Starfsreglur stjórnar Háskólans í Reykjavík

1. gr. Hlutverk og skipan stjórnar

1.1

Hlutverk stjórnar HR er að sjá til þess að skipulag og starfsemi háskólans séu jafnan í réttu og góðu horfi, með því að setja stefnu og markmið, með því að vera ráðgefandi í ákvörðunum og með því að hafa eftirlit með rekstri og starfsemi.

1.2

Stjórn HR skipa fimm aðalmenn sem kosnir skulu á aðalfundi til tveggja ára í senn. Formaður stjórnar skal vera óháður stórum hluthöfum HR, sbr. skilgreiningu um óhæði í leiðbeiningum um góða stjórnarhætti.

1.3

Stjórnarmenn skulu leggja neðangreindar upplýsingar fyrir stjórn til að auðvelda mat stjórnar á óhæði þeirra svo og ef breytingar verða á högum þeirra sem geta haft áhrif á það mat:

 • Aldur, menntun, aðalstarf og starfsferill.
 • Hvenær stjórnarmaður tók fyrst sæti í stjórn félagsins.
 • Önnur trúnaðarstörf, t.a.m. stjórnarseta í öðrum félögum.
 • Eignarhlutir í HR, beint eða í gegnum tengda aðila.
 • Upplýsingar um störf sem stjórnarmaður hefur unnið fyrir HR.
 • Hagsmunatengsl við helstu viðskipta- og samkeppnisaðila HR svo og stóra hluthafa í HR.

2. gr. Skipting starfa innan stjórnar

2.1

Formaður stjórnar skal tilnefndur sameiginlega af hluthöfum félagsins á aðalfundi. Náist ekki samstaða um tilnefningu formanns skal stjórn strax að loknum aðalfundi, þar sem stjórnarkjör hefur verið á dagskrá, koma saman til fundar þar sem stjórnin kýs sér formann með einföldum meirihluta atkvæða. Falli atkvæði jöfn ræður hlutkesti.

2.2

Formaður stjórnar ber meginábyrgð á starfsemi stjórnar og skal stuðla að virkni í allri ákvarðanatöku hennar. Að auki skal formaður stjórnar m.a:

 • Stuðla að því að verklag stjórnar sé í samræmi við lög, reglur og góða stjórnarhætti og að stjórn séu búnar sem bestar starfsaðstæður.
 • Halda öllum stjórnarmönnum upplýstum um málefni sem skólanum tengjast og stuðla að virkni stjórnar í allri umræðu og ákvarðanatöku.
 • Sjá til þess að nýir stjórnarmenn fái nauðsynlegar upplýsingar og leiðsögn í starfsháttum stjórnar og málefnum HR, m.a. stefnu HR, markmið, áhættuviðmið og rekstur.
 • Sjá til þess að stjórn uppfæri, með reglubundnum hætti, þekkingu sína á HR og rekstri háskólans.
 • Sjá til þess að stjórn fái almennt í störfum sínum nákvæmar og skýrar upplýsingar og gögn til að stjórnin geti sinnt störfum sínum.
 • Sjá til þess að stjórnarmenn fái viðeigandi leiðsögn um helstu þætti er varða stjórnun fyrirtækja, t.a.m. um lögbundnar skyldur þeirra og ábyrgð, eða að stjórnarmenn sæki námskeið af því tagi.
 • Bera ábyrgð á samskiptum stjórnar við hluthafa HR.
 • Sjá til þess að nægur tími sé gefinn til umræðna og ákvarðanatöku á stjórnarfundum, sérstaklega hvað varðar stærri og flóknari viðfangsefni.
 • Hvetja til opinna samskipta innan stjórnar og milli stjórnar, rektors og annarra stjórnenda á stjórnarfundum.
 • Útbúa dagskrá stjórnarfunda, í samstarfi við rektor, sjá um boðun þeirra og stjórnun.
 • Fylgjast með framvindu ákvarðana stjórnar innan HR og staðfesta innleiðingu þeirra gagnvart stjórn.
 • Sjá til þess að stjórn meti annað hvert ártörf sín, störf rektors og störf undirnefnda, hafi til þeirra verið stofnað.
 • Taka frumkvæði að endurskoðun starfsreglna þessara.
 • Formaður stjórnar skal ekki taka að sér önnur störf fyrir HR en þau sem teljast eðlilegur hluti starfa hans sem formaður, að undanskildum einstökum verkefnum sem stjórn felur honum að vinna fyrir sig.

