónsdóttir

Ráðgjafi og lektor við viðskiptadeild HR

Þóranna starfaði sem forseti viðskiptadeildar við Háskólann í Reykjavík frá 2013 til 2016 og framkvæmdastjóri stjórnunar og rekstrar HR frá 2011. Á árunum 2005-2011 starfaði hún sem framkvæmdastjóri hjá Auði Capital, og hjá Vistor/Veritas Capital. Frá árinu 1999 var hún lektor, forstöðumaður og stjórnendaráðgjafi við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík.  
Þóranna er með doktorsgráðu á sviði stjórnarhátta frá Cranfield University í Bretlandi, MBA gráðu frá IESE í Barcelona og meistaragráðu frá Háskóla Íslands, auk þess að hafa lokið prófi til löggildingar í verðbréfaviðskiptum. Hún hefur talsverða reynslu af stjórnarsetu, sat m.a. í stjórn Íslandsbanka, Lyfju og Auðar Capital og situr nú m.a. í stjórn Festi og Krónunnar. Hún var formaður vinnuhóps um endurskoðun 4. og 5. útgáfu Leiðbeininga um stjórnarhætti, sem gefnar eru út á vegum Viðskiptaráðs, Samtaka atvinnulífsins og Kauphallarinnar.
Þóranna hefur víðtæka reynslu af breytingastjórnun bæði í gegnum eigin störf og sem fyrirlesari, leiðbeinandi og ráðgjafi fyrir stjórnendur hjá fjölmörgum stærstu fyrirtækja landsins. Þá hefur hún víða haldið erindi um viðskiptatengd málefni og stýrt fundum og ráðstefnum.


Dr. Þröstur Olaf Sigurjónsson

Dósent við viðskiptadeild HR og 

Copenhagen Business School

Þröstur Olaf Sigurjónsson er dósent við viðskiptadeild HR og Copenhagen Business School. Þröstur hefur kennt stefnumótun á grunn- og meistarastigi við HR um árabil. Hann hefur unnið að stefnumótun fyrir fyrirtæki í flestum atvinnugreinum, sem sjálfstæður ráðgjafi meðfram starfi sínu hjá HR og áður fyrir KPMG á Íslandi og PWC í Kaupmannahöfn.


Verð

Verð: 310.000

Innifalið í verði eru öll námskeiðsgögn, léttur hádegisverður og kaffiveitingar á námskeiðsdögum.

Flest stéttarfélög niðurgreiða hluta námskeiðsgjalda fyrir sína félagsmenn. Opni háskólinn hvetur þig til að kynna þér þína möguleika. 

Hafðu samband

Linda Vilhjalmsdottir

Linda Vilhjálmsdóttir

Verkefnastjóri