Almennar reglur um nám og námsmat

Almennar reglur um nám og námsmat

Samþykkt með áorðnum breytingum í námsráði HR 17 maí 2017 og framkvæmdastjórn HR 9 janúar 2018

1. Um skráningar, fjarvistir, flutning milli brauta eða deilda, tímasókn, heimild til að sitja námskeið tvisvar, námsframvindu og mat á fyrra námi, endurinnritun, skráningu aukaeininga og sértæk námsúrræði

1.1 Hámarksfjöldi eininga sem nemandi getur skráð sig í á hverri önn

Fullt nám á önn telst vera 30 ECTS einingar. Deild má heimila nemanda að  skrá sig í allt að 38 ECTS einingar á önn. Ef mjög ríkar ástæður eru til má deild veita frekari undanþágu frá framangreindri reglu.

1.2 Skráning og úrsögn nemenda úr námskeiði og heimild HR til að skrá nemendur úr námi

1. Nemandi ber ábyrgð á að skrá sig í námskeið innan tímamarka sem eru tilkynnt í almanaki Háskólans í Reykjavík (HR).

2. Nemandi ber ábyrgð á eigin námi, þar með talið skráningu og því að skráning sé í samræmi við kröfur viðkomandi námsbrautar og í samræmi við reglur um framvindu og undanfara námskeiða. Á fyrstu tveimur kennsluvikum hverrar námsannar getur nemandi skráð sig í námskeið. Nemandi getur skráð sig úr námskeiði á fyrstu fjórum vikum annar með því að senda nemendaskrá póst, nemendaskra@ru.is. Skráningu í þriggja vikna námskeið má breyta í síðustu viku tólf vikna tímabils en nemandi getur skráð sig úr námskeiði á fyrstu viku þess. Að beiðni nemanda geta deildir HR veitt heimild til að skrá sig úr námskeiðum þó framangreindir frestir séu liðnir ef gildar ástæður eru fyrir hendi. Meðal ástæðna sem talist geta gildar eru veikindi eða slys. Einstakar deildir HR geta sett sérstakar reglur um skráningu í eða úr námskeiðum sem kennd eru í aðskildum lotum eða styttri samfeldum lotum en 12 eða 15 vikur. Um skráningu í námskeið á meistarastigi í lagadeild gilda sérstakar reglur sem sjá má á vef deildarinnar.

3. HR er heimilt að skrá nemanda úr námi eftir að tímabili skráningar í námskeið lýkur hafi hann hvorki greitt skólagjöld né skráð sig í námskeið á komandi önn.

1.3 Áhrif þess að nemandi lýkur ekki einstökum námsmatsþáttum

1. Nemandi, sem ekki mætir í hluta- eða lokapróf, þar með talið sjúkra- eða endurtektarpróf, eða skilar ekki verkefni sem er hluti af námsmati fær einkunnina núll fyrir viðkomandi námsmatsþátt. Ef um lokapróf eða síðasta verkefni námskeiðs er að ræða fær nemandi einkunnina núll í námskeiðinu. Nemandi sem öðlast ekki rétt til að taka lokapróf eða síðasta verkefni fær einkunnina núll í námskeiðinu.

2. Nemandi sem ekki mætir í  lokapróf- eða síðasta verkefni á eftir atvikum kost á að taka viðkomandi námsmatsþætti seinna, sjá m.a. nánar  gr. 5.1.6. Nemandi sem tilkynnir fjarvist sína sbr. gr. 5.1, öðlast rétt til að skrá sig í próf á prófatímabili 2. Tímabil sjúkra- og endurtektarlokaprófa og síðustu verkefna (prófatímabil 2) er eftir að niðurstöður í lokaprófum og verkefnum liggja fyrir og er tímasetningu þess að finna í almanaki skólans.

3. Kjósi nemandi að skrá sig úr sjúkra- og endurtektarlokaprófi eða sjúkra- og endurtektarsíðasta verkefni skal hann senda póst á nemendabokhald@ru.is áður en próf er haldið eða síðasta verkefni lagt fram. Gjald fyrir sjúkra- og  endurtektarlokapróf og sjúkra- og endurtektarsíðasta verkefni, má sjá undir Skólagjöld á vef HR. Gjaldið er óendurkræft.

1.4 Um flutning nemenda á milli brauta eða deilda

1. Þegar nemandi óskar eftir að skipta um braut innan deildar þarf hann að sækja um það formlega hjá viðkomandi deild. Nemandi getur aðeins skipt um braut milli anna.

2. Þegar nemandi óskar þess að stunda nám í annarri deild en hann er skráður í þarf hann að sækja um nám í þeirri deild sem hann óskar. Þótt nemandi hafi áður stundað nám í einni deild við skólann er það ekki trygging fyrir því að hann fái inni í annarri deild.

1.5 Um tímasókn

Einstakar deildir HR geta sett sérstakar reglur um tímasókn. Nemendum ber að kynna sér þær reglur og kröfur  hvers námskeiðs um tímasókn.

1.6 Heimilt að sitja hvert námskeið tvisvar  

1. Nemanda er heimilt að sitja hvert námskeið tvisvar og fá tækifæri til að þreyta  alla námsmatsþætti þess, þar á meðal próf og síðasta verkefni,  í bæði skiptin. Að sitja námskeið þýðir að nemandi er enn skráður í námskeið eftir að frestir þeir eru liðnir sem fjallað er um í grein 1.2.2. Nemandi, sem uppfyllir ekki framangreindar kröfur og óskar eftir að halda áfram námi, getur sótt um endurinnritun til viðkomandi deildar. Um forsendur og afleiðingar endurinnritunar fer skv. gr. 1.8 og reglum einstakra deilda um námsframvindu og endurinnritun.

