Heilbrigðisverkfræði BSc/MSc

Námið undirbýr verðandi verkfræðinga fyrir framsækin störf við að þróa ný tæki og aðferðir við greiningu og meðferð sjúkdóma og að beita verkfræðilegum aðferðum í líffræði og læknisfræði. Meðal annars er fengist við heilarafrit, gervilíffæri, greinda gervifætur, tölvusneiðmyndir, geislameðferð og stærðfræðileg líkön.

Um námið

Nemendur og kennarar segja frá námi í heilbrigðisverkfræði við HR.

Ólíkar greinar en eitt markmið

Í náminu sameinast ólíkar greinar eins og stærðfræði og eðlisfræði við lífeðlisfræði, allt í þeim tilgangi að leysa vandamál vegna veikinda og slysa. Nám í heilbrigðisverkfræði samanstendur af þriggja ára BSc-námi og tveggja ára MSc-námi.

Lifandi nám

Nemendur í heilbrigðisverkfræði hljóta fræðilega undirstöðu og þurfa að nota þá þekkingu til að leysa raunveruleg verkefni af ýmsum toga. Með því að glíma við raunhæf verkefni og finna lausnir við vandamálum hljóta nemendur góðan undirbúning fyrir störf að námi loknu. Hér eru nokkur dæmi um það hvernig kennslan og námsefnið miðar að því að veita nemendum dýrmæta reynslu.

12+3 kerfið

Í náminu eru annirnar brotnar upp í tvo hluta. Fjögur námskeið eru kennd í 12 vikur og síðan er prófað úr þeim. Að prófum loknum taka við þriggja vikna námskeið þar sem námsefnið er sett í hagnýtt samhengi með verkefnavinnu, hópavinnu og/eða samstarfi við fyrirtæki.

Starfsnám

Nemendur geta lokið starfsnámi hjá fyrirtækjum þar sem þeir fá tækifæri til að nýta þekkingu sína og kynnast því hvernig tekist er á við hagnýt og raunveruleg verkefni. Verkfræðideild er með samninga við um 40 fyrirtæki og stofnanir. Nemendur í grunnnámi geta sótt um 6 eininga starfsnám á vorönn á lokaári og meistaranemar geta sótt um 14 eininga starfsnám á haustönn. Nemendur í heilbrigðisverkfræði við HR fá strax tækifæri í BSc-námi til að kynnast atvinnulífinu með því að vinna verkefni til dæmis hjá Landspítala HáskólasjúkrahúsiÖssuri og DeCODE.

Dæmi um fyrirtæki og stofnanir sem hafa tekið við nemendum í starfsnám:

• Actavis • Arion banki • Blóðbankinn • deCode • EFLA • Elkem • Fjármálaráðuneytið • Hjartavernd • Íslandsbanki • ÍSOR • Ikea • Landsbankinn • Landsnet • Landspítalinn • Landsvirkjun • Mannvit • Marel • Marorka • Olís • Orkuveitan • Raförninn • Samey • Samskip • Securitas • Síminn • Sjóvá • Verkís • Virðing • Vodafone • VSÓ ráðgjöf • Össur

Hugmyndavinna strax á fyrsta ári

Á fyrstu námsönn standa nemendur frammi fyrir raunhæfu verkefni sem þarf að takast á við og skoða frá mörgum hliðum. Námskeiðið heitir Hugmyndavinna. Nemendur vinna í hópum við að útfæra lausnir og leysa þau fjölmörgu vandamál sem upp gætu komið. Þeir kynna svo niðurstöður sínar fyrir leiðbeinendum og öðrum nemendum. Viðfangsefni nemenda hafa meðal annars verið að:

 • hanna nýjan þjóðarleikvang
 • koma með nýstárlegar hugmyndir að brú yfir Fossvoginn
 • bregðast við eldgosi í nágrenni Reykjavíkur
 • undirbúa Eurovision-keppnina á Íslandi
 • gera aðgerðaráætlun vegna bólusóttarfaraldurs

CDIO-samstarfsnetið

Færni í hugmyndavinnu, verkefnastjórnun, samskiptum og kynningum er þjálfuð í ýmsum námskeiðum gegnum allt námið. Þetta samræmist hugmyndafræði CDIO, sem er samstarfsnet framsækinna háskóla sem kenna tæknigreinar og HR er þátttakandi í.

