Jafnréttisáætlun Háskólans í Reykjavík

2022-2025

Inngangur

Háskólinn í Reykjavík er víðsýnt samfélag sem stendur ólíkum einstaklingum opið og fagnar fjölbreytni. Við Háskólann í Reykjavík skal ríkja jafnrétti og gagnkvæm virðing meðal starfsfólks og nemenda og skulu allir njóta sanngirni og jafnra tækifæra. Við Háskólann í Reykjavík skulu einstaklingar af öllum kynjum hafa jafnan aðgang að menntun, framgangi, rannsóknum og fjármagni. Í HR er lögð er áhersla á að skapa starfsumhverfi þar sem samskipti og vinnubrögð einkennast af virðingu, heilindum, sanngirni og jafnrétti.

Samkvæmt ákvæðum laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna ber HR að setja sér jafnréttisáætlun þar sem fram kemur hvernig markmiðum laganna verði náð til að tryggja starfsfólki þau réttindi sem kveðið er á um í lögum. Jafnréttisáætlun HR byggir á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020.

Um mannauð HR stendur í stefnu skólans:

Árangur Háskólans í Reykjavík byggir fyrst og fremst á hæfileikaríku starfsfólki sem endurspeglar fjölbreytt viðhorf. HR býður starfsfólki hvetjandi starfsumhverfi, áskorun í starfi, faglega endurgjöf og tækifæri til að eflast, þróast og hafa áhrif. HR býður sanngjörn og samkeppnishæf starfskjör, sveigjanleika og tækifæri til að sinna fjölskyldu, einkalífi og heilbrigðu líferni. HR leggur áherslu á jöfn tækifæri. Starfsfólk HR sýnir fagmennsku og ábyrgð í starfi og sinnir því af jákvæðni og heilum hug.

Í mannauðsstefnu skólans stendur meðal annars að „Við leggjum áherslu á

 • að skapa alþjóðlegan vinnustað sem fagnar fjölbreytileika og einkennist af virðingu fyrir einstaklingum og störfum þeirra,
 • að skapa jöfn tækifæri til stöðuveitinga og launa og að einstaklingum sé ekki mismunað á grundvelli kynferðis, aldurs, trúar, þjóðernis, kynþáttar, fötlunar, kynhneigðar, stjórnmálaskoðana eða annarra ómálefnalegra þátta með vísan til siðareglna og jafnréttisáætlunar,
 • að einelti og kynferðisleg áreitni sé ekki liðin“

Markmið

Markmið þessarar jafnréttisáætlunar er að tryggja jafna stöðu og jöfn tækifæri starfsfólks og nemenda við Háskólann í Reykjavík óháð kyni, aldri, trú, þjóðerni, kynþætti, fötlun, kynhneigð og stjórnmálaskoðunum og koma í veg fyrir mismunun eða áreitni á grundvelli þessara eða annarra óviðkomandi þátta. Áætluninni er ætlað að stuðla að því að allt starfsfólk og nemendur séu virt og metin að verðleikum á eigin forsendum og að hæfileikar og mannauður verði sem best nýttir. Ennfremur er áætluninni ætlað að vinna gegn hvers kyns stöðluðum hugmyndum um kyn. Þá er áætluninni ætlað að stuðla að sem jafnastri kynjasamsetningu í sambærilegum stöðum, nefndum og ráðum, sem og að stuðla að sem jafnastri kynjaskiptingu meðal nemenda einstakra námsbrauta.

Markmiðið er að tryggja að innan HR ríki viðhorf sem eru laus við fordóma og mismunun gagnvart starfsfólki og nemendum hvort sem er meðvitað eða ómeðvitað, jafnframt því að tryggja að einelti, ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni verði ekki liðið innan HR.

Ábyrgð

Ábyrgð á jafnréttisstarfi Háskólans í Reykjavík liggur endanlega hjá rektor háskólans, en allir stjórnendur og forstöðumenn innan deilda eru ábyrgir fyrir framgangi jafnréttismála og framkvæmd og eftirfylgni jafnréttisáætlunar.

Jafnréttisnefnd HR mótar og gerir tillögur að jafnréttisáætlun HR, fylgist með framgangi hennar í samstarfi við aðra ábyrgðaraðila og endurskoðar reglulega. Á grundvelli áætlunarinnar getur jafnréttisnefnd gert aðgerðaráætlanir um tiltekna málaflokka í samstarfi við aðra ábyrgðaraðila og lagt til að settar verði verklagsreglur um einstaka málefni eftir því sem við á.

