Rafmagnstæknifræði BSc

Rafmagnstæknifræðingar fást við hluti sem eru allt í kringum okkur: í tæknibúnaði, orkuverum, farartækjum, framleiðslu og iðnaði. Ör þróun er fyrirsjáanleg í faginu í nánustu framtíð með tilkomu nýjunga í líftækni, sjálfvirkni og kraftrafeindatækni. 

Um námið

Lifandi nám

Nemendur í rafmagnstæknifræði við HR fá ótal tækifæri til þess að leysa raunveruleg vandamál, allt frá hugmyndastigi að hönnun og smíði, ásamt því að öðlast sterkan og breiðan fræðilegan bakgrunn. Þeir eru hvattir til að taka þátt í hönnunarverkefnum og/eða hönnunarnámskeiðum, skoða kosti starfsnáms til að kynnast raunverulegum og aðkallandi hagnýtum verkefnum.

Hagnýt verkefni og tenging við atvinnulífið

Í rafmagnstæknifræði fást nemendur við rafmagnsfræði, rafeindatækni, raforkufræði, fjarskiptatækni, stýritækni, tölvutækni, stóriðju og orkutækni á breiðum grundvelli. Nemendur taka þátt í spennandi hönnunarverkefnum strax á fyrsta ári. Lokaverkefni eru tengd sérhæfingu á sviði sterkstraums, veikstraums, eða tölvutækni og endurspegla hagnýta hlið námsins. Þau eru oftar en ekki unnin í samstarfi við leiðandi tæknifyrirtæki.

Starfsnámið veitir forskot

Nemendum í tæknifræði býðst að taka allt að 18 ECTS í starfsnámi. Iðn- og tæknifræðideild er með samninga við um 40 fyrirtæki og stofnanir. Stærri verkefni, eins og lokaverkefni, eru oftast unnin í samvinnu við fyrirtæki og stofnanir. Margir nemendur hafa fengið tilboð um starf til lengri eða skemmri tíma í kjölfar starfsnáms og lokaverkefna sem unnin eru í samstarfi við fyrirtæki.

Markmið með starfsnámi

Með því að ljúka starfsnámi auka nemendur þekkingu sína á því sviði sem þeir stunda nám á. Þeir búa sig jafnframt undir störf að námi loknu.

Ávinningur af starfsnámi er margvíslegur. Markmið með starfsnámi er meðal annars að:

 • efla tengsl nemenda við atvinnulífið.
 • auka innsýn og skilning nemenda á viðfangsefnum viðkomandi fagsviðs.
 • að nemendur öðlist reynslu af því að vinna að úrlausn raunhæfra viðfangsefna á vettvangi, undir leiðsögn leiðbeinenda úr atvinnulífinu.
 • að nemendur beiti aðferðum tæknifræðinnar við lausn hagnýtra verkefna.
 • að nemendur geti unnið sjálfstætt og borið ábyrgð á eigin þekkingarleit og faglegum áherslum.
 • að nemendur tileinki sér sjálfstæð og markviss vinnubrögð við úrlausn raunhæfra hönnunar-, greiningar- og/eða rannsóknarverkefna á fagsviðinu.

Fyrirtæki

Hér eru nokkur dæmi um fyrirtæki þar sem tæknifræðingar starfa og nemendur hafa farið í starfsnám:

Orka náttúrunnar • Mannvit • HB Grandi • HS Orka • Jáverk • Orkuveita Reykjavíkur • Ístak • VSÓ Ráðgjöf • Landsvirkjun • Össur • Marel • Síminn • Trefjar • VSB verkfræðistofa • Verkís • VHE vélaverkstæði • Efla • Landsnet • Norðurorka • Alcoa • Míla • Stálsmiðjan Framtak • Elkem

12+3 kerfið

Í náminu eru annir brotnar upp í tvo hluta. Fjögur námskeið eru kennd í 12 vikur og síðan er prófað úr þeim. Að prófum loknum taka við þriggja vikna námskeið þar sem námsefnið er sett í hagnýtt samhengi með verkefnavinnu, hópavinnu og/eða samstarfi við fyrirtæki.