2.3

Stjórnarmenn skulu kynna sér lög og reglur er gilda um rekstur fyrirtækja og starfsemi HR og hafa skilning á eigin hlutverki og ábyrgð, sem og hlutverki og ábyrgð stjórnar. Að öðru leyti skulu stjórnarmenn:

 • Taka sjálfstæðar ákvarðanir í hverju máli fyrir sig.
 • Hafa skilning á hlutverki stjórnar, hlutverki sínu og ábyrgð, ásamt því að hafa þekkingu á þeim lögum og reglum sem gilda um rekstur og starfsemi HR.
 • Hafa skilning á markmiðum og verkefnum HR, sem og hvernig þeir eigi að haga störfum sínum til að stuðla að því að markmið HR náist.
 • Óska eftir og kynna sér öll gögn og upplýsingar sem þeir telja sig þurfa til að hafa fullan skilning á rekstri HR og til að taka upplýstar ákvarðanir.
 • Sjá til þess að til staðar sé innra eftirlit og að ákvörðunum stjórnar sé framfylgt svo og að jafnan sé gætt að lögum og reglum í rekstri HR.
 • Stuðla að góðum starfsanda innan stjórnar.
 • Koma í veg fyrir að málefni þeirra, hvort heldur persónuleg eða viðskiptatengd, leiði til beinna eða óbeinna hagsmunaárekstra milli þeirra og HR.
 • Hafa nægan tíma til að sinna starfi sínu af heilindum.

3. gr. Verksvið stjórnar og rektors

3.1

Stjórn fer með æðsta vald í málefnum HR milli hluthafafunda og ber meginábyrgð á rekstri HR í samráði við háskólaráð í stærri og stefnumarkandi málum. Stjórn skal annast um að skipulag HR og starfsemi sé jafnan í góðu horfi svo og að hagsmuna allra hluthafa sé ávallt gætt.

3.2

Stjórn skal setja HR stefnu og markmið í samræmi við tilgang HR samkvæmt samþykktum og í samráði við háskólaráð. Stjórn fylgist með að rektor marki og fylgi stefnu í samræmi við hlutverk og markmið HR.

3.3

Stjórn skal annast um að nægilegt eftirlit sé haft með reikningshaldi og meðferð fjármuna HR og skal a.m.k. árlega staðfesta rekstrar- og fjárhagsáætlanir.

3.4

Stjórn sinnir almennum stjórnarstörfum eins og á við um stjórnir fyrirtækja og ber ábyrgð á stefnumótun, stjórnskipulagi, fjármálum, þar með ákvörðun skólagjalda, og almennum rekstri.

3.5

Meirihluti stjórnar ritar firma HR og einungis stjórn getur veitt prókúruumboð.

3.6

Stjórn ræður rektor HR, sem er jafnframt framkvæmdastjóri HR, gengur frá starfslýsingu hans og veitir honum lausn. Skriflegur ráðningarsamningur skal gerður við rektor þar sem m.a. skal kveðið á um laun hans og önnur starfskjör. Stjórn getur falið formanni stjórnar að annast samninga við rektor um laun hans og önnur starfskjör, sem skulu staðfestir af stjórn. Rektor skal ávallt starfa af heilindum með hagsmuni HR að leiðarljósi og skal hann bera önnur verkefni sín, sem ótengd eru HR, undir stjórn til umfjöllunar. Þá skal rektor jafnframt láta stjórn í té slíkar upplýsingar um sig sem nefndar eru í grein 1.3.

3.7

Rektor kemur fram fyrir hönd háskólans, annast daglegan rekstur og ber ábyrgð á rekstrinum gagnvart stjórn. Daglegur rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða meiriháttar. Slíkar ráðstafanir getur rektor aðeins gert samkvæmt sérstakri heimild frá stjórn HR, nema ekki sé unnt að bíða ákvarðana stjórnar án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi háskólans. Í slíkum tilvikum skal stjórn tafarlaust tilkynnt um ráðstöfunina.
Rektor ræður forseta deilda, framkvæmdastjóra og aðra starfmenn háskólans sem heyra beint undir rektor, en hann hefur samráð við stjórn um val þeirra og meginverkefni.

3.8

Ráðstafanir sem eru óvenjulegar eða mikilsháttar falla undir valdsvið stjórnar. Skilgreining á því hvaða ráðstafanir eru taldar óvenjulegar eða mikilsháttar á hverjum tíma er ekki algild og mikilvægt að dómgeind sé beitt við mat á því á hverjum tíma.