Í CDIO-aðferðafræðinni er lögð áhersla á samráð háskóla og atvinnulífs og fagfélaga. Mótun námsbrauta í anda CDIO á að tryggja að nemendur fái lausnamiðaða verkfræðilega færni sem vinnuveitendur sækjast eftir, án þess að slegið sé af fræðilegum kröfum.

Lesa meira um CDIO - Conceive, Design, Implement, Operate

Undirbúningur fyrir atvinnulífið

 

Nemendum býðst að vinna hagnýt, raunhæf verkefni þar sem markmiðið er að undirbúa þá fyrir atvinnulífið. Námskeiðin eru umfangsmikil og vinnan dreifist á 15 vikur. Unnið er í hópum. 

 • Nemendur í BSc námi ljúka námskeiðinu Hönnun X. Dæmi um verkefni í Hönnun X eru kafbátur, eldflaug sem skotið var upp af Mýrdalssandi og smíði kappakstursbíls sem nemendur kepptu á í Formula Student í fyrsta sinn sumarið 2016. Keppnin fór fram á Silverstone-brautinni í Englandi.
 • Í MSc verkfræði ljúka nemendur námskeiðinu Samþætt verkefni I þar sem lögð er áhersla á hönnun, greiningu, nýsköpun og frumkvöðlafræði.

Skiptinám

Nemendur í grunnnámi og meistaranámi geta sótt um að fara í skiptinám við erlendan háskóla. Grunnnemar þurfa að vera með 7 eða hærra í meðaleinkunn og að hafa lokið 60 einingum þegar þeir fara í skiptinámið. Skrifstofa alþjóðaskipta veitir frekari upplýsingar um hvert hægt er að fara í skiptinám.

Kennsla og rannsóknir

Kennsla og rannsóknir í heilbrigðisverkfræði við HR eru í samstarfi við heilbrigðisstofnanir og rannsóknarstofur. Nemendur í meistara- og doktorsnámi stunda rannsóknir á þessum stöðum ef verkefni þeirra tengjast starfsemi þeirra. 

Öflugt samstarf 

Heilbrigðissvið er í nánu samstarfi við Landspítalann-háskólasjúkrahús (LSH). Hluti af því samstarfi er að Heilbrigðistæknisetur LSH er staðsett í húsnæði HR. Á Heilbrigðistæknisetrinu starfa sameiginlegir starfmenn LSH og HR. Að auki eru kennarar í heilbrigðisverkfræði í nánu samstarfi við m.a. Össur, deCode, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Blóðbankann og fleiri fyrirtæki, og fer oft verklegur hluti kennslunnar fram þar.

Nýstárlegar svefnrannsóknir

Rannsóknarstofa 3Z er einnig í húsnæði HR og þar eru stundaðar rannsóknir á taugalífeðlisfræði svefns og þróun nýstárlegra dýralíkana í svefnrannsóknum. 

Rannsóknarsetur

Innan heilbrigðissviðs er jafnframt starfrækt rannsóknarstofnun sem heitir The Institute of Biomedical and Neural Engineering. Innan hennar eru ýmis rannsóknarsetur sem fjalla um ákveðið svið heilbrigðisverkfræðinnar, eins og vefjaverkfræði, þrívíddarprentun líffæra og taugarannsóknir.

Viðburðir

Árlega heldur heilbrigðissvið Heilbrigðistæknidaginn, sem er ráðstefna um ákveðið efni er tengist heilbrigðisverkfræði og er viðburðurinn haldinn í samstarfi við annað fagfólk í heilbrigðiskerfinu. Heilbrigðissvið stendur jafnframt að komum erlendra sérfræðinga og fyrirlesara reglulega.

Verkfræði og tölvunarfræði

Nemendur geta hagað vali þannig að þeir ljúki BSc-námi í verkfræði og BSc-námi í tölvunarfræði. Að því loknu ljúka þeir meistaranámi í verkfræði og útskrifast með lögverndað starfsheiti sem verkfræðingur og jafnframt lögverndað starfsheiti sem tölvunarfræðingur.