Hugmyndavinna strax á fyrsta ári

Á fyrsta námsári standa nemendur frammi fyrir raunhæfu verkefni sem þarf að takast á við og skoða frá mörgum hliðum. Námskeiðið heitir Inngangur að tæknifræði. Nemendur vinna í hópum við að útfæra lausnir og leysa þau fjölmörgu vandamál sem upp gætu komið. Þeir kynna svo niðurstöður sínar fyrir leiðbeinendum og öðrum nemendum. Viðfangsefni nemenda hafa meðal annars verið að:

 • hanna nýjan þjóðarleikvang
 • koma með nýstárlegar hugmyndir að brú yfir Fossvoginn
 • bregðast við eldgosi í nágrenni Reykjavíkur
 • undirbúa Eurovision-keppnina á Íslandi
 • gera aðgerðaráætlun vegna bólusóttarfaraldurs

Undirbúningur fyrir atvinnulífið

Nemendur vinna hagnýt, raunhæf verkefni á hverri önn þar sem markmiðið er að undirbúa þá fyrir atvinnulífið. Hönnun X er dæmi um námskeið sem er umfangsmikið og vinnan dreifist á 15 vikur. Unnið er í hópum. Dæmi um verkefni í Hönnun X eru kafbátur, eldflaug sem skotið var upp af Mýrdalssandi og smíði kappakstursbíls sem nemendur keppa á í Formula Student-keppninni sem fer fram á Silverstone-brautinni í Englandi.

Viðamikið lokaverkefni

Nemendur ljúka lokaverkefni á sjöundu og síðustu önn námsins. Lokaverkefni byggist á sérhæfingu hvers og eins og er oft unnið í samvinnu við fyrirtæki.

CDIO-samstarfsnetið

Færni í hugmyndavinnu, verkefnastjórnun, samskiptum og kynningum er þjálfuð í ýmsum námskeiðum gegnum allt námið. Þetta samræmist hugmyndafræði CDIO, sem er samstarfsnet framsækinna háskóla sem kenna tæknigreinar og HR er þátttakandi í.

Í CDIO-aðferðafræðinni er lögð áhersla á samráð háskóla og atvinnulífs og fagfélaga. Mótun námsbrauta í anda CDIO á að tryggja að nemendur fái lausnamiðaða tæknilega færni sem vinnuveitendur sækjast eftir, án þess að slegið sé af fræðilegum kröfum.

Skiptinám

Nemendur geta sótt um að fara í skiptinám við erlendan háskóla. Skiptinám er tilvalið tækifæri fyrir upprennandi tæknifræðinga að kynnast námi og störfum í öðrum löndum, og það er jafnvel hægt að nýta skiptinám til að öðlast meiri sérhæfingu á áhugasviði. Nemendur í BSc-námi þurfa að vera með 7 eða yfir í meðaleinkunn og búnir með 60 einingar þegar þeir fara í skiptinámið. Skrifstofa alþjóðaskipta veitir frekari upplýsingar um hvert hægt er að fara í skiptinám.

Að námi loknu

Lögverndað starfsheiti

Þeir sem ljúka BSc-náminu í tæknifræði hljóta staðfestingu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og full réttindi til að starfa sem tæknifræðingar og nota lögverndaða starfsheitið tæknifræðingur (enska: Certified Engineer). 

Hönnun, eftirlit og margt fleira

Starfssvið rafmagnstæknifræðinga er fjölbreytt, hvort heldur unnið er við hönnun, framkvæmdir, stjórnun eða eftirlit með raforkukerfum og rafeindabúnaði. Góð og hagnýt tækniþekking veitir fjölbreytileg atvinnutækifæri í nútímasamfélagi og eru rafmagnstæknifræðingar frá HR eftirsóttir á vinnumarkaði.

Þau sem ljúka BSc-námi í tæknifræði, eru með sveinsbréf og hafa lokið tilskildum starfstíma geta jafnframt sótt meistarabréf í tilsvarandi iðngrein, en HR ber ekki ábyrgð á að gefa út slík leyfi.