Nauðsynlegt getur verið að rektor grípi með litlum fyrirvara til ráðstafana til að tryggja hagsmuni HR en þá skal hann leita heimildar hjá stjórn. Í undantekingartilvikum gæti sú staða komið upp að til þess gefist ekki tími og þá ber rektor að upplýsa stjórn um slíkar ráðstafanir eins fljótt og nokkur kostur er. 

Dæmi um ráðstafanir sem teljast óvenjulegar eða mikilsháttar:

 • Verulegar breytingar á samningum háskólans við mennta- og menningarmálaráðuneytið
 • Verulegar breytingar á skipulagi háskólans eða skipuriti yfirstjórnar
 • Einstakar rekstrarákvarðanir sem eru líklegar til að hafa í för með sér neikvæð áhrif umfram 50 mkr. á afkomu háskólans
 • Ákvörðun um fjárfestingar eða endurbætur umfram 50 mkr.
 • Samningar sem skuldbinda HR til lengri tíma en eins árs og fela í sér fjárhagslega skuldbindingu umfram 70 mkr. á ári.
 • Kaup, sala eða veðsetning fasteigna

Ef aðstæðum hagar þannig að rekstur HR sé rekinn með tapi og eða líkur eru á neikvæðu sjóðstreymi næstu mánuði ber að sýna sérstaka aðgæslu við mat á því hvaða ráðstafanir geta talist óvenjulegar eða mikilsháttar.
Í þeim tilfellum sem ekki er augljóst hvort ákvörðun telst óvenjuleg eða mikilsháttar ber rektor að taka málið upp við stjórnarformann.

3.9

Starf stjórnar skal almennt fara fram á stjórnarfundum. Stjórn getur í sérstökum tilvikum falið einstökum stjórnarmönnum, einum eða fleirum, tiltekin mál til athugunar og undirbúnings afgreiðslu á stjórnarfundi.

3.10

Komi til samskipta innbyrðis milli stjórnarmanna og/eða samskipta stjórnarmanna við stjórnendur félagsins utan stjórnarfunda, vegna málefna er heyra undir stjórn, skal upplýst um þau í upphafi næsta stjórnarfundar.

3.11

Stjórnarmenn hafa aðgang að sjálfstæðri sérfræðiráðgjöf á kostnað HR telji þeir nauðsyn á slíku til að taka sjálfstæðar og upplýstar ákvarðanir.

3.12

Stjórn skal annað hvert ár meta störf sín, stærð, samsetningu, verklag og starfshætti, framgang HR, frammistöðu rektors svo og skilvirkni undirnefnda, með aðstoð utanaðkomandi aðila eftir því sem við á. Slíkt árangursmat felur m.a. í sér að stjórnin leggi mat á styrkleika og veikleika í störfum sínum og verklagi og hugi að þeim hlutum sem hún telur að betur megi fara. Æskilegt er að stjórnarmenn hittist a.m.k. annað hvert ár án formanns til að meta störf hans.

4. gr. Undirnefndir stjórnar

4.1

Stjórn getur ákveðið að sér til ráðgjafar um launakjör rektors og æðstu stjórnenda starfi kjaranefnd sem skipuð sé þremur stjórnarmönnum.

4.2

Stjórn getur jafnframt ákveðið að skipa endurskoðunarnefnd til að fjalla nánar um fjárhag HR og fyrirkomulag upplýsingagjafar frá stjórnendum og ganga þannig úr skugga um að þær upplýsingar sem ráðið fær um rekstur, hag og framtíðarhorfur gefi sem gleggsta mynd af stöðu HR á hverjum tíma. Endurskoðunarnefnd skal þá skipuð þremur mönnum eigi síðar en mánuði eftir aðalfund.

4.3

Um hlutverk og skyldur kjaranefndar og endurskoðunarnefndar, verði til þeirra stofnað, skal fara skv. leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands, Samtaka atvinnulífsins og Nasdaq Ísland um stjórnarhætti fyrirtækja. Um ákvörðunar-vald og atkvæðagreiðslur innan nefndanna skal fara skv. 7. gr. starfsreglna þessara. Nefndirnar skulu setja sér starfsreglur þar sem kveðið skal nánar á um hlutverk þeirra og helstu verkefni.