Mannauðsstjóri ber ábyrgð á samræmingu og samþættingu áætlunarinnar og birtingu reglulegra stöðu- og framvinduskýrslna.

Stöðumat

Jafnréttisskýrsla skal gerð árlega og birt í mars hvert ár fyrir næsta almanaksár á undan. Um innihald skýrslunnar er fjallað í Viðauka.

Jafnréttisnefnd

Í nefndinni sitja 7-10 fulltrúar, tveir frá stoðsviðum háskólans, a.m.k. tveir fulltrúar akademísks starfsfólks af hvoru sviði og einn fulltrúi nemenda, skipaður af Stúdentafélagi HR. Jafnréttisnefnd HR er skipuð af rektor til tveggja ára í senn, en mögulegt er að framlengja skipunartíma nefndarmanna um tvö ár í senn, þó ekki þannig að einhver sitji í meira en sex ár samfleytt. Til að viðhalda þekkingu nefndarinnar, skal að minnst helmingur hennar sitja áfram í lok hvers tímabils.

Hlutverk jafnréttisnefndar er meðal annars að:

 • Fylgja eftir Jafnréttisáætlun HR í samvinnu við mannauðsstjóra.
 • Hafa umsjón með endurskoðun jafnréttisáætlunar HR.
 • Vera yfirstjórn skólans og rektor til ráðgjafar um jafnréttismál og hafa frumkvæði að því að mikilvæg jafnréttismál fái umfjöllun.

Nefndin fjallar ekki um mál einstakra starfsmanna, en starfsfólk og einingar geta leitað til nefndarinnar eftir ráðleggingum og hún kemur erindum eftir atvikum í réttan farveg. Nefndin fundar að jafnaði einu sinni í mánuði.

Endurskoðun

Jafnréttisáætlun er gerð til þriggja ára í senn. Ári áður en jafnréttisáætlun fellur úr gildi skal hefja endurskoðun með það að markmiði að ný áætlun sé tilbúin þegar fyrri áætlun fellur úr gildi. Næstu endurskoðun skal því hefja árið 2024.

Laun og kjör

Við ákvörðun launa skal þess gætt að kynjum sé ekki mismunað og skulu laun ákveðin á sama hátt fyrir allt starfsfólk óháð kyni. Öll skulu njóta jafnra kjara fyrir jafn verðmæt og sambærileg störf. Með kjörum er átt við laun ásamt lífeyris-, orlofs- og veikindaréttindum og hvers konar öðrum starfskjörum eða réttindum sem metin verða til fjár.

Markmið

Að ekki sé hægt að greina kynbundinn mun á launum eða kjörum starfsfólks í sambærilegum störfum.

Mælikvarðar

Boðið er upp á launaviðtöl árlega og í tengslum við þau skal gerð greining á launum og öðrum kjörum starfsfólks með það að markmiði að greina hvort um kynbundinn mismun sé að ræða. Niðurstöður skulu kynntar framkvæmdaráði sem ber ábyrgð á að grípa til ráðstafana.

HR fær Jafnlaunaúttekt á hverju ári og skal fá Jafnlaunavottun þriðja hvert ár. Í því felst að á þriggja ára fresti skal óháður aðili fenginn til að gera úttekt á launum og kjörum við Háskólann í Reykjavík með það að markmiði að greina misræmi eða mismunun í launum og kjörum starfsfólks. Niðurstöður skal kynna fyrir starfsfólki.

Aðgerðir

Finnist við ofangreindar greiningar mismunur sem ekki verður skýrður með öðru en kyni eða öðrum óviðkomandi þáttum, skal svo fljótt sem auðið er leiðrétta þann mun.

Markmið Ábyrgð Aðgerð Tímarammi Eftirfylgni
Starfsfólk af öllum kynjum njóti sömu kjara fyrir sambærileg og jafn verðmæt störf. Framkvæmdastjóri, sviðsforseti eða deildarforseti eftir því sem við á. Mannauðsstjóri. Óháð úttekt á launum og kjörum starfsfólks­. Ekki sjaldnar en á þriggja ára fresti, næst 2023 á nóvemberlaunum. Komi í ljós mismunur verði laun leiðrétt eftir því sem við á.
Jafnlaunavottun. Rektor. Vottun og úttekt. Verður lokið í febrúar ár hvert. Vottun verði við haldið í samræmi við ákvæði laga.

