Reglur um BSc-nám í sálfræði

Náms- og framvindureglur

Nemendur fylgja þeim reglum sem eru við lýði það ár sem þeir innritast. Ef nemandi er endurinnritaður þá gilda um hann þær reglur sem eru í gildi við endurinnritun.

Prófgráður og forkröfur

Sálfræðinám við sálfræðideild Háskólans í Reykjavík veitir prófgráðuna BSc í sálfræði. Gráðan er veitt að loknu 180 ECTS námi við deildina með fullnægjandi árangri. Nemendur eru valdir í námið eftir frammistöðu í námi á framhalds- og háskólastigi. Þá verður tekið tillit til annarra þátta svo sem umsagna sem og greinargerðar frá nemanda sjálfum. Gert er ráð fyrir því að nemendur sem fá inngöngu í BSc-námið í sálfræði við Háskólann í Reykjavík hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu prófi. Þá er gert ráð fyrir því að nemendur hafi gott vald á íslensku og ensku.

Uppbygging náms

180 ECTS nám í sálfræði. Einingafjöldinn skiptist á eftirfarandi hátt:
150 ECTS skyldunámskeið í sálfræði:
 - 120 ECTS kjarnanámskeið (17 námskeið, hvert um sig 6 ECTS auk 18 ECTS  BSc-rannsóknarverkefni).
  - 30 ECTS sérhæfð námskeið í sálfræði (fimm námskeið, hvert um sig 6 ECTS).
30 ECTS valnámskeið (fimm námskeið, hvert um sig 6 ECTS).

Kennsluhættir og vinnubrögð

Námstíminn er þrjú ár og fer námið fram í Háskólanum í Reykjavík. Námskeið byggjast á almennum fyrirlestrum, umræðutímum og verkefnum eftir ákvörðun umsjónarkennara hverju sinni. Þá hafa nemendur kost á að fara í vettvangsnám, t.d. á heilbrigðisstofnanir, í skóla og í fyrirtæki. Í undantekningartilvikum getur forstöðumaður BSc-náms í sálfræði ákveðið að tiltekið námskeið skuli ekki kennt eða fyrirkomulagi kennslu breytt. Þannig eru námskeiðslýsingar og stundaskrár birtar með fyrirvara um síðari breytingar. Námskeið eru í umsjón fastra kennara deildarinnar eftir ákvörðun forstöðumanns námsins. Forstöðumanni er þó heimilt að fela stundakennara umsjón námskeiðs vegna tímabundinna anna fastra kennara.

Námsframvinda

Einkunnir eru gefnar í tölum á kvarðanum 0 - 10. Lágmarkseinkunn í hverju námskeiði er 5. Að öllu jöfnu er nemanda heimilt að fara yfir á annað námsár ef hann hefur lokið a.m.k. 48 ECTS í sálfræði á fyrsta námsári með meðaleinkunn 6,0 eða hærri. Til að hefja nám á þriðja námsári þarf nemandi að hafa lokið öllum námsgreinum á fyrsta námsári og a.m.k. 36 ECTS á öðru námsári, með meðaleinkunn 6,0 eða hærri (samanlagt af fyrsta og öðru námsári). Nemandi skal hafa lokið BSc-prófi í síðasta lagi fimm árum eftir síðustu innritun á fyrsta námsár nema námsmatsnefnd hafi veitt honum leyfi frá námi. Lengist þá framangreindur tímafrestur sem leyfinu nemur.

Reglur um próftöku

Nemendum er heimilt að sitja hvert námskeið tvisvar og þreyta þau próf sem í boði eru í bæði skiptin. Að sitja námskeið þýðir að nemandi er skráður í námskeið eftir að frestur um úrsögn er liðinn. Nemendur sem þurfa að sitja námskeið í annað sinn þurfa að skila öllum verkefnum námskeiðsins að nýju sem þýðir að nemendur geta ekki fengið verkefni metin á milli anna. Standist nemandi ekki námskeið eftir setu í annað sinn, telst hann fallinn úr námi. Ber honum þá að sækja um endurinnritun í námið vilji hann stunda námið áfram (sjá grein fyrir neðan). 

 

Um vinnubrögð, nám og próftöku nemenda í BSc-námi í sálfræði gilda eftirfarandi reglur og viðurlög skólans: 

Reglur um verkefnavinnu 
Nám- og námsmatsreglur HR 
Siðareglur HR 

 

Endurinnritun

Uppfylli nemandi ekki framangreind lágmarksskilyrði um námsframvindu samkvæmt reglum deildarinnar, fellur réttur hans til frekara náms við deildina niður. Nemandi getur þó sótt um endurinnritun í námið. Umsókn um endurinnritun skal vera skrifleg og skal send til verkefnastjóra námsins. Sé nemanda veitt slík heimild heldur hann, sé þess óskað, einungis þeim námskeiðum sem hann hefur lokið með einkunn 6,0 eða hærri. Sama gildir um nemendur sem hafa hætt námi og kjósa að hefja nám að nýju. Viðskiptadeild áskilur sér þann rétt að synja nemendum um endurinnritun.