5. gr. Fyrirsvar stjórnar

5.1

Formaður stjórnar er málsvari stjórnar og kemur fram fyrir hennar hönd varðandi málefni HR, nema stjórnin ákveði annað. Einnig kemur formaður fram út á við fyrir hönd HR, ásamt rektor, í samræmi við hefðir innan HR og eðli máls. Geti formaður ekki sinnt starfsskyldum sínum sökum forfalla skal stjórnin tilnefna annan í hans stað.

5.2

Formaður stjórnar kemur fram fyrir hönd stjórnar gagnvart rektor.

6. gr. Boðun funda o.fl.

6.1

Stjórnarfundir skulu haldnir með reglulegu millibili, nema yfir sumarið, eða þegar formaður ákveður. Fundir skulu haldnir í húsakynnum HR. Í sérstökum tilvikum má halda fundi annars staðar telji formaður efni fundarins eða aðrar aðstæður gefa tilefni til. Heimilt er að stjórnarmenn taki þátt í stjórnarstörfum símleiðis.

6.2

Stjórn skal gera starfs- og fundaáætlun fyrir hvert starfsár þar sem fram koma fundatímar stjórnar. Breytingar á fundartímum og boðun aukafunda skal birta með minnst þriggja daga fyrirvara.

6.3

Formanni ber að kalla saman fund ef einhver stjórnarmaður, rektor eða endurskoðandi krefst þess.

6.4

Rektor á sæti á fundum stjórnar og hefur þar umræðu- og tillögurétt, nema stjórn ákveði annað í einstökum tilvikum.

6.5

Til fundar skal boða með minnst þriggja daga fyrirvara. Formaður stjórnar getur þó ákveðið skemmri frest telji hann það óhjákvæmilegt vegna sérstakra aðstæða. Fundarboð skal að jafnaði vera skriflegt eða í tölvupósti. Dagskrá fundar og fundargögn um einstök málefni á dagskránni skulu gerð aðgengileg á vef stjórnar minnst 72 klukkustundum fyrir fundinn, nema formaður ákveði annað. Stjórnarmönnum ber skylda til að kynna sér fyrirliggjandi fundargögn fyrir fundinn. Öll gögn sem liggja til grundvallar ákvörðunum á stjórnarfundi skulu aðgengileg í rafrænni gagnaskrá félagsins og skulu vera aðgengileg stjórnarmönnum eftir að þeir láta af störfum á því tímabili sem þeir sátu í stjórn.

6.6

Formaður getur ákveðið að skriflegum fundargögnum verði fyrst dreift á fundi og þeim skilað í lok fundarins.

6.7

Nú telur formaður ekki stætt á því vegna sérstakra aðstæðna að bíða þess að haldinn verði stjórnarfundur og getur hann þá tekið ákvörðun um símafund stjórnar eða að málefnið verði kynnt stjórnarmönnum skriflega eða símleiðis og haldin verði atkvæðagreiðsla meðal stjórnarmanna skriflega eða símleiðis. Ákvarðanir sem þannig eru teknar skulu lagðar fyrir næsta fund til staðfestingar.

6.8

Stjórn skal leitast við að eiga reglulegar umræður um hvernig hún hyggst haga störfum sínum, hvar áherslur skulu liggja, hvaða samskipta- og verklagsreglur skulu hafðar í heiðri og hver helstu markmiðin með starfi stjórnar eru.

7. gr. Ákvörðunarvald, atkvæðagreiðslur o.fl.

7.1

Stjórn er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund enda hafi fundurinn verið boðaður í samræmi við gr. 6.5. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tök á því að fjalla um málið sé þess kostur.

7.2

Afl atkvæða ræður úrslitum mála á stjórnarfundum, en þó þurfa minnst þrír stjórnarmenn að greiða tillögu atkvæði sitt til þess að hún teljist samþykkt.

7.3

Stjórnarmaður er einungis bundinn af sannfæringu sinni, en ekki fyrirmælum þeirra sem hafa kosið hann.

8. gr. Fundargerðir og fundargerðarbók

8.1

Formaður stjórnar skal sjá til þess að gerð sé fundargerð um það sem gerist á stjórnarfundum og um ákvarðanir stjórnar.