Smelltu hér til að lesa um verkfræði & tölvunarfræði

 

Nýsköpun þvert á deildir

Nemendur í meistaranámi í HR geta valið námskeið í nýsköpunar- og frumkvöðlafræðum þvert á deildir háskólans. Námskeiðin auka þekkingu og færni nemenda á öllum helstu sviðum nýsköpunar: fræðilegri þekkingu, skapandi nálgun viðfangsefna, vöruþróun, áætlanagerð, stjórnun og fjármálum. Ljúki nemendur 30 einingum á þessu sviði geta þeir útskrifast með nýsköpunar- og frumkvöðlafræði sem sérsvið.

 

Að námi loknu

Starfsréttindi 

Verkfræðinám samanstendur af 3ja ára (180 ECTS) grunnnámi og tveggja ára (120 ECTS) MSc-námi. Til að öðlast starfsréttindi og leyfi til að nota lögverndaða starfsheitið verkfræðingur þarf að ljúka MSc-gráðu í samræmi við kröfur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis.

Horft til framtíðar

Hátækni heilbrigðisþjónustunnar er starfsvettvangur margra heilbrigðisverkfræðinga. Í fjölmörgum fyrirtækjum bæði hér á landi og erlendis er þróuð ný tækni og horft til framtíðar. Þróun tækja og tækni byggir iðulega á nýjustu niðurstöðum rannsókna vísindanna úr ýmsum greinum heilbrigðis- og raunvísinda.

Starfsnámið veitir forskot

Nemendur í heilbrigðisverkfræði við HR geta sótt um starfsnám í bæði grunnnámi og meistaranámi. Markmið með starfsnámi er að auka þekkingu nemenda á því sviði sem þeir stunda nám á og búa þá undir störf að námi loknu.

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Öll kennsla fer fram í háskólabyggingu HR. Þar er einnig aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur. Meðal tækja í HR sem notuð eru við kennslu í heilbrigðisverkfræði er 256-rása heilariti (EEG), súrefnisupptökutæki, búnaður til þráðlausrar upptöku á vöðvaritum (EMG) og aðstaða til geislamælinga.

Kennari útskýrir myndir af heilaVerkleg kennsla

Í HR er áhersla lögð á verkkunnáttu og þjálfun ásamt fræðilegri undirstöðu. Aðstaða til kennslu og rannsókna í heilbrigðisverkfræði er mjög góð við HR og á þeim stofnunum sem tengjast náminu beint og óbeint. Nemendur hafa aðgang meðal annars eðlisfræðistofu, efnafræðistofu, vélsmiðju, rafeindatæknistofu, rannsóknarstofu í hreyfifræði og ýmsum sérhæfðum tækjum og rannsóknarstofum tengdum heilbrigðisverkfræðinni.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.  

Svefnrannsóknir í kjallara HR

Nemar í heilbrigðislabbi

Í kjallara háskólabyggingarinnar er starfrækt rannsóknarsetur og sprotafyrirtæki sem heitir 3Z. Þar eru þróaðar nýjar og athyglisverðar leiðir í grunnrannsóknum á svefni. Á grunni þessara rannsókna hefur fyrirtækið verið stofnað en það vinnur að frumrannsóknum fyrir þróun nýrra svefnlyfja. 

Rafeindatæknistofa

Lab

Í rafeindatæknistofu er unnið að verkefnum og tilraunum á sviði rafeindatækni, rafmagnsfræði, raforku, stýringum og sjálfvirkni. Í stofunni er fjölbreytt safn af verklegum tilraunum er tengjast námsefni á þessum sviðum. Stofan býður jafnframt upp á aðsetur fyrir nemendur sem vinna að stærri verkefnum eða lokaverkefnum í grunnnámi eða meistaranámi. Í stofunni er fjöldinn allur af tækjum og mælitækjum, á borð við sveiflusjár, örtölvur, AD-breytur, iðnaðarróbóta o.s.frv. Mikið safn er af íhlutum fyrir rásavinnu og góð aðstaða til að setja saman rásir. Ábyrgðarmaður verkstæðis er Hannes Páll Þórðarson.

Vélsmiðja

HR_des032

Vel búin vélsmiðja er mikilvægur þáttur í verkfræðinámi því þar er bilið brúað milli þess fræðilega og þess hagnýta. Flestir nemendur sem útskrifast frá HR með verkfræðigráðu hafa kynnst vélsmíði að einhverju marki, til að mynda unnið í rennibekk og fræsivél við að útfæra hugmyndir og hönnun sína. Í stofunni eru í boði inngangsnámskeið í vélsmíði, þar sem farið er yfir öryggismál og nemendum kennd viðeigandi handtök. Nemendur búa að þessari reynslu á seinni stigum náms og hafa aðgang að vélsmiðjunni til að leysa skemmtileg og raunveruleg verkfræðileg viðfangsefni.