Starfsfólk og ráðningar

Háskólinn í Reykjavík fer með allar umsóknir um störf á faglegum forsendum óháð kyni, kynþætti, kynhneigð, hörundslit, aldri, barneignum, þjóðerni, félagslegum uppruna, fötlun, tungumáli, trú, stjórnmálaskoðunum eða öðrum lífsskoðunum, eignum, uppruna, efnahag, ætterni, fjölskyldu­aðstæðum eða skertri starfsgetu einstaklinga.

Í mannauðsstefnu HR kemur m.a. fram að „Við leggjum áherslu á að ráða starfsfólk með framúrskarandi hæfni, menntun, reynslu og metnað fyrir hönd HR“ og „Við leggjum áherslu á að starfs­mannahópurinn sem heild sé fjölbreyttur.“

Markmið

Að störf við HR séu opin öllum óháð kyni og að starfsfólkið sé fjölbreyttur hópur bæði þegar litið er til kynjasamsetningar, þjóðernis, aldurs o.s.frv.

Alltaf skal litið til jafnréttissjónarmiða við ráðningar auk þess sem stefnt er að því að hafa hlutföll kynja sem jöfnust í sambærilegum störfum innan starfsliðs skólans.

Þess skal jafnan gætt við úthlutun verkefna að einstaklingum sé ekki mismunað vegna kynferðis og að öll kyn fái notið sömu tækifæra til að axla ábyrgð.

Mælikvarðar

Á hverju ári skal tekin saman og birt tölfræði yfir kynjasamsetningu, þjóðerni og aldursdreifingu starfsfólks. Niðurstöðurnar skulu birtar fyrir skólann í heild, hverja deild/einingu, akademískar stöður, stjórnunarstöður, nefndir og ráð. Nánari grein er gerð fyrir innihaldi skýrslunnar í Viðauka.

Aðgerðir

Auglýsingar um laus störf skulu þannig úr garði gerðar að þær höfði til einstaklinga af öllum kynjum og til breiðs aldurshóps.

Ef verulega hallar á eitthvert kyn og fleiri en einn jafnhæfir einstaklingar koma til greina í starfið skal leitast við að ráða aðila af því kyni sem er í minnihluta.

Markmið Ábyrgð Aðgerð Tímarammi Eftirfylgni
Samsetning starfsfólks sé fjölbreytt hvað varðar kyn, þjóðerni, aldur o.s.frv.

Stjórnendur í HR,

mannauðsstjóri

Skýrsla birt um tölfræði. Í mars ár hvert. Halli á einn hóp umfram aðra skal leitast við að taka tillit til þess við ráðningar og skipanir.

Framgangur og stöðuhækkanir

Tækifæri til framgangs og stöðuhækkana eiga að vera opin fyrir starfsfólk af öllum kynjum og að starfsfólk standi jafnfætis óháð þjóðerni, aldri o.s.frv.

Í mannauðsstefnu skólans segir m.a. „Við leggjum áherslu á að frammistaða og hæfni séu höfð að leiðarljósi við stöðuhækkanir og aðra starfsþróun“ og jafnframt „Við leggjum áherslu á að framgangur í akademískar stöður sé veittur samkvæmt faglegu mati...“.

Við skipan í matsnefndir skal þess gætt að aðilar af a.m.k. tveimur kynjum eigi sæti.

Markmið Ábyrgð Aðgerð Tímarammi Eftirfylgni
Allar mats­nefndir verði kynjablandaðar. Ekki séu fleiri en 67% meðlima af sama kyni. Sviðsforsetar og deildarforsetar. Árleg samantekt á skipan mats­nefnda í jafn­réttis­skýrslu. Árlega. Mannauðsstjóri leiti eftir skýringum séu nefndir einsleitar hvað varðar kyn.
Við ráðningar í stjórnunarstöður verði þess gætt að umsækjendur standi jöfnum fæti óháð kyni. Rektor, framkvæmdastjóri, sviðsforseti eða deildarforseti eftir því sem við á. Mannauðsstjóri Árleg samantekt um ráðningar í stjórnunarstöður verði birt í jafnréttisskýrslu. Í mars ár hvert. Mannauðsstjóri geti leitað rökstuðnings ef einungis aðilar af einu kyni hafi komið til álita.