2. Nemanda er heimilt að sitja aftur námskeið sem hann hefur lokið til að breyta fyrri einkunn. Einkunn í námskeiði og einstökum námsmatsþáttum þess  sem er þreytt aftur stendur alltaf, óháð því hvort hún er hærri eða lægri en fyrri einkunn.

1.7 Um námsframvindu, hámarksnámstíma, mat á fyrra námi og námshlé

Til eru samræmdar reglur í HR, annars vegar fyrir grunnnám og hins vegar fyrir meistaranám, þar sem m.a. er fjallað um framvindu, hámarksnámstíma, mat á fyrra námi og námshlé. Þær reglur má finna á vef skólans:

Samræmdar reglur fyrir grunnnám

Samræmdar reglur um nám á meistarastigi

Sjá einnig reglur einstakra deilda um námsframvindu og mat á fyrra námi.

1.8 Endurinnritun

Nemandi sem ekki stenst kröfur deildar um námsframvindu  getur sótt um endurinnritun hjá viðkomandi deild. Við endurinnritun þarf nemandi í grunnnámi að endurtaka námskeið sem hann hefur lokið með einkunn lægri en 6,0. Á meistarastigi gilda reglur deilda um lágmarkseinkunn í námskeiðum sem metin eru inn í nám við endurinnritun. Sjá nánar reglur einstakra deilda um námsframvindu og endurinnritun.

1.9 Skráning aukaeininga

1. Ljúki nemandi einingum umfram lágmarkskröfu um einingafjölda fyrir prófgráðu getur hann óskað eftir því að valnámskeið sem samsvara umframeiningum verði ekki birt í útskriftargögnum.  Beiðni um slíka breytingu skal senda nemendaskrá, nemendaskra@ru.is, eigi síðar en níu virkum dögum fyrir útskrift.

2. Ljúki nemandi námskeiði sem efnislega skarast verulega við námskeið sem nemandi hefur þegar lokið telst það ekki til viðkomandi prófgráðu.

1.10 Sértæk úrræði í námi

Nemanda sem óskar eftir sértækum úrræðum í námi ber að skila umsókn til Náms- og starfsráðgjafar HR fyrir auglýstan tíma. Sjá nánar Náms- og starfsráðgjöf HR og reglur um sértæk úrræði fyrir nemendur Háskólans í Reykjavík. 

2. Um einstaka námsmatsþætti (próf, verkefni og annað námsmat) og einkunnir

2.1 Námsmat í einstökum námskeiðum

Tryggja skal að í námi og námsmati í einstökum námskeiðum reyni á hreina þekkingu, á aðra þætti þekkingar, á leikni eða hæfni eða leikni og hæfni.

2.2 Hámarksvægi lokaprófa og síðustu verkefna

Lokapróf og síðasta verkefni mega að hámarki gilda samtals 70% af heildarnámsmati í námskeiðum í grunn- og meistaranámi. Framangreind regla gildir ekki um lokaverkefni námsbrauta.

2.3 Framkvæmd lokanámsmatstímabils

Skrifleg og munnleg lokapróf og síðasta verkefni eru haldin á sérstöku tímabili í lok námskeiða á hverri önn og skal próf- og verkefnatafla liggja fyrir sex vikum fyrir fyrsta lokapróf eða síðasta verkefni. Námsmatsstjórn áskilur sér rétt til breytinga á töflunni innan 7 virkra daga frá birtingu. Ef lokapróf eða síðasta verkefni eru haldin í einstökum námskeiðum utan hefðbundins lokanámsmatstímabils  skal fylgja reglum 6. gr. um framkvæmd lokaprófa  og síðustu verkefna að svo miklu leyti sem því verður við komið. Framkvæmd er þá alfarið í höndum viðkomandi kennara og deildar/sviðs, í samráði við námsmatsstjóra. Eftir því sem við getur átt gilda reglur 6. gr. einnig um annað námsmat en lokapróf eða síðasta verkefni. 

2.4 Námsmatsstjóri og námsmatsstjórn

Námsmatsstjóri hefur samráð við forseta viðkomandi deilda og forstöðumann háskólagrunns HR um tilhögun lokanámsmatstímabils. Námsmatsstjórn skipa námsmatsstjóri og forstöðumaður kennslusviðs.

2.5 Tímalengd lokaprófa og síðustu verkefna

Próftími í skriflegum lokaprófum skal aldrei vera styttri en tvær klukkustundir og ekki lengri en fjórar klukkustundir. Sama gildir um síðustu verkefni ef þau eru leyst í kennslustofu.  Forseti deildar, í samráði við námsmatsstjóra, getur þó leyft frávik í einstökum námsgreinum. Kennara eða staðgengli ber að koma a.m.k. einu sinni inn í stofu á meðan lokapróf eða síðasta verkefni stendur yfir til þess að svara spurningum um vafaatriði eða önnur atriði á prófi. Nemandi, sem tekur fleiri en eitt lokapróf eða síðasta verkefni er lenda á sama tíma, skal koma upplýsingum um það til námsmatsstjóra svo hægt sé að gera ráðstafanir til að taka megi prófin eða verkefnin hvert á fætur öðru.