Hvað segja nemendurnir?

Lífið í tæknifræðinni

„Líf tæknifræðinemans getur verið krefjandi. Það er álag á manni frá fyrstu önn og oft hefur maður heyrt að það lagist eftir því sem lengra er komið en ég held að maður venjist því bara betur og betur! Þetta er því frábær undirbúningur fyrir atvinnulífið. Ég hafði mjög mikla ánægju af náminu í heild, ég get í alvöru sagt að í fyrsta skipti þá skil ég af hverju fólk talar um að það sé gaman í námi.“

Halldór Atli Nielsen Björnsson
BSc í rafmagnstæknifræði 2017
Tæknifræðingur hjá verkfræðistofunni Afli og orku

Úti á vinnumarkaðinum

„Ég vinn hjá Veitum sem er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur. Verkefnin sem ég hef sinnt þar snúast aðallega um hönnun dreifikerfis rafmagns, ásamt hönnun og ráðgjöf vegna gatna- og svæðislýsingar fyrir sveitarfélög. Verkefnin eru ótrúlega fjölbreytt og skemmtileg, sem dæmi má nefna hönnun raflagna og gatnalýsingar ásamt þátttöku í stefnumótandi verkefnum sem snúa til dæmis að snjallvæðingu veitukerfisins. Tæknifræðinámið hefur gefið mér þau tól og þá þekkingu sem ég þarf til að takast á við þessi verkefni. Ég lærði líka að beita verkfræðilegri nálgun við ýmiss konar verkefni með framsýni, hagsýni og heiðarleika að leiðarljósi.“

Svanborg Hilmarsdóttir
BSc í rafmagnstæknifræði frá HR 2016
Rafmagnshönnuður hjá Tækniþróun Veitna

Þekking og færni

Í lærdómsviðmiðum má sjá hvaða þekkingu, leikni og hæfni nemendur eiga að búa yfir að námi loknu.

Frekara nám

Tæknifræðinám veitir góða undirstöðu fyrir framhaldsnám í verkfræði á tengdum sviðum innanlands sem erlendis.

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður 

Öll kennsla fer fram í háskólabyggingu HR í Nauthólsvík. Þar er lesaðstaða og bókasafn, aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Verkleg kennsla

Í HR er áhersla lögð á verkkunnáttu og þjálfun ásamt fræðilegri undirstöðu. Því er aðstaða til verklegrar kennslu til fyrirmyndar. Nemendur í rafmagnstæknifræði hafa aðgang að rafeindatæknistofu. 

Rafeindatæknistofa

Lab

Í rafeindatæknistofu er unnið að verkefnum og tilraunum á sviði rafeindatækni, rafmagnsfræði, raforku, stýringum og sjálfvirkni. Í stofunni er fjölbreytt safn af verklegum tilraunum er tengjast námsefni á þessum sviðum. Stofan býður jafnframt upp á aðsetur fyrir nemendur sem vinna að stærri verkefnum eða lokaverkefnum í grunnnámi eða meistaranámi. Í stofunni er fjöldinn allur af tækjum og mælitækjum, á borð við sveiflusjár, örtölvur, AD-breytur, iðnaðarróbóta o.s.frv. Mikið safn er af íhlutum fyrir rásavinnu og góð aðstaða til að setja saman rásir. Ábyrgðarmaður rafeindatæknistofu er Hannes Páll Þórðarson.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.

Góð þjónusta

Í háskólabyggingunni í Nauthólsvík er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu

Verslanir og kaffihús

Í HR er jafnframt Háskólabúðin sem selur helstu nauðsynjavörur, kaffihús, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

Kennarar

Sérfræðiþekking og reynsla

Nemendur í rafmagnstæknifræði njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna á fagsviðinu, tæknimanna og hönnuða innan háskólans og fjölda stundakennara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur. 