Nefndir, ráð og stjórnir

Gæta skal sérstaklega að kynjahlutföllum við skipan í nefndir, ráð og stjórnir á vegum HR. Við tilnefningar í nefndir verði óskað eftir því að aðilar af tveimur kynjum séu tilnefndir þar sem því verður viðkomið.

Skipan í nefnda- og hópastarf taki mið af þekkingu og áhuga starfsfólks og starfsfólki sé gert kleift með markvissum hætti að lýsa yfir áhuga á setu í tilteknum nefndum.

Markmið Ábyrgð Aðgerð Tímarammi Eftirfylgni
Allar nefndir, ráð og stjórnir sem ganga þvert á deildir háskólans verði kynjablandaðar. Ekki séu fleiri en 67% meðlima af sama kyni. Deildarforsetar, framkvæmdastjórar, sviðsforsetar, rektor og aðrir sem bera ábyrgð á skipun nefnda, ráða og stjórna. Árleg samantekt á skipan nefnda, ráða og stjórna í jafnréttisskýrslu. Í mars ár hvert. Mannauðsstjóri leiti eftir skýringum séu nefndir einsleitar hvað varðar kyn.
Að leitast við að hafa kynjahlutföll í nefndum og ráðum innan deilda svipuð. Deildarforsetar og aðrir sem bera ábyrgð á skipun Árleg samantekt á skipan nefnda og ráða í jafnréttisskýrslu. Í mars ár hvert. Mannauðsstjóri leiti eftir skýringum séu nefndir einsleitar hvað varðar kyn.
Kynjahlutföll í Háskólaráði og stjórn Háskólans í Reykjavík séu í mesta lagi 60% af sama kyni. Bakhjarlar skólans. Skipan Háskólaráðs og stjórnar birt á heimasíðu HR og gefin út fréttatilkynning þegar breytingar verða. Við skipan Háskólaráðs annað hvert ár. Jafnréttisnefnd leiti formlega eftir skýringum ef kynjahlutföll eru ójöfn.

Starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun

Starfsfólk HR skuli njóta sömu tækifæra hvað varðar aðgang að starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun.

Í mannauðsstefnu HR stendur m.a. „Við leggjum áherslu á að veita gott aðgengi að þjálfun, handleiðslu eða námskeiðum sem auka hæfni og afköst í starfi“.

Markmið Ábyrgð Aðgerð Tímarammi Eftirfylgni
Tryggja að allt starfsfólk, óháð kyni, þjóðerni, aldri og starfs-skyldum, njóti sömu möguleika til endur-menntunar og starfsþjálfunar. Næsti yfirmaður. Stjórnendur skulu hvetja allt starfsfólk til að sækja sér viðeigandi starfs-þjálfun, endur- og símenntun. Í árlegu starfsmannasamtali er rætt um hvort starfsfólk hafi sótt starfsþjálfun, endur- eða símenntun og hvort það hafi áform um slíkt. Árlega í starfsmannasamtali á vorin. Mannauðsstjóri gæti að því að starfs-mannasamtöl fari fram og þar sé starfsþjálfun og -þróun rædd. Vinnustaðagreining.

Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs

Í mannauðsstefnu HR segir m.a. „Við leggjum áherslu á að starfsfólk upplifi jafnvægi og geti samræmt starfsskyldur og fjölskylduábyrgð“ og „Við leggjum áherslu á möguleika á sveigjanlegum vinnutíma.“ Einnig er mikilvægt að starfsfólki sé auðveldað að koma aftur til starfa eftir fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna óviðráðanlegra og brýnna fjölskylduaðstæðna.

HR leitast einnig við að stuðla að jöfnum tækifærum nemenda til að sinna námi sínu óháð fjölskylduaðstæðum.

Markmið Ábyrgð Aðgerð Tímarammi Eftirfylgni

Að allt starfsfólk geti samræmt starfsskyldur og

skyldur gagnvart

fjölskyldu.

Rektor, mannauðsstjóri, sviðsforsetar, næsti yfirmaður.

Skipulag skóla­dagatals og álags taki tillit til þarfa fjöl­­skyldu­­fólks. Könnun á

við­horfum

starfsfólks til

vinnustaðarins.