2.6 Skil einkunna til nemenda fyrir einstaka námsmatsþætti  

1. Einkunnir úr skriflegum/verklegum hlutaprófum utan hefðbundins lokanámsmatstímabils, lokaprófum, verkefnum (bæði síðustu verkefnum og öðrum verkefnum) og hvers konar öðru námsmati sem fram fer á kennslutímabili, eiga að liggja fyrir eigi síðar en sjö virkum dögum eftir prófdag/skiladag. Fresturinn til að skila einkunn fyrir alla námsmatsþætti í þriggja vikna námskeiðum er þó þrír dagar  frá lokum lokanámsmatstímabils, en fimm dagar ef fjöldi nemenda er meiri en 100. Fresturinn fyrir munnleg hlutapróf, lokapróf, síðustu verkefni, eða annað munnlegt námsmat er tveir virkir dagar. Fresturinn er síðan fimm virkir dagar fyrir skrifleg/verkleg sjúkra- og endurtektarlokapróf og sjúkra- og endurtektar síðustu verkefni. Ef fjöldi nemenda í 12 eða 15 vikna námskeiðum sem þreytir viðkomandi skriflegan námsmatsþátt er meiri en 100 er skilafresturinn 10 virkir dagar.  Um skil einkunna í háskólagrunni sjá einnig gr. 3.1.

2. Einkunnir lokaritgerða (lokaritgerðir á bakkalár- og meistarastigi) þurfa að liggja fyrir eigi síðar en tíu virkum dögum fyrir útskriftardag viðkomandi annar. Sjá nánar um skil á lokaritgerðum í reglum skólans þar að lútandi:

Reglur um skil á lokaverkefnum

2.7 Skráning lokaeinkunna

Kennari skráir lokaeinkunnir inn á kennsluvef námskeiðs þar sem þær eru vistaðar og námskeiði er lokað.

2.8 Birting einkunna

Kennslusvið áskilur sér rétt til að fresta birtingu lokaeinkunna þar til síðasta lokapróf eða síðasta verkefni hefur verið þreytt á viðkomandi námsbraut/námsári/deild.

3. Um próf í háskólagrunni HR (frumgreinadeild)

3.1 Próf

Próftími í skriflegu lokaprófi skal að jafnaði ekki vera lengri en þrjár klukkustundir. Lokaeinkunnir námskeiða skulu liggja fyrir eigi síðar en sjö virkum dögum eftir próftöku. Lokaeinkunnir úr síðustu lokaprófum hvers lokanámsmatstímabils skulu liggja fyrir áður en prófsýning fer fram. Nemandi á rétt á að sjá mat úrlausnar sinnar á skriflegu lokaprófi og fá útskýringar kennara á prófsýningu háskólagrunns sem haldin er innan þriggja daga frá birtingu allra einkunna og auglýst er á vef skólans.

3.2 Einkunnir í háskólagrunni

1. Til að standast námskeið þarf lágmarkseinkunn á lokaprófi eða síðasta verkefni að vera 4,0 og lokaeinkunn að lágmarki 5,0. Aðrir þættir námsmats en lokapróf eru ekki hluti af lokaeinkunn nema lokaprófseinkunn sé að lágmarki 4,0. Allir þættir námsmats og hlutfall þeirra í hverjum áfanga er tilgreint í námskeiðslýsingum og á vef námskeiðsins.

2. Að öðru leyti gilda almennar reglur HR um nám og námsmat um nemendur háskólagrunni HR.

4. Námsmat, einkunnagjöf, próftaka og síðasta verkefnis taka

4.1 Samsetning námsmats

1. HR leggur áherslu á fjölbreytt námsmat. Matið getur t.d. byggst á mætingu í tíma, þátttöku í kennslustundum, ritgerðum, framsögn, verkefnum, raunhæfum verkefnum, prófum,  vinnubókum, jafningjamati eða umræðum á vef.

2. Aðalkennari (eða kennarar) í námskeiði er ábyrgur fyrir þeim námsmatsþáttum sem lagðir eru fyrir í námskeiðinu og samsetningu lokaeinkunnar. Gefin er ein lokaeinkunn fyrir hvert námskeið sem nemandi er skráður í.

4.2 Tengsl námsmats og lærdómsviðmiða

Allir þættir námsmats, þ.m.t. lokapróf og síðasta verkefnis, eiga að hafa skýr tengsl við lærdómsviðmið námskeiðs og endurspegla þær áherslur sem lagðar eru í einstökum námskeiðum.

4.3 Vægi einstakra þátta í námsmati

1. Vægi einstakra þátta í námsmati skal koma fram á námskeiðsvef í upphafi námskeiðs.

2. Ef einkunn í verklegu prófi er samsett úr fleiri en einum hluta skal gera grein fyrir vægi hvers hluta áður en prófið er þreytt.

4.4 Próftökuréttur, réttur til að taka síðasta verkefni og lágmarksskilyrði       

1. Deild er  heimilt að setja það skilyrði fyrir rétti til töku lokaprófs eða síðasta verkefnis að nemandi hafi náð tilskildum árangri í verklegum þætti, ástundun og/eða verkefnum. Slíkar kröfur verður að tilkynna í upphafi námskeiðs.