Default.aspx

Ragnar Kristjánsson

PhD

Kennir námskeið á sviði raforku sem m.a. fjalla um uppbyggingu, líkanagerð og rekstur raforkukerfa. Einnig er hermun raforkukerfa, gæði raforku og snjallnet umfjöllunarefni í þessum námskeiðum. Hann leggur mikla áherslu á að nemendur fái tækifæri til að takast á við raunhæf verkefni og kennir sérstök námskeið („Hagnýt verkefni“)  vor og haust sem hafa það að markmiði. Hann hefur umsjón með starfsnámi og lokaverkefnum rafmagnstæknifræðinga á raforkusviði og er jafnframt námsbrautarstjóri rafmagnstæknifræðinnar.

Ragnar hefur auk þess yfirumsjón með nýrri raforkulínu í meistaranáminu, kennir þar námskeið og er leiðbeinandi í meistaraverkefnum. Rannsóknir snúa einkum að  áreiðanleikagreiningu raforkukerfa í rauntíma, snjallnetum og líkanagerð raforkukerfa en einnig rannsóknir á áhrifum jarðstrengja á raforkukerfi.

Ragnar lauk MSc-prófi  í raforkuverkfræði  frá Tækniháskóla  Danmerkur (DTU ) 1998 og PhD-gráðu frá sama skóla 2001. Doktorsverkefnið fjallaði um raforkugæði, líkanagerð raforkukerfisins á hærri tíðnum og notkun þess til að þróa aðferðir til að staðsetja truflanir. Hann hefur 15 ára reynslu af hönnun og uppsetningu raforkukerfa og búnaðar s.s. háspennulína, jarðstrengja, tengivirkja,  og  launaflsvirkja, bæði sem starfsmaður dreifiveitunnar NESA A/S í Kaupmannahöfn samhliða PhD-námi og sem verkfræðingur og verkefnastjóri í verkefnum bæði hér heima og erlendis, síðast sem sviðstjóri Raforkusviðs hjá  Verkfræðistofunni EFLU.
Baldur

Baldur Þorgilsson

MSEE

Baldur kennir námskeið á sviði rafeindatækni, véleindatækni og heilbrigðstækni sem fjalla t.d. um nema, magnara, örgjörva, forritun, mótorstýringar og mælingar á hreyfingum líkamans. Auk þess að kenna við HR er hann með annan fótinn í iðnaðinum þar sem hann hefur komið að nokkrum frumkvöðlafélögum.

Baldur er rafeindavirki frá Iðnskólanum í Reykjavík 1982, tæknifræðingur frá Odense Teknikum 1987 og rafmagnsverkfræðingur frá DTH 1992. Baldur starfaði hjá Bruel og Kjær í Danmörku og á Eðlisfræði- og tæknideild Landspítalans, Kine ehf og Pi Verkfræðiþjónustu. Hann hefur verið virkur í félagssörfum sem tengjast sviðinu, m.a. verið meðstofnandi að Heilbrigðistæknifélagi Íslands, setið í ýmsum stjórnum innan SI er varða frumkvöðlafyrirtæki.
Mohamed

Mohamed F. Abdel-Fattah

PhD

Mohamed kennir námskeið sem tengjast rafmagns- og orkuverkfræði svo sem Raforkukerfi I, Kraftrafeindatækni II, Greiningu rafrása, Hönnun rása og Samþætt verkefni í raforkuverkfræði. Í kennslu leggur Mohamed áherslu á að kynna raunveruleg viðfangsefni fyrir nemendum til að ná jafnvægi milli fræða og verklegrar þjálfunar. Rannsóknir hans snúast um vernd raforkukerfa, þar með talin staðsetning og greining jarðbilunar í háspennukerfum, sjálfslökkvandi ljósboga í jarðbilun og þróun á verndarbúnaði sem byggir á kvikri svörun.