Vinnustaðagreining í október annað hvert ár, næst 2022. HR Monitor í hverjum mánuði. Niðurstöður könnunar kynntar.
Að starfsfólki sé auðveldað að koma aftur til starfa eftir fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna óviðráðanlegra aðstæðna og brýnna fjölskylduaðstæðna.

Rektor, mannauðsstjóri, sviðsforsetar, næsti yfirmaður.

 

Samráð næsta yfirmanns við starfsfólk um hvernig orlofi eða leyfi sé háttað og hvernig komið sé aftur til starfa. Leitast er eftir að mæta þörfum starfsfólks eftir aðstæðum.  Einstaklingsbundið. Samtöl milli stjórnenda og starfsfólks.

Að allir nemendur

geti samræmt námsskyldur og

skyldur gagnvart

fjölskyldu.

Deildarforsetar, stjórnendur námsbrauta og kennarar. Skipulag skóladagatals og álags taki tillit til þarfa fjöl­skyldu­fólks. Við undirbúning skipulags skóladagatals hvert vor.

Réttur nemenda sé skýr í

skólareglum og handbókum.

 

Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni

Mikilvægur liður í að vera góður vinnustaður er að koma í veg fyrir einelti, kynbundna og kynferðislega áreitni og ofbeldi. Í því sambandi þarf að fræða starfsfólk og nemendur um hvað telst til eineltis, kynbundinnar og kynferðislegrar áreitni og ofbeldis.

Í siðareglum HR kemur m.a. fram að „Við komum í veg fyrir að í HR viðgangist hvers konar óréttlæti, svo sem einelti, kynferðisleg áreitni eða mismunun byggð á óviðkomandi þáttum svo sem kynferði, aldri, trú, þjóðerni, kynþætti, fötlun eða kynhneigð.“ HR hefur sett sér viðbragðsáætlun vegna eineltis, áreitni og ofbeldis á vinnustaðnum.

Skilgreiningar:

Kynbundin áreitni: Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi.

Kynferðisleg áreitni: Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg.

Ofbeldi: Hvers kyns hegðun sem leiðir til, eða gæti leitt til, líkamlegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir henni verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis.

Einelti: Síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður, svo sem gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða valda honum ótta. Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér undir.

Markmið Ábyrgð Aðgerð Tímarammi Eftirfylgni
Að skýrar verk­lagsreglur liggi fyrir ef upp koma mál er varða ofangreint og þær birtar á vef HR. Mannauðsstjóri. Verklagsreglur fyrir starfsfólk og nemendur endurskoðaðar reglulega. Annað hvert ár, næst vor 2023.

Mannauðsstjóri fylgist með fjölda mála sem tilkynnt eru á meðal starfsfólks.

Vinnustaðagreining.

Að koma í veg fyrir kynbundið ofbeldi, kynbundna áreitni og kynferðislegt ofbeldi. Rektor, mannauðsstjóri, sviðsforsetar og deildarforsetar bera meginábyrgð, en allt starfsfólk og allir nemendur bera ábyrgð.

Markviss fræðsla fyrir starfsfólk.

Námskeið fyrir stjórnendur og starfsfólk.

Viðbragðsáætlun sett á innri vef  og kynnt á starfsmannafundi við nýja útgáfu áætlunar.

Markviss fræðsla fyrir nemendur.

Viðbragðsáætlun verður aðgengileg á ytri vef HR, kynnt á nýnemadögum og önnur fræðsla reglulega

Uppfærðar viðbragðsáætlanir kynntar á tveggja ára fresti við nýja útgáfu, fyrir lok vorannar.

Við útgáfu nýrrar áætlunar verður hún kynnt til nemenda, annað hvert ár, næst fyrir árslok 2022.

Í starfsmannasamtali verður spurt hvort viðkomandi hafi tekið þátt í fræðslu á árinu.

Vinnustaðagreining.

 

Að fræðsla um kynbundið ofbeldi, kynbundna áreitni og kynferðislegt ofbeldi sé auðsótt fyrir starfsfólk og nemendur. Mannauðsstjóri, forstöðumaður samskipta. Forstöðumaður námsráðgjafar jafnréttisnefnd.

Boðið verði upp á námskeið/fræðslu fyrir allt starfsfólk og nemendur á hverju skólaári.

 

Til starfsfólks: Á nýliðakynningum eftir þörfum og önnur fræðsla reglulega og eftir þörfum.