2. Deild er heimilt er að krefjast þess að tilteknir liðir í námskeiði séu leystir af hendi á fullnægjandi hátt til þess að nemandi teljist hafa lokið námskeiði. Slíkar kröfur verður að tilkynna í upphafi námskeiðs. 

4.5 Einkunnagjöf

1. Lokaeinkunnir eru gefnar í heilum og hálfum tölum á kvarðanum 0-10. Lokaeinkunn námskeiða lægri en 5,0 í grunnnámi og lægri en 6,0 í námi á meistarastigi er falleinkunn og fást þá ekki einingar fyrir viðkomandi námskeið. Deildir geta ákveðið hærri lágmarkseinkunn fyrir einstök námskeið (sjá reglur deilda). Þegar krafa er gerð um að nemendur nái einhverjum tilteknum námsmatsþáttum (t.d. lokaprófi eða síðasta verkefni) skal miðað við námundaða einkunn, þ.e. 4,75 verður 5,0 og 5,75 verður 6,0, og telst nemandi þá hafa náð lágmarkseinkunn fyrir viðkomandi námsmatsþátt í grunn- eða meistaranámi.  Einkunnin 4,75 eða 5,75 fer hins vegar inn í útreikning lokaeinkunnar námskeiðsins. Ef lokaeinkunn er samsett úr niðurstöðum tveggja eða fleiri námsmatsþátta á almennt ekki að námunda einkunnir fyrir einstaka námsmatsþætti. Lokaeinkunn skal námunda og gefa í heilum og hálfum.

2. Nemandi í grunnnámi þarf að fá að lágmarki 5,0 (gildir ekki um háskólagrunn, sjá grein 3.2) í einkunn á lokaprófi eða síðasta verkefni námskeiðs. Þetta á við hvort svo sem námskeið telst til grunnnáms eða meistaranáms.

3. Nemandi í meistaranámi þarf að fá að lágmarki 6,0 í einkunn á lokaprófi eða síðasta verkefni námskeiðs. Þetta á við hvort sem námskeið telst til meistaranáms eða grunnnáms.

4. Aðrir þættir námsmats en lokapróf eða síðasta verkefni reiknast ekki inn í lokaeinkunn nema lokaprófseinkunn  eða síðasta verkefniseinkunn sé að lágmarki 5,0 í grunnnámi og 6,0 í meistaranámi.

5. Ef lokapróf eða síðasta verkefni vegur 30% eða minna af lokaeinkunn getur deild heimilað að kennari megi víkja frá lágmarkseinkunn fyrir lokapróf eða síðasta verkefni.

6. Deild getur ákveðið að gefa staðið eða fall í stað tölueinkunnar í einstökum námskeiðum.

4.6 Um próftöku, verkefnavinnu og heiðarleg vinnubrögð

1. Kennari gerir grein fyrir uppbyggingu og vægi einstakra þátta í skriflegu prófi á prófblaði. Kennari gerir einnig grein fyrir því hvaða hjálpargögn eru heimil í prófi. Framangreint gildir einnig eftir því sem við á hverju sinni um aðra námsmatsþætti.

2. Nemanda ber að vinna einn að lausn verkefna í hluta- og lokaprófum. Nema annað sé heimilað á grundvelli gr. 4.6.3 er nemanda óheimilt að veita aðstoð eða þiggja aðstoð frá öðrum og öll afritun er óheimil. Sá sem veitir nemanda aðstoð telst jafn brotlegur og sá sem þiggur aðstoð. Framangreint gildir um alla námsmatsþætti sem nemanda ber að vinna einn.

3. Kennari má þó heimila nemendum takmarkað samtarf þegar um einstaklingsbundið námsmat er að ræða. Sé það gert ber þó hverjum og einum nemanda að skila sjálfstæðri úrlausn.

4. HR leggur mikla áherslu á vönduð akademísk vinnubrögð og heilindi í framkomu starfsmanna og nemenda. Mikilvægur þáttur í vönduðum akademískum vinnubrögðum er að höfundarréttur sé virtur og að allir nemendur leggi sitt af mörkum í hópstarfi.

5. Til að skýra betur væntingar HR á þessu sviði hefur skólinn sett eftirfarandi reglur um heilindi í verkefnavinnu:

a. Hugverk nemanda

HR gerir þá kröfu til nemanda að öll verkefni sem hann skilar séu hans eigið hugverk. Í því felst meðal annars að hann vinni verkefnið sjálfur frá grunni, án aðstoðar annarra, og taki aldrei upp texta eða vinnu annarra og setji fram sem sitt eigið verk. Ávallt skal geta heimilda og reglur um heimildanotkun gilda einnig um afritun eigin verka.

Hvert verkefni sem skilað er, skal vera einstakt. Öll endurnýting verkefna, hvort heldur er innan námskeiðs, milli námskeiða eða milli námsbrauta er óheimil, nema annað sé tekið fram.