Í vélsmiðjunni eru þrír rennibekkir, tvær fræsivélar, CNC rennibekkur og fræsivél, suðutæki, laser-skurðarvél, ásamt öðrum hefðbundnum verkfærum.

Þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu 

Verslanir og kaffihús

Í HR er jafnframt Háskólabúðin sem selur helstu nauðsynjavörur, kaffihús, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

 

Kennarar

Vísindamenn og sérfræðingar

Nemendur í heilbrigðisverkfræði njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna á sviðinu. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur. Heilbrigðisverkfræði heyrir undir heilbrigðissvið.

Bjarni V.Halldórsson

Bjarni V. Halldórsson

PhD

Sinnir rannsóknum á sviði lífupplýsingafræði, reiknirita og erfðafræði. Rannsóknir Bjarna snúa að því að þróa reiknirit til að túlka gögn sem að tengjast mælingum í líffræði og læknisfræði. Þær miða að því að búa til hraðvirk reiknirit til að skoða mikið af gögnum, búa til stærðfræðileg líkön sem mynda líffræðilega rétta mynd af niðurstöðunum og túlka þær. Bjarni útskrifaðist með PhD-gráðu í Algorithms, Combinatorics and Optimization frá Carnegie Mellon University, BNA (2001). Hann hefur starfað við DeCODE, Íslenska erfðagreiningu, frá 2004 og HR frá 2006.
Haraldur Auðunsson

Haraldur Auðunsson

PhD

Kennir einkum námskeið í eðlisfræði, s.s. aflfræði, rafsegulfræði og nútímaeðlisfræði og læknisfræðilega myndgerð með áherslu á röntgenmyndgerð. Í kennslu leggur Haraldur áherslu á góðan fræðilegan grunn og síðan að nemendur fái tækifræri til að beita fræðunum, t.d. með verkefnum, hönnun og smíði. Viðfangsefni Haraldar síðustu árin snúast einkum um að beita lögmálum eðlisfræðinnar í heilbrigðisvísindum og um kennslu- og menntamál. Doktorsverkefni Haraldar fjallaði m.a. um hegðun segulsviðs jarðar við pólskipti. Haraldur er af Kársnesinu og fór því í Menntaskólann í Kópavogi, þá í Háskóla Íslands og lauk doktorsprófi frá Oregon State University, BNA (1989).
Karl Ægir Karlsson

Karl Ægir Karlsson

PhD

Kennir námskeið á sviði sameindalíffræði, raflífeðlisfræði auk námskeiðs þar sem fjallað er um svefn. Í kennslu leggur Karl Ægir áherslu á að tengja námsefnið við sínar eigin rannsóknir og það sem nýjast er í fræðunum hverju sinni. Rannsóknir Karls Ægis eru á sviði taugavísinda, einkum á sviði svefnrannsókna og miða annarsvegar að því að skilja líffræðilega grunnferla (www.karlsstofa.is) en hinsvegar að því að hagnýta þessa ferla í lyfjaþróun (www.3z.is). Í HR stendur þverfaglegur hópur með bakgrunn í verkfræði, tölvunarfræði, líffræði, efnafræði, læknisfræði ofl. að rannsóknunum; enda eru aðferðirnar fjölbreyttar. Allt frá atferlismælingum, að sameindalíffræði og erfðabreytinga að hönnun, smíði og forritun. Karl Ægir á í rannsóknarsamstarfi við vísindamenn í Evrópu og í Bandaríkjunum. Á Íslandi eru helstu samstarfsmenn á Lífvísindasetri HÍ og er Karl Ægir einnig hópstjóri þar (www.lifvisindi.hi.is). Karl Ægir er með meistara- og doktorspróf í taugavísindum frá University of Iowa, BNA og starfaði sem nýdoktor við UCLA áður en hann tók við stöðu við HR árið 2006. 

