Sérákvæði verkfræðideildar um nám, námsmat og námsframvindu BSc náms

Um nám í verkfræði gilda almennar reglur Háskólans í Reykjavík sem eftirfarandi reglur byggja á og eru viðbót við, þ.e. Almennar reglur um nám og námsmat og Reglur um námsframvindu í grunnnámi, sem og reglugerð fyrir Háskólann í Reykjavík. Að öðru leyti en hér kemur fram er vísað til þeirra reglna. Vakin er athygli á því að nemendur bera sjálfir ábyrgð á að haga námi sínu í samræmi við þessar reglur.

1. Inntaka nemenda

Til að hefja nám í verkfræði þurfa umsækjendur að hafa lokið stúdentsprófi, prófi frá háskólagrunni HR eða sambærilegu prófi, og hafa haldgóða þekkingu í stærðfræði, raungreinum, íslensku og ensku. Námsefni og kennsla á fyrsta ári í verkfræði er miðuð við að nemendur hafi eftirfarandi undirbúning:
Stærðfræði, 30 einingar, þar af 15 einingar á 3. hæfniþrepi. Miðað er við námskeið af náttúrufræði- eða náttúruvísindabraut.
Eðlisfræði, 10 einingar á 2. eða 3. hæfniþrepi. Nemandi þarf að þekkja hreyfi- og aflfræði og rafmagnsfræði (rásir, rafsvið og segulfræði). Æskilegt er að hann þekki einnig varmafræði, vökva og þrýsting, bylgjur og ljós.
Efnafræði, 5 einingar á 2. hæfniþrepi.

2. Mat á fyrra námi

2.1. Nemandi sem óskar eftir því að fá fyrra háskólanám sitt metið sækir um það til verkefnastjóra á skrifstofu verkfræðideildar á þar til gerðu eyðublaði.
2.2. Námskeið sem tekið hefur verið í öðrum háskóla er metið til eininga við Háskólann í Reykjavík og skráð á námsferil sem metið (M) ef um er að ræða sambærilegt námskeið frá viðurkenndum háskóla, enda hafi nemandi staðist námskeiðið með einkunn 6 eða hærri m.v. einkunnaskala HR.
2.3. Mat námskeiða frá öðrum háskólum skal vera í höndum námsmatsnefndar verkfræðideildar.

3. Lágmarkseinkunn og fjöldi eininga á önn

3.1. Verkfræðideild leyfir nemendum að skrá sig í að hámarki 38 ECTS einingar á önn, en þó ekki fleiri en eitt námskeið á þriggja vikna lotu annarinnar. Ef nemandi vill taka fleiri en 38 einingar á önn þarf hann að sækja um það til verkefnastjóra verkfræðideildar.

4. Námsmat og endurtekning prófa

4.1. Nemanda er heimilt að sitja hvert námskeið tvisvar. Þegar nemandi situr námskeið í annað sinn þá ber honum að taka þátt í öllum verkefnum og prófum eins og hann væri að taka það í fyrsta sinn. Í einstökum tilfellum er kennara heimilt að meta einstaka þætti námskeiðsins sem nemandi lauk við í fyrra skiptið, svo sem tiltekna verklega þjálfun. Ef nemandi hefur ekki staðist námskeið eftir að hafa setið það tvisvar og vill halda áfram námi ber honum að sækja um endurinnritun til deildarinnar. Sé honum veitt heimild til þess heldur hann einungis þeim námskeiðum sem hann hefur lokið með einkunn 6,0 eða hærri. Ný innritun tekur mið af gildandi námskrá hverju sinni.

5. Námsáætlun og valnámskeið

5.1. Nám í verkfræði BSc er 180 ECTS einingar og miðast skipulag þess við að námsframvinda sé 30 ECTS einingar á önn. Á vef verkfræðideildar er birt kennsluskrá og yfirlit yfir skipulag námsins. Á vef verkfræðideildar eru einnig birtar samþykktar námsáætlanir fyrir hverja námsbraut.
5.2 Nemandi á námsbrautinni Verkfræði með eigin vali fylgir einstaklingsmiðaðri námsáætlun sem þarf að vera samþykkt af námsmatsnefnd.