Hlutanám í BSc í sálfræði

Búi nemandi við sérstakar aðstæður sem koma í veg fyrir að hann geti stundað fullt nám, er í undantekningartilvikum gefinn kostur á hlutanámi í BSc námi í sálfræði við HR. Sækja skal sérstaklega um slíkt námsfyrirkomulag til verkefnastjóra námsins. Beiðninni skulu fylgja fullnægjandi gögn sem sýna að gildar ástæður séu fyrir henni. Með beiðni um hlutanám ber jafnframt að skila námsáætlun svo unnt sé að meta hvernig námi umsækjanda verður háttað og hvort áætlunin sé raunhæf. Meðal þeirra ástæðna sem réttlætt geta slíkt hlutanám, eru t.d. erfiðar aðstæður vegna fjárhags eða veikinda. Leyfi til hlutanáms má veita með skilyrðum. Nemandi í hlutanámi skal hafa lokið BSc-prófi í síðasta lagi átta árum eftir síðustu innritun á fyrsta námsár nema námsmatsnefnd hafi veitt honum leyfi frá námi. Lengist þá framangreindur tímafrestur sem leyfinu nemur. Um námsframvindu milli námsára gilda sömu reglur fyrir nemendur í hlutanámi og nemendur í fullu námi.

Undanfarar námskeiða

Nemandi skal kynna sér kröfur um undanfara áður en hann skráir sig í námskeið. Upplýsingar um undanfara námskeiða koma fram í kennsluskrá sem má finna á heimasíðu skólans.

Hámarksfjöldi eininga sem nemandi getur tekið

Nemandi í BSc-námi í sálfræði getur skráð sig í 30 ECTS á önn að hámarki. Sálfræðideild getur heimilað nemanda að skrá sig í eitt námskeið á önn umfram fullt nám (30 ECTS). Óski nemandi eftir slíkri heimild skal rökstudd beiðni send til verkefnastjóra BSc-náms í sálfræði.

Námshlé

Nemandi getur sótt um að gera hlé á námi sínu. Beiðninni skulu fylgja fullnægjandi gögn sem sýna að gildar ástæður séu fyrir henni. Meðal þeirra ástæðna sem réttlætt geta námshlé eru t.d. barnsburður eða veikindi. Með umsókn þarf t.d. að berast læknisvottorð ef sótt er um námshlé vegna veikinda. Sækja þarf um námshlé fyrir upphafsdag viðkomandi annar og skal umsókn send til verkefnastjóra námsins. Námshlé er veitt fyrir eina önn í senn en hámarkstími námshlés er eitt ár.

Mat á fyrra námi

Mat á fyrra námi er ekki framkvæmt fyrr en formleg umsókn um nám í HR hefur verið samþykkt og skólagjöldin hafa verið greidd. Þó er hægt að óska eftir lauslegu mati á fyrra námi sem er hvorki nákvæmt né bindandi.  Umsóknareyðublað

Gögn sem þurfa að fylgja með umsókn

 • Útfyllt umsóknareyðublað.
 • Staðfest afrit af einkunnum frá viðkomandi háskóla, bæði á íslensku og ensku.
 • Námskeiðslýsingar frá viðkomandi háskóla frá því ári sem námskeiðin voru tekin.
 1. Reglur um mat á fyrra námi

  1. Hafi nemandi lokið námskeiðum á háskólastigi sem eru fyllilega sambærileg við þau námskeið sem í boði eru við HR, gefst honum kostur á að óska eftir því að fá námskeiðin metin. 
  2. Umsækjendur geta ekki átt von á því að námskeið sem tekin voru fyrir meira en 7 árum,  námskeið með lægri einkunn en 7,0 eða námskeið sem eru færri en 6 ECTS einingar fáist metin.  
  3. Mat á fyrra grunnnámi getur aldrei numið meiru en 84 ECTS. Mat á fyrra meistaranámi getur aldrei numið meiru en 30 ECTS. 
  4. Lokaverkefni/Lokaritgerð fæst ekki metið.
  5. Nemendur þurfa að skila inn skriflegri umsókn um mat á fyrra námi til deildarinnar. Hægt er að nálgast umsóknareyðublað (hér fyrir ofan). Í umsókninni þarf að koma fram hvaða námskeið frá fyrra námi umsækjandi sækir um að fá metin og nöfn námskeiða sem eru sambærileg í náminu í HR. Til að umsókn verði tekin til greina þurfa eftirfarandi gögn að fylgja með:
   - Staðfest afrit af einkunnum frá viðkomandi háskóla, bæði á íslensku og ensku.
   - Námskeiðslýsingar frá viðkomandi háskóla frá því ári sem námskeiðin voru tekin.
  6. Beiðni um mat á fyrra námi skal senda til verkefnastjóra námsins sem leggur umsóknina fyrir námsstjórn. Eftir umfjöllun í námsstjórn sendir verkefnastjóri umsækjendum niðurstöðu námsstjórnar.

Var efnið hjálplegt? Nei