Mohamed hlaut PhD-gráðu árið 2006 frá Zagazig University í Egyptalandi í raforkuverkfræði þar sem hann rannsakaði hraðvirkan verndarbúnað. Árið 2007 var hann ráðinn til Aalto University í Finnlandi við raforkurannsóknir, til að sinna kennslu og sem nýdoktor á sviði verndarbúnaðar með kvika hegðun (2007-2009). Að því loknu starfaði hann sem rannsakandi við snjallkerfi og orkumarkaði (“smart grids and energy markets”) verkefnið á árunum 2009-2014, með það að markmiði að þróa snjallt flutningskerfi sem getur lagað sig sjálft.
Joseph-Timothy-Foley

Joseph Timothy Foley

PhD

Joseph Timothy Foley (MIT BSc ‘99, MEng, ‘99, PhD ‘07) previously worked at iRobot's Government and Industrial division designing and building shape-changing robots. At Reykjavik University, he focuses on Mechatronics and Mechanical Design for teaching. His research interests include Axiomatic Design, aircraft maintenance, product design, embedded smart devices, wireless communication, physical security, and engineering-artist collaborations.
Jón-Gudnason

Jón Guðnason

PhD

Jón Guðnason kennir námskeið á sviði merkjafræði, kerfisfræði, mynsturgreiningar og tölvugreindar. Hann hefur einnig tekið þátt í að skipuleggja og halda námskeið á sviði sjálfráða vélmenna og tölvusjónar.  Rannsóknir Jóns fjalla um að beita merkja- og mynsturgreiningaraðferðum við að greina mælt mál og rödd.

Hagnýtar niðurstöður þessara rannsókna felast til dæmis í að tölvur geta skilið mælt mál og greint hver sé að tala. Jón starfar meðal annars með Isavia, Tern Systems, Alþingi, Landspítalanum og Google við að greina raddir og skilja.  Jón er rafmagns- og tölvuverkfræðingur frá Háskóla Íslands (BSc 1999 og MSc 2000) með sérhæfingu í merkjafræði og talgreiningu frá Imperial College London (PhD 2007).
Slawomir

Slawomir Koziel

PhD

Kennir námskeið í rafmagnsverkfræði, þar á meðal rásagreiningu, hönnun rása og rafeindatækni, og verkfræðilega bestun. Slawomir Koziel lauk MSc- og PhD-gráðu í rafmagnsverkfræði frá Tækniháskólanum í Gdansk, Póllandi árin 1995 og 2000. Hann lauk jafnframt MSc-gráðum í kennilegri eðlisfræði og í stærðfræði árin 2000 and 2002 ásamt PhD-gráðu í stærðfræði árið 2003 frá Háskólanum í Gdansk.

Slawomir er prófessor við iðn- og tæknifræðideild og verkfræðideild HR. Rannsóknarsvið hans eru töluleg líkanagerð og bestun, tölvustudd hönnun, sem og staðgöngumiðuð bestun reiknifrekra hermunarlíkana með hagnýtingu í hönnun örbylgjukerfa og loftneta, flugvélaverkfræði, vökvaaflfræði og öðrum greinum.

Skipulag náms BSc

Skipulag náms

Námstími: 3 1/2 ár í fullu námi.   Einingar: 210 ECTS

Námið er 30 ECTS einingar á önn. Öll námskeið eru 6 ECTS nema annað sé tekið fram. Námskeiðslýsingar má sjá í Kennsluskrá hér fyrir neðan. Skipulag náms er birt með fyrirvara um breytingar.

1. önn

Stærðfræði og forritun I 

Eðlisfræði I

Stafræn tækni

Hugmyndavinna

Inngangur að tæknifræði og tölvustudd hönnun í Revit (þriggja vikna námskeið)

2. önn

Stærðfræði II

Eðlisfræði II

Forritun í Python

Tölfræði (4 ECTS)

Reglugerðir og gæðakerfi (2 ECTS)

Hagnýtt verkefni
 - Róbótar (þriggja vikna námskeið)           

3. önn

Stærðfræði III

Rafsegulfræði og
hálfleiðarar

Greining rafrása

Mælitækni

Hagnýtt verkefni í rafsegulfræði og mælitækni (þriggja vikna námskeið)