Kennara er heimilt að gera undantekningu frá þeirri meginreglu að nemendur megi ekki vinna saman að verkefnum, og gerir hann þá skriflega grein fyrir því í verkefnislýsingu. Sama á við í hópverkefnum; verkefnið skal vera unnið af hópnum frá grunni, án aðstoðar annarra, og er allur hópurinn ábyrgur fyrir því að rétt vinnubrögð séu viðhöfð.

b. Framlag nemanda

HR gerir þá kröfu að nemandi leggi sig ávallt fram í hópstarfi og gæti þess að framlag hans sé sambærilegt á við hina í hópnum. Kennari hefur heimild til að gefa einstaklingum í hópi mismunandi einkunn ef ljóst þykir að framlag þeirra hefur verið verulega ójafnt.

c. Einstaklings- og hópverkefni

Eins og fram kemur í grein 4.6.2 er almenna reglan sú að í  einstaklingsverkefnum er gerð krafa um að hver nemandi vinni sjálfur og án aðstoðar alla þætti verkefnisins. Í hópverkefnum hefur hópurinn möguleika á að skipta með sér verkum, þó þannig að vinnuframlag einstakra hópmeðlima til verkefnisins sé sambærilegt. Allur hópurinn er þó eftir sem áður ábyrgur fyrir heildarverkinu.

6. Nemendum sem þreyta munnlegt próf er óheimilt að ræða sín á milli eða á annan hátt skiptast á upplýsingum um efni prófs á meðan á því stendur.

4.7 Um skil nemenda á verkefnum

Í námskeiði setur kennari reglur um skilafrest verkefna í upphafi annar og ber nemanda að skila verkefni áður en frestur er útrunninn. Samþykki kennari að  nemandi skili verkefni eftir að skilafrestur er liðinn hefur kennari heimild til þess að lækka einkunn hans fyrir hvern dag eða hverja klukkustund sem dregst að skila verkefninu. Tilkynna þarf fyrirkomulag slíkrar lækkunar við upphaf námskeiðs.

4.8 Um próftöku á tölvur

1. Nemanda sem þreytir próf á tölvu er aðeins heimilt að nota þann hugbúnað/forrit sem er tilgreindur af umsjónarmanni prófs/kennara. Nemanda er óheimilt með öllu að nota samskiptaforrit, samskiptatæki eða annan hugbúnað/forrit nema þann sem er tilgreindur meðan á próftöku stendur. Aðeins er leyfilegt að vista prófgögn á það svæði sem umsjónarmaður prófs tilgreinir.

2. Yfirgefi nemandi tölvu meðan á prófi stendur, t.d. vegna ferðar á salerni, ber honum að ganga þannig frá tölvu að prófúrlausn sé ekki sýnileg öðrum á skjánum.

3. Nemandi ber alfarið ábyrgð á að vista gögn reglulega og skila inn tímanlega við lok prófs. Noti nemandi eigin tölvu við úrlausn prófs áskilur umsjónarmaður prófs eða námsmatsstjóri sér rétt til að skoða þau gögn og forrit/hugbúnað sem eru á tölvunni og eru notuð við úrlausn prófs. Einnig áskilur umsjónarmaður prófs sér rétt til að skoða annan hugbúnað á tölvunni og notkun hans. Nemendum, sem þreyta próf á tölvur, er hleypt inn í prófstofu 15 mínútum áður en próf hefst. 

5. Endurteknir námsmatsþættir, m.a. próf og verkefni, og áfrýjunarréttur nemenda

5.1 Sjúkra- og endurtektarréttur vegna einstakra námsmatsþátta

1. Nemandi, sem ekki mætir til lokaprófs eða skilar ekki síðasta verkefni, sem sjúkra- eða endurtektarprófsréttur eða sjúkra- eða endurtektarverkefnaréttur fylgir, skal tilkynna forföll með tölvupósti á nemendaskra@ru.is áður en próf er haldið eða síðasta verkefni lagt fram.

2. Nemanda sem tilkynnir forföll samkvæmt grein 5.1.1 er heimilt að skrá sig í sjúkra- og endurtektarpróf eða sjúkra- og endurtektarverkefni innan tiltekins frests. Skráning fer fram í Canvas.

3. Hvað aðra námsmatsþætti varðar en lokapróf og síðasta verkefni, þar sem jafnframt er boðið upp á  sjúkra- og endurtektarrétt, þá standa þeir öllum nemendum opnir hvort heldur sem viðkomandi nemandi hefur tekið fyrri námsmatsþátt eða ekki. Í þessum tilvikum er þess ekki krafist að nemandi tilkynni um forföll eins og gildir um lokapróf og síðasta verkefni.

4. Kennari ber ábyrgð á útfærslu og framkvæmd hlutaprófa og verkefna. Upplýsingar um fyrirkomulag þeirra skulu liggja fyrir í upphafi námskeiðs, þ.á.m. hvernig sjúkra- og endurtektarmöguleikum er háttað.

5. Sjúkra- og endurtektarlokapróf eða sjúkra- og endurtektar síðasta verkefni eru að jafnaði haldin eftir lok námsmatstímabils hverrar annar. Sjúkra- og endurtektarpróf eða verkefni koma í stað lokaprófs eða síðasta verkefnis en einkunnir fyrir aðra námsmatsþætti standa óbreyttar. Nemandi sem mætir í sjúkra- og endurtektarpróf eða verkefni og nær ekki lágmarkseinkunn eða er veikur í báðum prófum eða verkefnum, hefur ekki frekari próftökurétt eða verkefnatökurétt. Nemandanum verður því að sitja námskeiðið aftur til að fá það metið til eininga.

6. Tryggja skal að fyrir hendi sé fullnægjandi lágmarks sjúkra- og endurtektarréttur hvað  námsmat hvers námskeiðs varðar. Nánari upplýsingar um fyrirkomulag sjúkra- og endurtektarréttar skulu liggja fyrir við upphaf kennslu í námskeiðum.