Í jafnréttisskýrslu kemur fram hvernig fræðslu var háttað og hversu vel hún var sótt.
Aðstoð við þolendur meðal starfsfólks. Næstu stjórnendur, mannauðsstjóri. Þolendum verði boðin viðeigandi aðstoð frá þriðja aðila, t.d. sálfræðiaðstoð. Eftir þörfum. Þolanda boðið eftirfylgniviðtal að sex mánuðum liðnum.
Aðstoð við þolendur meðal nemenda. Námsráðgjafa eða sálfræðingi HR verði falið að aðstoða viðkomandi. Þolendum verði kynnt sú aðstoð sem stendur til boða. Eftir þörfum. Þolanda boðið eftirfylgniviðtal að sex mánuðum liðnum.
Rétt viðbrögð í málum gerenda meðal starfsfólks. Rektor, næstu stjórnendur, mannauðsstjóri. Settar verði upp verklagsreglur sem taka mið af alvar­leika brots og fjölda.­­ Eftir þörfum. Gripið til viðeigandi ráðstafana með vísun í verklags­reglur.
Rétt viðbrögð í málum gerenda meðal nemenda. Deildarforseti, ráðgjafaráð, forstöðumaður námsráðgjafar. Unnið verði samkvæmt viðbragðsáætlun í eineltis, kynferðis-/kynbundnu í áreitnis og ofbeldismálum nemenda.  Eftir þörfum. Gripið til viðeigandi ráðstafana með vísun í verklags­reglur.

Jafnrétti í innra starfi HR

Kennslugögnum skal þannig hagað að þau henti öllum óháð kyni og sýni á engan hátt mismunun gegn nemendum eða starfsfólki. Kyn þeirra kennara sem kenna nemendum í skyldunámskeiðum sé í eins jöfnum hlutföllum og unnt er.

Nemendum er boðið upp á jafnréttis- og kynjafræðslu þar sem m.a. er kennt um kynjaðar staðalímyndir, kynbundið náms- og starfsval og málefni fatlaðs fólks og hinsegin fólks.

Markmið Ábyrgð Aðgerð Tímarammi Eftirfylgni
Tekin er saman jafnréttisskýrsla ár hvert. Mannauður.

Tekin eru saman gögn sem gefin eru upp í viðauka þessarar áætlunar.

Mars, ár hvert. Kynnt á starfsmannafundi og fylgt eftir í deildum.
Að jafna hlutföll kynja í kennslu­efni. Stjórnendur námsbrauta, deildarforsetar og kennarar.

Kennarar endur­skoði efni

sitt út frá jafn­réttis­stefnu. Þeir leitist við að vísa ekki einungis í verk karlkyns höfunda á leslista námskeiða.

Árlega. Stjórnendur gangi úr skugga um að kennarar séu meðvitaðir um þetta markmið.
Að jafna kynja­hlutföll kennara í skyldunámi. Stjórnendur námsbrauta og deildarforsetar.

Gætt verði að því að ekkert eitt kyn sé með óeðlilega hátt hlutfall meðal kennara í skyldunámskeiðum hverrar námsbrautar.

Gæta að kynjahlutfalli við ráðningar.

Fyrir hverja önn. Yfirlit yfir kyn kennara í skyldu­námi verði birt í jafnréttis­skýrslu.
Kynhlutlaus námskeið. Kennslusvið og einstakar deildir. Gæta þess að nöfn námskeiða og orðalag námskeiðslýsinga höfði til allra kynja. Árlega. Deildir skila yfirliti til kennslusviðs um hvaða námskeið hafi tekið breytingum.
Gæta þess að kynjahlutföll dæmatíma­kennara og aðstoðarfólks í rannsóknum séu sem jöfnust. Deildarforsetar, stjórnendur námsbrauta og akademískt starfsfólk. Við ráðningar skal þess gætt að hvetja nemendur til að sækja um störf, óháð kyni. Árlega. Yfirlit í jafnréttis­skýrslu.
Kynjahlutleysis verði gætt í allri stefnumótun innan HR.

Rektor, sviðsforsetar, deildarforsetar, eftir því sem við á.

 

Í allri stefnu­mótun innan HR verði sérstaklega hugað að kynja­hlutleysi.

Eftir því sem við á.

 

Jafnréttisnefnd fái stefnumótun til umsagnar og bendi á kosti og galla.