4. önn

Rafmagnsvélar

Hönnun rafrása

Merki og kerfi

Gagnaskipan / Raflagnahönnun

Hagnýtt verkefni í há- eða lágspennu (þriggja vikna námskeið)

5. önn 

Rafeindatækni

Reglunarfræði

Fjarskiptakerfi I

Mechatronics / Raforkukerfi

Hagnýtt verkefni í lágspennu / Verkefnastjórnun og framkvæmdafræði (þriggja vikna námskeið)

 

Valfög í sérhæfingu

Orka í iðnaðarferlum

Lýsingartækni

Mechatronics I

Starfsnám I

Reiknirit

 

6. önn 

Iðntölvur og vélmenni 

Starfsnám

Rafeindatækni II / Fjarskiptakerfi II

Raforkukerfi II (8 ECTS)

Valnámskeið eða Verkefni X12

Valnámskeið eða Verkefni X3 (þriggja vikna námskeið)

 

Valfög í sérhæfingu

Rafmagnsvélar 

Raforkukerfi II

Raflagnahönnun/Gagnaskipan

Mechatronics II

Fjarskiptakerfi II

Rafeindatækni II

Starfsnám I, II og III

7. önn

Gerð rekstrar- og viðskiptaáætlana - nýsköpun og rekstur

Aðferðafræði (4 ECTS)

Lokaverkefni (20 ECTS)

*Stýrt val: Nemanda ber að taka annað hvort Raflagnahönnun eða Gagnaskipan, hægt er að taka hitt námskeiðið sem val.

**Þessi námskeið eru kennd fyrir tvo árganga saman og nemendur taka þau ýmist á 2., 3. eða 4. námsári, sjá nánar í námsáætlun hvers árgangs.

Sérhæfingarsvið

Á 5. og 6. önn taka nemendur valfög sem bjóða upp á sérhæfingu á sterkstraums- eða veikstraumssviði og á 7. önn vinna þeir lokaverkefni.  

Nánari upplýsingar um tilhögun náms

Inntökuskilyrði

 

Undirbúningur

Til að hefja nám í tæknifræði þurfa umsækjendur að hafa lokið stúdentsprófi, prófi úr Háskólagrunni HR, 4. stigs vélstjórnarprófi, sveinsprófi eða staðist lokapróf frá framhaldsskóla á þriðja hæfniþrepi. Námsefni og kennsla á fyrsta ári í tæknifræði er miðuð við að nemendur hafi eftirfarandi undirbúning. Hægt er að lesa meira um hæfniþrep á vef mennta- og menningarmálaráðuneytis. 

Stærðfræði

20 einingar, þar af 15 einingar á 3. hæfniþrepi. Miðað er við námskeið af náttúrufræði- eða náttúruvísindabraut. 

Í eldra kerfi samsvarar þetta 15 einingum, þ.m.t. STÆ503.

Eðlisfræði

10 einingar á 2. eða 3. hæfniþrepi. Nemandi þarf að þekkja hreyfi- og aflfræði og rafmagnsfræði (rásir, rafsvið og segulfræði). Æskilegt er að hann þekki einnig varmafræði, vökva og þrýsting, bylgjur og ljós.

Í eldra kerfi samsvarar þetta 6 einingum, þ.m.t. EÐL203 eða sambærilegt.

Íslenska

20 einingar

Enska

15 einingar

Stöðupróf í stærðfræði og eðlisfræði

Til að koma til móts við umsækjendur sem uppfylla ekki inntökuskilyrði í tæknifræði er boðið upp á stöðupróf í stærðfræði og eðlisfræði.

 

Stöðuprófin eru ætluð fyrir:

 • Þau sem telja sig hafa nægilegan grunn án þess að hafa lokið tilskyldum framhaldsskólaeiningum
 • Þau sem uppfylla inngönguviðmið en vilja rifja upp námsefnið og sjá hvar þau standa áður en nám hefst

Prófin munu fara fram um miðjan júní og í byrjun ágúst í húsnæði HR við Nauthólsvík. Ekki verður að svo stöddu boðið upp á fjarpróf. 