8.2

Í fundargerðarbók skal skrá eftirfarandi:

 1. Nafn og kennitala félagsins.
 2. Hvar og hvenær fundurinn er haldinn.
 3. Númer stjórnarfundar.
 4. Hverjir sitja fundinn og hver stýri honum.
 5. Dagskrá fundarins.
 6. Hvort og þá hvenær utanaðkomandi aðilar koma inn á fundi og hvenær þeir fara út af fundum.
 7. Fundargögn sem voru gerð stjórnarmönnum aðgengileg fyrir fund eða afhent eða sýnd á fundinum.
 8. Niðurstöðu hvers liðar í fundardagskrá, m.a. hvaða ákvarðanir hafa verið teknar, hverju var frestað, fyrirspurnir á fundinum o.fl.
 9. Hvort og hvers vegna stjórnarmaður, rektor eða annar víkur af fundi við umræðu eða ákvörðun dagskrárliðar og hvort viðkomandi hafi haft aðgang að gögnum vegna umræðu eða ákvörðunar.
 10. Hvenær og hvar næsti stjórnarfundur verður haldinn.
 11. Nafn fundarstjóra og fundarritara.

8.3

Stjórnarmaður eða rektor, sem ekki eru sammála ákvörðun stjórnar, eiga rétt á að fá sérálit sitt skráð í fundargerð.

8.4

Miðað er við að fundargerð sé tilbúin til yfirlestrar inn á vefsvæði stjórnar eigi síðar en þremur virkum dögum eftir fund. Fundargerðir skulu staðfestar með undirritun í upphafi næsta stjórnarfundar.

8.5

Fundargerð skal undirrituð af þeim er fund sitja. Fundargerðir teljast full sönnun þess sem gerst hefur á stjórnarfundum. Stjórnarmenn sem ekki voru viðstaddir þann stjórnarfund sem fundargerð tekur til skulu staðfesta að þeir hafi kynnt sér fundargerðina með undirritun sinni.

9. gr. Innra eftirlit og áhættumat

9.1

 Stjórn skal sjá til þess að til staðar sé fullnægjandi kerfi innra eftirlits sem er formlegt og skjalfest. Innra eftirlit skal veita hæfilega vissu um að félagið nái markmiðum sínum hvað varðar árangur og skilvirkni í starfsemi, að veita ytri aðilum áreiðanlegar og réttmætar fjárhagsupplýsingar og að hlíta lögum og reglum sem gilda um starfsemina.

9.2

Virkni innra eftirlits skal reglulega sannreynd. Æskilegt er að stjórn haldi með reglubundnum hætti sérstaka fundi til að fara yfir málefni innra eftirlits HR. Endurskoðendur, framkvæmdastjóri og meðlimir endurskoðunarnefndar HR, hafi hún verið stofnuð, skuli boðaðir á slíka fundi.

9.3

 Stjórn ber ábyrgð á að skilgreina helstu áhættur í starfsemi HR og skal árlega ákveða hvaða áhættuþætti sé mikilvægast að HR takist á við.

9.4

Rektor skal skilgreina helstu áhættuþætti er varða starfsemi, stefnu og markmið HR, þ.á m. eðli þeirra og umfang. Rektor skal enn fremur útbúa áætlun fyrir áhættustjórnun sem skal lögð fyrir stjórn til samþykktar.

10. gr. Þagnar- og trúnaðarskylda

10.1

Á stjórnarmönnum hvílir þagnarskylda um málefni HR, hagi starfsmanna og nemenda og önnur atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu sem stjórnarmenn og leynt skulu fara samkvæmt samþykktum HR, lögum eða eðli máls, nema um sé að ræða málefni sem stjórn ákveður að gera opinber eða slíkt leiðir af ákvæðum hlutafélagalaga eða samþykktum HR. Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.

10.2

Stjórnarmaður skal varðveita öll gögn með tryggilegum hætti sem hann fær afhent til að gegna starfa sínum sem stjórnarmaður.

10.3

Stjórnarmenn, aðrir en formaður, skulu almennt ekki tjá sig við fjölmiðla eða snúa sér til almennings varðandi málefni HR, nema að fengnu samþykki formanns.

11. gr. Vanhæfi

11.1

Stjórnarmaður eða rektor mega ekki taka þátt í meðferð máls um samningsgerð milli HR og þeirra, um málshöfðun gegn þeim eða um samningsgerð milli HR og þriðja manns eða málshöfðun gegn þriðja manni ef þeir hafa þar verulegra hagsmuna að gæta sem kunna að fara í bága við hagsmuni HR. Skylt er stjórnarmanni og rektori að upplýsa um slík atvik.

11.2

Leggja skal fyrir stjórn til staðfestingar (eða synjunar) alla samninga sem stjórnarmaður eða rektor kunna að gera við HR og samninga milli HR og þriðja manns ef stjórnarmaður eða rektor hafa verulega hagsmuni af slíkum samningum og þeir hagsmunir kunna að bjróta í bága við hagsmuni HR.