Magnus Kjartan Gislason

Magnús Kjartan Gíslason

PhD

Kennir námskeið í lífaflfræði (biomechanics) og hreyfingafræði þar sem fjallað er um efniseiginleika vefja og hvernig málmar og önnur efni víxlverka við vefi mannslíkamans. Í kennslunni leggur Magnús áherslu á að tengja fræði með verklegum æfingum. Rannsóknir Magnúsar tengjast álagsgreiningu á liðum og hvernig sé hægt að nota tölvulíkön til að spá fyrir um hvernig bein og aðrir liðir hegða sér undir álagi. Magnús kláraði CSc-gráðu í véla- og iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands (2000) og MSc-gráðu í Biomedical Engineering frá University of Strathclyde í Glasgow, Skotlandi og PhD-gráðu frá sama skóla (2008). Rannsóknir hans í Strathclyde tengdust tölvulíkani af úlnliðsbeinum og rannsóknum á brothættu beina.
Olafur-Eysteinn-Sigurjonsson

Ólafur E. Sigurjónsson

PhD

Kennir námskeið á sviði sameinda og frumulíffræði og vefjaverkfræði. Í kennslu leggur Ólafur áherslu á að kynna nemendum fyrir helstu hugtökum innan sameindalíffræðinnar, stofnfrumulíffræði og vefjaverkfræði. Þar fá nemendur tækifæri á að nýta þekkingu sína til ræktana og sérhæfinga stofnfruma og hönnun á smíði á tækjum sem nýtast á sviði vefjaverkfræði. Rannsóknir hans snúa að þróun aðferða til GMP-ræktunar á stofnfrumum til notkunar í mönnum, og þróun á 3D-beinumhverfi til að skilja betur hvernig bein myndast og eyðast. Einnig stundar hann rannsóknir með kerfislíffræðilegum nálgunum á áhrifum á rauðfrumur og blóðflögur við geymslu utan líkama í Blóðbönkum. Auk þess að vera dósent við HR er Ólafur forstöðumaður rannsókna og nýsköpunar í Blóðbankanum og stofnfrumuvinnslu Blóðbankans. Að loknu grunnnámi og meistaranámi á sviði heilbrigðisvísinda við Háskóla Íslands, lauk Ólafur doktorsprófi frá Háskólanum í Osló, Noregi (2006) á sviði stofnfrumulíffræði og ónæmisfræði.
Paolo-Gargiulo

Paolo Gargiulo

PhD

Paolo Gargiulo is an Associate Professor and works at the Medical Technology Center at RU and the University Hospital Landspitali. He studied at TU Wien and finished his PhD in 2008. He has been active in the field of Clinical Engineering, medical image processing and 3-D modeling and tissue engineering. He developed at Landspitali a rapid prototyping service to support surgical planning with over 200 operations planned. He has published 59 papers in peer reviewed international journals and chapters in academic books. He is consultant of MedEl for the development of larynx pacemaker, co-operating with Össur on the use of EEG  to evaluate cortical reorganization in lower limb amputees, with Hjartavernd and NIH to study muscle atrophy or degeneration in aging associated to life styles and co-morbidities, and with Washington University (US) in Brain Modeling project. Since December 2013 Paolo Gargiulo is the director of the Institute of Biomedical and Neural Engineering and the Icelandic Center of Neurophysiology. 

Þórður Helgason

Þórður Helgason

Dr.-ing.

Kennir eða sér um áfanga um greiningar- og meðferðartækni sjúkdóma og áverka, mælitækni lífmerkja, gervilíffæri og raförvun.

Doktorsnemar:

 • Björn Ómarsson

 

Verkefni

Hér eru dæmi um verkefni nemenda og kennara í heilbrigðisverkfræði við HR. 

Taugabrautir afhjúpaðar

Heilbrigðisverkfræði

Markmið rannsóknar Írisar Drafnar Árnadóttur, nema í heilbrigðisverkfræði, var að sýna fram á aðferð til að prenta taugabrautir í heila út í þrívídd. „Með þessu var ég að halda áfram með verkefni sem var búið að vinna innan verkfræðideildar þar sem höfuðkúpur voru prentaðar út í þrívídd, ásamt æxli, til að aðstoða lækna við undirbúning aðgerða.“ Lesa meira.

Endurnýting blóðflögueininga til stofnfrumuræktar

Ólafur Eysteinn Sigurjónsson

„Hugmynd okkar snýst um að skapa verðmæti úr efnivið sem vanalega er fargað.“ Dr. Ólafur Eysteinn Sigurjónsson er dósent við verkfræðideild HR og forstöðumaður rannsókna við Blóðbankann. Ólafur stundar rannsóknir í heilbrigðisverkfræði og þróar meðal annars aðferðir til klínískrar ræktunar og sérhæfingar á stofnfrumum. Lesa meira.