7. Nemandi sem á lögheimili utan höfuðborgarsvæðisins getur sótt um hjá námsmatsstjóra að þreyta sjúkra- og endurtektarlokapróf og eftir atvikum sjúkra- og endurtektar síðasta verkefni á ákveðnum stöðum á landsbyggðinni (Ísafjörður, Sauðárkrókur, Akureyri, Egilsstaðir, Höfn í Hornafirði og Vestmannaeyjar). Nemandi sem óskar eftir að nýta sér framangreint skal senda beiðni þess efnis á kennslusvid@ru.is , jafnframt því sem hann  tilkynnir forföll til nemendabókhalds eigi síðar en fyrir próf sama dag og það er haldið eða síðasta verkefni lagt fram.

8. Próf- eða verkefnataka á framangreindum stöðum er háð leyfi námsmatsstjóra og kennara sem meta hvert tilfelli fyrir sig.

5.2 Sýning vegna einstakra námsmatsþátta, t.d. próf- og verkefnasýning

Nemandi á rétt á að fá útskýringar kennara á mati skriflegrar lokaprófúrlausnar sinnar eða annarra námsmatsþátta sem gilda 20% eða meira af heildarnámsmati ef hann æskir þess innan fimm daga frá birtingu einkunnar. Kennari skal verða við beiðni nemanda áður en boðið er upp á sjúkra- og endurtektarmöguleika fyrir viðkomandi námsmatsþátt, eða innan sjö virkra daga, hvort sem á undan kemur (um prófsýningu í háskólagrunni sjá grein 3.1).

5.3 Kæruréttur

Nemandi sem hefur ekki staðist skriflegt lokapróf eða skriflegt síðasta verkefni og unir ekki mati kennara á skriflegri úrlausn getur kært matið til námsmatsstjóra. Framangreind heimild tekur einnig til allra annarra skriflegra námsmatsþátta sem nemandi hefur ekki náð lágmarkseinkunn, sjá grein 4.5.1, og gilda að lágmarki 20% af lokaeinkunn í námskeiði eða gerð er krafa um tiltekna einkunn í viðkomandi námsmatsþætti til þess að standast námskeið. Það er háð því skilyrði að viðkomandi hafi skoðað úrlausn sína með kennara áður en kæra er send inn. Skal kæran lögð fram skriflega innan þriggja virkra daga frá próf- eða verkefnasýningu.

5.4 Dómarar

1. Ef nemandi kærir mat vegna einstakra námsmatsþátta samkvæmt grein 5.3 er utanaðkomandi dómari skipaður í samráði við forseta deildar. Skal dómari leggja sjálfstætt mat á úrlausn nemandans og samræmi í yfirferð og einkunnagjöf. Séu dómari og kennari ekki sammála um lokaeinkunn þá gildir einkunn dómara. Endurskoðuð einkunn skal liggja fyrir innan tveggja vikna frá því að kæra berst.

2. Í munnleg og verklegu prófi eða síðasta verkefni skal dómari ávallt vera viðstaddur og ákveður kennari/kennarar og dómari lokaeinkunn sameiginlega og er niðurstaða ekki kæranleg. Í lokaritgerð þar sem dómari og leiðbeinandi gefa einkunn sameiginlega er niðurstaða almennt ekki kæranleg. Sjá hér þó einnig reglur einstakra deilda um ritgerðir.

5.5 Varðveisla úrlausna nemenda

Þegar kærufrestur nemenda er liðinn og allri yfirferð prófúrlausna lokið skulu þær afhentar námsmatsstjóra til varðveislu. Prófúrlausnir skulu  varðveittar í eitt ár.

5.6 Varðveisla námsmatsþátta

Skólinn varðveitir rafrænt afrit af öllum skriflegum námsmatsþáttum í námskeiðum og skulu þeir almennt gerðir aðgengilegir nemendum í kennslukerfi skólans að lokinni hverri önn.  Deildir geta þó ákveðið að takmarka birtingu einstakra námsmatsþátta eða hluta þeirra.

5.7 Leiðrétting einkunna

Kennslusvið getur, í samráði við kennara, leiðrétt bersýnilegar villur í útreikningi eða skráningu einkunna. Á það m.a. við þegar birt lokaeinkunn í námskeiði er ekki í samræmi við samanlagðar einkunnir allra þátta námsmats eða tekur ekki tillit til þess að nemandi þarf að fá lágmarkseinkunn í lokaprófi eða síðasta verkefni til þess að standast námskeið, sbr. grein 4.5. 

6. Framkvæmd lokaprófa og síðustu verkefna

6.1 Próf- og síðasta verkefnis stofur

Stofur eru að jafnaði opnaðar 10 mínútum áður en lokapróf eða síðasta verkefni hefst. Mæti nemandi meira en einni klukkustund eftir að lokapróf eða síðasta verkefni hefst fær hann ekki að þreyta prófið eða síðasta verkefnið.

6.2 Persónuskilríki

Meðan lokapróf eða síðasta verkefni stendur yfir skal nemandi hafa gild persónuskilríki aðgengileg fyrir gæslufólk. Nemandi getur misst próf- eða verkefnistökurétt ef hann sýnir ekki persónuskilríki.

6.3 Gæsla

Gæslufólk gefur merki um hvenær hefjast má handa við úrlausn og hvenær lokapróf- eða síðasta verkefnatími er liðinn. Skulu þá allir nemendur skila úrlausnum sínum sem hafa ekki gert það þegar.