11.3

Ef ákvarðanir stjórnar varða málefni einstakra stjórnarmanna er rétt að slíkar ákvarðanir séu teknar af þeim stjórnarmönnum sem jafnframt eru óháðir HR. Að auki er æskilegt að viðkomandi stjórnarmenn víki af stjórnarfundi meðan stjórn tekur afstöðu til slíkra málefna.

12. gr. Upplýsingagjöf til stjórnar

12.1

Rektor skal á hverjum stjórnarfundi gera stjórn grein fyrir starfsemi HR frá síðasta fundi stjórnar í stórum dráttum.

12.2

Stjórn getur á fundum krafið rektor og aðra helstu starfsmenn HR um upplýsingar og gögn sem stjórn eru nauðsynleg til að hún geti sinnt verkefnum sínum.

12.3

Upplýsingar frá rektor og undirnefndum til stjórnar þurfa að vera á því formi og af þeim gæðum sem stjórn ákveður. Upplýsingar og gögn skulu vera aðgengileg stjórnarmönnum tímanlega fyrir stjórnarfundi, og á milli þeirra, og skulu allir stjórnarmenn fá sömu upplýsingarnar. Upplýsingar skulu vera eins uppfærðar og nákvæmar og unnt er hverju sinni.

12.4

Fyrirspurnir stjórnarmanna sem varða beint málefni stjórnar eiga að vera bornar fyrir stjórn á stjórnarfundum. Stjórnarmenn geta sent fyrirspurnir til stjórnarformanns á milli stjórnarfunda. Svör við fyrirspurnum skulu kynnt stjórninni allri á sama tíma. Stjórnarmönnum er óheimilt að afla upplýsinga er varða störf stjórnar með því að hafa beint samband við starfsmenn HR.

13. gr. Undirritun ársreiknings o.fl.

13.1

Ársreikningur HR skal lagður fyrir stjórn til afgreiðslu og skal stjórnin ásamt rektor undirrita ársreikninginn. Telji stjórnarmaður eða rektor að ekki beri að samþykkja ársreikninginn, eða hann hefur mótbárur fram að færa sem hann telur rétt að hluthafar fái vitneskju um, skal hann gera grein fyrir því í áritun sinni.

13.2

Stjórn skal sjá til þess að yfirlýsing um stjórnahætti HR sé birt í ársskýrslu eða á heimasíðu skólans og skal hún taka mið af Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

14. gr. Frekari reglur um störf stjórnar

14.1

Stjórnarmenn skulu kynna sér og vera bundnir af ákvæðum laga, almennum reglum um einkahlutafélög og sérstökum reglum HR um meðferð trúnaðarupplýsinga.

14.2

Um ábyrgð, vald og störf stjórnar fer að öðru leyti en greinir í starfsreglum þessum samkvæmt lögum um einkahlutafélög, lögum um ársreikninga og öðrum almennum lögum og samþykktum HR.

15. gr. Breytingar á starfsreglum stjórnar

15.1

Einungis stjórn getur gert breytingar á starfsreglum þessum. Til breytinga á starfsreglunum þarf samþykki einfalds meirihluta stjórnar. Æskilegt er að starfsreglur þessar séu yfirfarnar ekki sjaldnar en annað hvert ár.

16. gr. Varsla og meðferð starfsreglna

16.1

Frumrit starfsreglna þessara, með áorðnum breytingum ef við á, skal jafnan geyma með fundargerðum HR.

16.2

Þeir sem eiga sæti í stjórn við setningu starfsreglna þessara skulu undirrita frumrit starfsreglnanna. Ef stjórn samþykkir breytingar á starfsreglunum skulu stjórnarmenn undirrita frumrit af reglunum svo breyttum. Nýjum stjórnarmönnum skulu kynntar starfsreglurnar og skulu þeir undirrita frumrit þeirra því til staðfestu.

16.3

Stjórnarmönnum, rektor og endurskoðendum HR skal afhent eintak af starfsreglum og samþykktum HR sem í gildi eru á hverjum tíma.

Framangreindar starfsreglur stjórnar Háskólans í Reykjavík ehf. eru settar samkvæmt 5. mgr. 46. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög og samdar með hliðsjón af leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq Iceland og Samtökum atvinnulífsins um stjórnarhætti fyrirtækja.

Þannig samþykkt á stjórnarfundi HR hinn 7. maí 2020

 


Var efnið hjálplegt? Nei