 

Jafnréttisfræðsla. Mannauðsstjóri, forstöðumaður samskipta, / forstöðumaður kennslusviðs s, /samráðsvettvangur háskólanna, / viðburðarstjóri.

Fyrir starfsfólk:
Í nýliðakynningum og með fræðslu. 

Fyrir nemendur:

Á nýnemadögum verði sérstök umfjöllun um jafnréttismál. Boðið verði upp á jafnréttisfræðslu á Jafnréttis-dögum.

Eftir þörfum.

Á hverju hausti.

Í upphafi vorannar.
Í könnunum sem gerðar eru meðal nemenda verði spurt um viðhorf til jafnréttismála og niðurstöður lagðar til grundvallar frekari fræðslu.

Viðauki. Innihald Jafnréttisskýrslu.

Á hverju ári skal tekin saman og birt tölfræði yfir m.a. kynjasamsetningu, þjóðerni og aldursdreifingu starfsfólks. Niðurstöðurnar skulu birtar fyrir skólann í heild, hverja deild/einingu, akademískar stöður, stjórnunarstöður og helstu nefndir og ráð.

Eftirfarandi er yfirlit yfir þær grunntöflur sem birtar skulu í árlegri Jafnréttisskýrslu HR og endurspegla áherslur þessarar Jafnréttisáætlunar.

I. Starfsfólk

Kynjaskipting starfsfólks

 • eftir deildum/einingum
 • eftir stjórnunarstöðum
 • eftir akademískum stöðum, þ.m.t. stundakennarar
 • nefndum og ráðum og stjórnum

Skipting starfsfólks eftir þjóðernum

 • eftir deildum/einingum.
 • eftir stjórnunarstöðum.
 • eftir akademískum stöðum, þ.m.t. stundakennarar
 • nefndum og ráðum og stjórnum

Aldursdreifing starfsfólks

 • eftir deildum/einingum
 • eftir stjórnunarstöðum
 • eftir akademískum stöðum, þ.m.t. stundakennarar
 • nefndum og ráðum og stjórnum

Kynjaskipting kennara í skyldunámskeiðum

 • eftir deildum
 • eftir námslínum

Yfirlit yfir ráðningar og starfslok eftir kynjum og sviðum, þ.m.t. hversu margar stöður voru auglýstar.

II. Nemendur

Kynjaskipting nemenda

 • eftir deildum
 • eftir námslínum

Kynjaskipting umsækjanda og samþykktra nemenda

 • eftir deildum
 • eftir námslínum

Skipting nemenda eftir þjóðernum

 • eftir deildum
 • eftir námslínum eftir því sem við á

Skipting nemenda eftir aldri

 • eftir deildum
 • eftir námslínum

Yfirlit yfir útskrifaða nemendur

 • eftir deildum
 • eftir kyni
 • eftir þjóðerni

Kynjaskipting dæmatímakennara og aðstoðarmanna í rannsóknum meðal nemenda

 • eftir deildum
 • eftir námslínum eftir því sem við á

III. Annað

Skipan nefnda, ráða og stjórna eftir kynjum

 • þ.m.t. matsnefndir

Yfirlit yfir jafnréttisfræðslu í HR til nemenda og starfsfólks.

Einnig skal hafa jafnréttisáætlun þessa til grundvallar þess efnis sem setja skal fram í jafnréttisskýrslu, sér í lagi mætti athuga eftirfylgni settra markmiða.

Núverandi jafnréttisnefnd

 • Kári Halldórsson, formaður af tæknisviði
 • Sonja Símonardóttir, jafnréttisfulltrúi af stoðsviði
 • Baldur Ingi Ólafsson, af stoðsviði
 • Kristján Vigfússon, af samfélagssviði
 • Þóra Hallgrímsdóttir, af samfélagssviði
 • María Nína Gunnarsdóttir er fulltrúi nemenda
 • Ester Gústavsdóttir, mannauðsstjóri situr einnig fundi fundi jafnréttisnefndar

Jafnréttisáætlun áður samþykkt af jafnréttisnefnd, 26. september 2018 og af framkvæmdaráði HR 28. september 2018.

Uppfærð jafnréttisáætlun samþykkt af jafnréttisnefnd, 23. júní 2021 og af framkvæmdaráði HR, 19. október 2021.


Var efnið hjálplegt? Nei