Þrívíddarlíkön af hauskúpum

HauskúpurLokaverkefni Sigrúnar Bjarkar Sævarsdóttur í heilbrigðisverkfræði í HR hefur hlotið mikið lof innan læknastéttarinnar. Það fólst í því að smíða og samþætta þrívíddarlíkan við staðsetningarbúnað sem notaður er við heilaskurð. Lesa meira.

 

 

Skipulag náms

Í þriggja ára grunnnámi til BSc-gráðu kynnast nemendur undirstöðugreinum í heilbrigðisverkfræði. Til að öðlast starfsréttindi sem verkfræðingur þarf að BSc-námi loknu að ljúka tveggja ára MSc-námi.

Verkfræði BSc (180 ECTS) + MSc (120 ECTS) - 5 ára námsleið (300 ECTS) sem veitir rétt til lögverndaða starfsheitisins Verkfræðingur.

BSc námið er 180 ECTS og tekur þrjú ár - Undirstöðugreinar í heilbrigðisverkfræði

BSc 1. ár  
Haust Vor
 • Stærðfræði I
 • Eðlisfræði I
 • Línuleg algebra
 • Orka
 • Hugmyndavinna
 • Inngangur að verkfræði - þriggja vikna námskeið
 • Stærðfræði II
 • Eðlisfræði II
 • Forritun fyrir verkfræðinema
 • Efnafræði
 • Nýsköpun og stofnun fyrirtækja - þriggja vikna námskeið
BSc 2. ár  
Haust Vor
 • Stærðfræði III
 • Tölfræði
 • Greining rása
 • Sameinda- og frumulíffræði
 • Mælikerfi - þriggja
  vikna námskeið
 • Línuleg kvik kerfi
 • Líkindafræði
 • Merki og kerfi
 • Stöðu- og burðarþolsfræði
 • Verkefnastjórnun - þriggja vikna námskeið                                        
BSc 3. ár  
Haust Vor
 • Sjálfbærni
 • Mælitækni og lífsmörk
 • Eðlisfræði III
 • Frjálst val
 • Frjálst val - þriggja vikna námskeið
 • Læknisfræðileg myndgerð
 • Frjálst val
 • Frjálst val
 • Verkfræði X (faglegt verkefni)
 • Verkfræði X (faglegt verkefni) - þriggja vikna námskeið         
Útskrift með BSc í verkfræði

 

Valfög - heilbrigðisverkfræði (24 einingar - 4 fög frjálst val)
 • Lífaflfræði
 • Klínísk verkfræði
 • Vöðvarafrit
 • Efnisfræði
 • Gagnavinnsla
 • Hönnun X
 • Starfsnám
 • Sjálfstætt verkefni
 • Svefn
 • Tauga raflífeðlisfræði
 • Stoðtæki og gervilíffæri

Birt með fyrirvara um breytingar á námsskipulagi.

MSc 120 ECTS

Námið er 120 ECTS og tekur tvö ár. Fullt nám telst 30 ECTS á önn. Flest námskeið eru 8 ECTS og kennd í 12 vikur, en námskeið kennd í 3-vikna lotu í lok annar eru 6 ECTS.

  Haust  Vor 
Fyrra ár 
 •  T-809-DATA Gagnanám og vitvélar
 • T-860-NEUR Taugavísindi og tækni
 • T-860-BIOM Lífaflfræði II
 • T-860-IMAG Myndgerð og líkön
 • Val (6 ECTS) (3v)
 • T-801-RESM Aðferðafræði rannsókna (4 ein)
 • T-861-NEUR Taugaverkfræði
 • T-828-TISS Vefjaverkfræði og lífefnisfræði
 • Val (t.d. starfsnám)
Seinna ár
 • Valnámskeið / skiptinám / fyrri hluti 60 eininga lokaverkefnis
 • 30 eininga lokaverkefni / seinni hluti 60 eininga lokaverkefnis

(3 v): 6 eininga námskeið kennt í þriggja vikna lotu í lok annar. Önnur námskeið eru 8 eininga og kennd í 12 vikur, nema annað sé tekið fram.