6.4 Leiðrétting

Ef koma þarf á framfæri leiðréttingu eða upplýsingum til nemenda í lokaprófi eða síðasta verkefni er það gert með munnlegri tilkynningu frá kennara, með því að skrifa þær á töflu eða dreifa þeim á prenti til viðkomandi nemenda í samráði við námsmatsstjóra.

6.5 Skil úrlausna

1. Ekki má skila úrlausn fyrr en ein klukkustund er liðin af lokapróftíma eða síðasta verkefnistíma. Að loknum próf- eða verkefnistíma ber öllum að skila úrlausn þegar í stað. Nemandi hefur þó tíma til að ganga frá úrlausn sinni og merkja hana eftir að próf- eða verkefnistíma lýkur, en ekki breyta eða bæta úrlausnina.

2. Verði nemandi uppvís að því að vinna að úrlausn eftir að lokapróftíma eða síðasta verkefnistíma lýkur skal gæslufólk stöðva háttsemina og gera námsmatsstjóra viðvart sem tekur ákvörðun um frekari aðgerðir.

6.6 Skil gagna

Að loknu skriflegu lokaprófi eða síðasta verkefni á nemandi að skila spurningum, úrlausnum og rissblöðum til gæslufólks.

6.7 Hjálpargögn

Nemanda er óheimilt að nota önnur hjálpargögn í lokaprófi eða síðasta verkefni en tilgreind eru á forsíðu prófs eða verkefnis. Er þar meðal annars átt við fartölvu, reiknivél og önnur tæki. Nemandi má ekki hafa yfirhöfn, tösku eða annan búnað sem ekki tilheyrir leyfilegum hjálpargögnum við borðið. Óheimilt er að valda truflun í stofu. Heimilt er að ganga úr skugga um að nemandi noti aðeins þau hjálpargögn í prófi eða verkefni sem tilgreind eru á forsíðu.

6.8 Samskiptatæki

Varsla og notkun farsíma er bönnuð á meðan lokapróf eða síðasta verkefni stendur yfir. Hafi nemandi farsíma meðferðis ber honum að slökkva á símanum, setja hann í tösku eða afhenda gæslufólki til varðveislu meðan próf eða síðasta verkefni stendur yfir. Öll samskipti eru óheimil á meðan á prófi eða verkefni stendur, þar með talin samskipti með búnaði sem kennari kann að hafa heimilað samkvæmt grein 6.7.

6.9 Óheiðarleiki við töku lokaprófs eða síðasta verkefnis

Verði nemandi uppvís að því að hafa rangt við í lokaprófi eða síðasta verkefni skal gæslufólk stöðva háttsemi og kalla til námsmatsstjóra sem tekur ákvörðun um frekari viðbrögð. Námsmatsstjóra er heimilt að vísa nemanda úr prófi eða verkefni. Máli viðkomandi nemanda er síðan vísað til forseta deildar samkvæmt 7. grein um málsmeðferð og kæruleiðir.

6.10 Hlé

Nemanda er óheimilt að fara frá borði sínu áður en hann hefur lokið lokaprófi eða síðasta verkefni nema til þess að fara á snyrtingu og þá aðeins undir eftirliti fylgdarmanns.

6.11 Merking úrlausna

Nemanda er skylt að skila úrlausnarblaði með annað hvort nafni sínu og kennitölu eða númeri. Deild getur ákveðið í samráði við námsmatsstjóra að nota prófnúmer.

6.12 Lok lokaprófs eða síðasta verkefnis

Nemandi, sem lýkur lokaprófi eða síðasta verkefni áður en tilskildum próf- eða verkefnistíma lýkur, skal yfirgefa stofu og próf- og verkefnissvæði. Honum ber að gæta þess að trufla ekki þá sem enn eru í prófi eða verkefni.

6.13 Staðsetning lokaprófa eða síðustu verkefna

Ef nemandi æskir þess við námsmatsstjóra að þreyta lokapróf eða síðasta verkefni annars staðar en í HR er námsmatsstjóra heimilt, ef brýnar ástæður eru til, að heimila nemanda að taka prófið eða verkefnið í annarri háskóla- eða menntastofnun, enda hafi verið samið fyrirfram við stofnunina um slíkt fyrirkomulag. Sjá nánar grein 5.1.7 um sjúkra- og endurtektarlokapróf og sjúkra- og endurtektar síðasta verkefni í slíkum tilvikum.

7. Málsmeðferð og kæruleiðir

7.1 Almennt ákvæði

Við ákvarðanir sem varða réttindi og skyldur nemenda skal eftir því sem við á gæta meginreglna stjórnsýsluréttar og góðra stjórnsýsluhátta.

7.2 Kæruleiðir vegna kennslu, innihalds einstakra námskeiða og námsmatsþátta

1. Einkunnagjöf fyrir einstaka  námsmatsþætti er eftir atvikum kæranleg til námsmatsstjóra. Sjá nánar greinar 5.3 og 5.4.1 um slíkar kærur og málsmeðferð.