Athugið að ef sótt er um inntöku með stöðuprófi í stærðfræði og eðlisfræði, þarf samt sem áður að uppfylla kröfur um einingafjölda í íslensku og ensku.

Próf í stærðfræði:

Umsækjendur þreyta tvö stöðupróf, I og II. Hið fyrra fer fram í júní og í því er kannaður grunnur í algebru. Aðeins þeir nemendur sem standast stöðupróf I geta tekið seinna stöðupróf II sem fram fer í ágúst.

Framkvæmd:

1. Umsækjendur skrá sig með því að senda póst á Hjördísi Láru, verkefnastjóri í tæknifræði; hjordislh@ru.is

2. Skráning er staðfest og umsækjendur fá aðgang að undirbúningsefni.

3. Upplýsingar um prófstað og tíma er sent áður en prófið fer fram í júní.

4. Þau sem standast stöðupróf I með einkunn 6 eða hærra geta mætt í stöðupróf II í ágúst.

5. Þau sem standast stöðupróf II teljast uppfylla inntökuviðmið og geta hafið nám í tæknifræði.

6. Þau sem ná ekki stöðuprófi I geta hafið nám við HR í Háskólagrunni sem hefst í byrjun ágúst og geta svo hafið nám í tæknifræði ári síðar.

7. Þau sem ná stöðuprófi I en ná ekki stöðuprófi II geta einnig hafið nám í stærðfræði í Háskólagrunni HR en byrja þá í september.

Próf í eðlisfræði:

Umsækjendur fá sendan aðgang að undirbúningsefni við skráningu. Stöðupróf í eðlisfræði mun fara fram í ágúst.

Framkvæmd:

1. Umsækjendur skrá sig með því að senda póst á Hjördísi Láru, verkefnastjóri í tæknifræði; hjordislh@ru.is

2. Skráning er staðfest og umsækjendur fá aðgang að undirbúningsefni

3. Upplýsingar um prófstað og tíma er sent áður en prófið fer fram í júní.

Þau sem ná prófum í stærðfræði og eðlisfræði með einkunn 6 eða hærra er velkomið að hefja nám í tæknifræði en þau sem ná ekki geta hafið nám í Háskólagrunni til frekari undirbúnings, og innritað sig í tæknifræði síðar.

Til þess að fá nánari upplýsingar og/eða skrá sig í stöðupróf sendið póst á hjordislh@ru.is

Við HR er hægt að ljúka viðbótarnámi við stúdentspróf ef einstaklinga vantar undirbúning í raungreinum, og Háskólagrunni HR ef frekari undirbúning vantar. 

Iðnfræðin metin

Útskrifaðir iðnfræðingar geta fengið hluta af námi sínu metið inn í tæknifræðinám iðn- og tæknifræðideildar. Til að hefja nám í rafmagnstæknifræði þarf rafmagnsiðnfræðingur eftir atvikum að bæta við sig einni önn í Háskólagrunni. Uppfylli viðkomandi lágmarkseinkunn fær hann að lágmarki 29 ECTS metnar inn í námið í tæknifræði. 

Vantar þig grunninn?

Eða meiri undirbúning í stærðfræði? Byrjaðu strax í HR

Háskólagrunnur HR er undirbúningur fyrir háskólanám. Þegar nemendur sækja um velja þeir háskólagrunn miðað við það háskólanám sem stefnt er að í framhaldinu. Einnig geta þeir sem hafa lokið stúdentsprófi bætt við sig einingum í til dæmis stærðfræði og raungreinum í viðbótarnámi við stúdentspróf.

Frekari upplýsingar

Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband og þiggja einstaklingsráðgjöf. Hver nemandi er metinn sérstaklega.

Mynd af Hjördísi

Hjördís Lára Hreinsdóttir

Verkefnastjóri náms í tæknifræði

Netfang: hjordislh(hja)ru.is
Sími: 599-6480


Gott að vita:


Þetta vefsvæði byggir á Eplica