Möguleg valnámskeið

Haust   Vor 
T-411-MECH Mechatronics I T-424-SLEE Svefn 
T-407-EFNI Efnisfræði T-624-NEEL Tauga-raflífeðlisfræði 
T-561-LIFF Lífaflfræði T-423-ENOP Verkfræðilegar bestunaraðferðir
T-807-QUAL Gæðastjórnun  T-535-MECH Mechatronics II 
Rannsóknartengt verkefni í heilbrigðisverkfræði         Rannsóknartengt verkefni í heilbrigðisverkfræði        

Sérhæfing og einstaklingsmiðað nám

Í framhaldsnámi afla nemendur sér sérfræðiþekkingar og hagnýtrar tækniþekkingar. Auk þess að sækja skyldunámskeið gera þeir einstaklingsmiðaða námsáætlun um valnámskeið, í samráði við umsjónarkennara. Námskeið eru valin eftir áhugasviði nemandans og áherslusviði meistaraverkefnis hans. Námið er rannsóknartengt og getur nemandinn valið að nýta sér það til umtalsverðrar sérhæfingar.

Lokaverkefni

Meistaraverkefni er 30 ECTS, unnið á lokaönn. Hægt er að sækja um að vinna 60 ECTS meistaraverkefni og taka þá samsvarandi færri valnámskeið.

Skiptinám og starfsnám

Nemendur geta sótt um starfsnám (12 ECTS) á vorönn. Nemendur geta sótt um skiptinám á haust- eða vorönn.

Annað

Inntökuskilyrði

BSc í heilbrigðisverkfræði

Til að hefja nám í verkfræði þurfa umsækjendur að hafa lokið stúdentsprófi, frumgreinaprófi eða sambærilegu prófi. 

Umsóknarfrestur

Frá 5. febrúar til og með 5. júní.

Nauðsynlegur undirbúningur

Námsefni og kennsla á fyrsta ári í verkfræði er miðuð við að nemendur hafi eftirfarandi undirbúning. Hægt er að lesa um hæfniþrep á vef mennta- og menningarmálaráðuneytis

Stærðfræði

30 einingar, þar af 15 einingar á 3. hæfniþrepi. Miðað er við námskeið af náttúrufræði- eða náttúruvísindabraut.

Í eldra kerfi samsvarar þetta 18 einingum, þ.m.t. STÆ503. 

Eðlisfræði

10 einingar á 2. eða 3. hæfniþrepi. Nemandi þarf að þekkja hreyfi- og aflfræði og rafmagnsfræði (rásir, rafsvið og segulfræði). Æskilegt er að hann þekki einnig varmafræði, vökva og þrýsting, bylgjur og ljós.

Í eldra kerfi samsvarar þetta 6 einingum, þ.m.t. EÐL203 eða sambærilegt. 

Efnafræði

5 fein á 2. hæfniþrepi.

Í eldra kerfi samsvarar þetta 3 einingum, EFN103

Vantar þig grunninn?

Eða meiri undirbúning í stærðfræði? Byrjaðu strax í HR

Háskólagrunnur HR er undirbúningur fyrir háskólanám. Þegar nemendur sækja um velja þeir háskólagrunn miðað við það háskólanám sem stefnt er að í framhaldinu. Einnig geta þeir sem hafa lokið stúdentsprófi bætt við sig einingum í til dæmis stærðfræði og raungreinum í viðbótarnámi við stúdentspróf.

Lesa meira um Háskólagrunn HR - undirbúningsnám fyrir háskóla

MSc í heilbrigðisverkfræði

Gert er ráð fyrir að nemandi hafi grunngráðu (BSc) í heilbrigðisverkfræði. Hafi nemandi annan bakgrunn getur viðkomandi þurft að bæta við námskeiðum úr grunnnámi. Í slíkum tilvikum er ætlast til að nemandi klári þessi námskeið á fyrsta námsári sínu.

Umsóknarfrestur

 • Frá 5. febrúar til og með 30. apríl - fyrir haustönn.
 • Frá 15. október til og með 5. desember - fyrir vorönn.

Getum við aðstoðað?

Súsanna María B. Helgadóttir

Verkefnastjóri - BSc verkfræði

Eva Sigrún Guðjónsdóttir

Verkefnastjóri - MSc verkfræði


Fara á umsóknarvef

Gott að vita:



Var efnið hjálplegt? Nei