6. Námsframvinda

6.1. Til að mega flytjast á annað námsár þarf nemandi að hafa lokið a.m.k. 42 ECTS einingum af námsefni fyrsta námsárs. Ef nemandi sem uppfyllir ekki þetta skilyrði hyggst halda áfram námi ber honum að sækja um endurinnritun til deildarinnar og tekur ný innritun mið af gildandi námskrá hverju sinni. Sé honum veitt heimild til þess heldur hann einungis þeim námskeiðum sem hann hefur lokið með einkunn 6,0 eða hærri.
6.2. Nemandi skal hafa lokið öllum skyldunámskeiðum fyrsta námsárs eigi síðar en 2 árum eftir að hann innritaðist. Hafi hann ekki gert það getur hann sótt um endurinnritun ef hann vill halda áfram námi. Sé honum veitt heimild til þess heldur hann einungis þeim námskeiðum sem hann hefur lokið með einkunn 6,0 eða hærri. Ný innritun tekur mið af gildandi námskrá hverju sinni.
6.3. Nemandi skal ljúka BSc námi sínu innan 5 ára. Ef námi er ekki lokið 5 árum eftir að nemandi innritaðist ber honum að sækja um endurinnritun ef hann vill halda áfram námi og tekur ný innritun mið af gildandi námskrá hverju sinni. Við endurinnritun heldur nemandi einungis þeim námskeiðum sem hann hefur lokið með einkunn 6,0 eða hærri.
6.4. Nemandi getur sótt um að gera hlé á námi sínu eða að stunda nám samkvæmt sérstakri áætlun sem víkur frá ofangreindu. Umsóknin, ásamt áætlun um námsframvindu til námsloka, skal send til verkefnastjóra, studd viðeigandi gögnum. Gildar ástæður fyrir námshléi eða hægferð í námi eru t.d. barneignir eða veikindi. Námsmatsnefnd metur umsóknir um námshlé, hægferð eða önnur frávik.

7. Forsetalisti

7.1. Þeir nemendur í grunnnámi sem bestum árangri ná á hverri önn eiga möguleika á að komast á forsetalista verkfræðideildar og fá skólagjöld næstu annar niðurfelld. Til þess að vera gjaldgengir á forsetalista þurfa nemendur að ljúka a.m.k. 30 einingum á viðkomandi önn og þurfa að hafa lokið öllum námskeiðum viðkomandi annar samkvæmt samþykktri námsáætlun. Samþykkt námsáætlun getur annars vegar verið birt námsáætlun (sjá grein 5.1) og hins vegar eigin námsáætlun nemanda sem námsmatsnefnd hefur samþykkt (sjá greinar 5.2 og 6.4).
7.2. Við mat á árangri eru öll námskeið tekin með sem nemandi tók á önninni og að próf hvers námskeiðs hafi aðeins verið þreytt einu sinni.
7.3 Nemandi sem hefur gerst brotlegur samkvæmt Almennum reglum um nám og námsmat á að jafnaði ekki rétt á að fara á forsetalista.

8. Annað

8.1. Nemendur sem ekki hafa íslensku að móðurmáli geta óskað eftir að skila verkefnum, svara prófi o.þ.h. á ensku í einstökum námskeiðum hjá viðkomandi kennara.
8.2. Nemandi sem lýkur einingum umfram lágmarkskröfu um einingafjölda fyrir prófgráðu skal velja valnámskeið sem birtast á aukaferli með útskriftargögnum. Miðað er við að heildareiningafjöldi í útskriftargögnum sé ekki meiri en 186 ECTS einingar (til viðbótar almennum reglum HR um skráningu aukaeininga (kafli 1.9)).
8.2. Undanþágur frá reglum þessum eru aðeins veittar með samþykki námsmatsnefndar deildarinnar. Umsóknir um undanþágur skulu sendar til verkefnastjóra á skrifstofu VFD, studdar viðeigandi gögnum.

Gildistaka:

Reglur þessar öðlast þegar gildi. Reglur þessar gilda fyrir nemendur sem innrituðust í Háskólann í Reykjavík 1. júlí 2005 eða síðar.

Þannig samþykkt á fundi deildarráðs þann 25.október 2005.

Þannig samþykkt, með áorðnum breytingum, á deildarráðsfundi tækni- og verkfræðideildar HR 17. desember 2008.

Þannig samþykkt, með áorðnum breytingum, á deildarráðsfundi tækni- og verkfræðideildar HR 6. nóvember 2012.  

Þannig samþykkt, með áorðnum breytingum, á deildarfundi verkfræðideildar HR, 16. júní 2021.


Var efnið hjálplegt? Nei