2. Telji nemandi að aðrar ákvarðanir kennara, sem snúa að kennslu, efnislegu innihaldi námskeiða, eða einstakra námsmatsþátta, brjóti gegn rétti hans getur hann innan 10 daga frá viðkomandi ákvörðun vísað málinu skriflega og með rökstuddum hætti til forstöðumanns kennslusviðs með ósk um  endurskoðun þeirra. Forstöðumaður kennslusviðs tekur rökstudda afstöðu til málsins, að fenginni afstöðu viðkomandi kennara, og vísar því í framhaldi til forseta deildar sem hefur endanlegt ákvörðunarvald í slíkum málum. Forseti deildar getur eftir atvikum leitað frekara álits áður en ákvörðun er tekin. Framangreint á ekki við um brot nemanda á reglum þessum en um þau fer samkvæmt grein 7.3.

7.3 Viðurlög vegna brota á reglum

1. Forseti deildar eða forstöðumaður háskólagrunns tekur ákvörðun um viðurlög vegna brota nemenda á þessum almennu reglum um nám og námsmat. Brot geta varðað:

a)   Einkunn 0 fyrir námsmatsþátt.

b)   Einkunn 0 fyrir námsmatsþátt og áminning.

c)   Einkunn 0 fyrir námskeið og áminning.

d)   Tímabundin brottvísun úr skóla með möguleika á endurinnritun og áminning.

e)   Brottvísun úr skóla án möguleika á endurinnritun.

2. Aðalkennari eða umsjónarkennari námskeiðs getur tekið ákvörðun um viðurlög samkvæmt a-lið hér að ofan án samráðs við forseta deildar ef  viðkomandi námsmatsþáttur gildir 10% eða minna af heildarnámsmati námskeiðs. Beiti kennari þessu úrræði ber honum að upplýsa nemanda skriflega um að hann geti skotið málinu til deildarforseta eða forstöðumanns háskólagrunns.

3. Nemandi sem gerst hefur brotlegur við þessar almennu reglur um nám og námsmat fyrirgerir að jafnaði rétti til valkvæðs starfsnáms, skiptináms sem og tækifæra til að koma fram fyrir hönd skólans.

4. Forseti deildar getur í undantekningartilvikum ákveðið að veita nemanda áminningu vegna brots á náms- og námsmatsreglum án annarra viðurlaga. Nemandi getur þó aðeins fengið slíka áminningu án annarra viðurlaga einu sinni á námsferlinum.

5. Endurtekið brot á þessum almennu reglum um nám og námsmat varðar ávallt þyngri viðurlögum en fyrsta brot. Endurtekið brot varðar almennt ekki vægari viðurlögum en brottvísun í eina önn ásamt áminningu eða brottvísun úr skóla. Við sérstakar aðstæður má ljúka máli sem er endurtekið brot með ákvörðun samkvæmt b lið hér að framan. Við ákvörðun á viðurlögum skal taka tillit til vægis námsmatsþáttar og alvarleika brots.

6. Komi upplýsingar fram um að nemandi hafi haft rangt við á prófi eða viðhaft óheiðarleg vinnubrögð í verkefnavinnu eftir að einkunn hefur verið gefin fyrir námsþátt, eða námskeiði/námi er lokið, er forseta deildar heimilt að ógilda einkunn fyrir námsþátt eða námskeið. Forseta deildar er jafnframt heimilt að beita öðrum viðurlögum eftir því sem við á. Sé um lokaverkefni eða lokaritgerð að ræða og nemandi hafi þegar útskrifast er forseta deildar heimilt að óska eftir því að rektor afturkalli prófgráðu.

7.4 Áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema

1. Nemandi sem tæmt hefur kæruleiðir innan HR getur skotið máli sínu til áfrýjunarnefndar í kærumálum háskólanema, skv. 20. gr. laga nr. 63/2006 um háskóla. Hlutverk nefndarinnar skv. reglum nr. 1152/2006 er að úrskurða í málum þar sem námsmenn í ríkisháskólum og öðrum háskólum telja brotið á rétti sínum um:

1.   framkvæmd prófa og námsmats, þ.m.t. fyrirlögn prófa, tilhögun einkunnagjafar, skipun prófdómara og birtingu einkunna,

2.   mat á námsframvindu, þ.m.t. rétt til endurtökuprófs,

3.   afgreiðslu umsókna um skólavist, þ.m.t. tilhögun mats á námi á milli skóla,

4.    brottvikningu nemanda úr skóla og beitingu annarra agaviðurlaga.

Áfrýjunarnefndin getur með úrskurði sínum staðfest, breytt eða fellt úr gildi ákvarðanir háskóla í þessum málum. Úrskurðir áfrýjunarnefndar í kærumálum háskólanema eru endanlegir á stjórnsýslustigi og verður ekki skotið til ráðherra.

2. Áfrýjunarnefndin endurmetur ekki prófúrlausnir eða faglega niðurstöðu kennara, dómnefnda eða prófdómara og getur því ekki úrskurðað um að tiltekinn nemandi skuli hljóta ákveðna einkunn í tilteknu námskeiði. Nefndin getur heldur ekki gefið út prófskírteini eða beint tilmælum um slíkt til háskóla.

3. Áfrýjunarnefndin getur veitt álit sitt á því hvort málsmeðferð háskóla á skriflegu erindi nemenda hafi verið í samræmi við lög og góða stjórnsýsluhætti, óháð því hvort ákvörðun hafi verið tekin í málinu af hálfu skólans. Álitið er þó ekki bindandi með sama hætti og úrskurðir.

4. Nánari upplýsingar um áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema má finna á vef Mennta- og menningarmálaráðuneytisins.

 


Var efnið hjálplegt? Nei