Verkfræði - með eigin vali BSc/MSc

Búðu til þína eigin verkfræðibraut

Nemendur hafa ólík áhugasvið og framtíðaráform og því líklegt að mismunandi námsleiðir höfði til þeirra.  
Í verkfræðideild er komið til móts við þá nemendur sem þess óska með sveigjanlegu og einstaklingsmiðuðu námi.

Nemendur geta sótt um verkfræði með eigin vali í lok fyrsta námsárs.

Um námið

Verkfraedi-med-eigin-vali

Endurspeglar verkefni framtíðarinnar

Starfssvið og viðfangsefni verkfræðinga eru afar fjölbreytt og með örri tækniþróun má vænta þess að verkfræðinemar samtímans fáist við margbreytileg verkefni í framtíðinni. Til að svara þessum breytingum býðst nemendum nú að sérsníða námsleið eftir áhugasviði og/eða með þverfaglegri nálgun.

Nám eftir áhuga hvers og eins

Námsbrautin Verkfræði með eigin vali er ólík öðrum brautum að því leyti að skyldufög eru mun færri, um helmingur námsins er val. Nemandi semur, með aðstoð leiðbeindanda, einstaklingsmiðaða námsáætlun sem þarf að uppfylla kröfur um verkfræðilegar undirstöðugreinar og sérhæfð námskeið. Þannig er hægt að sníða námið að nokkrum áhugasviðum, frekar en að sérhæfa sig í einni grein verkfræðinnar. Nemendur sem velja þessa braut útskrifast með prófgráðuna BSc í verkfræði og síðan MSc í verkfræði.

Ákveðin sýn og meiri sveigjanleiki

Námsbrautin Verkfræði með eigin vali getur hentað þeim sem hafa ákveðna sýn á hvað þeir vilja frá upphafi, eða vilja skapa sér einhvers konar sérstöðu. Nemendur sem velja þessa leið þurfa að skrifa stutta, gagnorða greinargerð um hvað þau vilji fá út úr náminu og skila inn með umsókn sinni.

Fyrsta árið óbreytt

Fyrsta árið taka nemendur í öllum námsbrautum skyldunámskeið 1. námsárs í verkfræði, en eftir því sem líður á námið geta þeir valið sér keðjur námskeiða sem hníga að áhugasviði þeirra. Það er því hægt að hefja verkfræðinám í hvaða námsbraut sem er, en skipta yfir í Verkfræði með eigin vali eftir fyrsta námsárið. 

12+3 kerfið

Í náminu eru annirnar brotnar upp í tvo hluta. Fjögur námskeið eru kennd í 12 vikur og síðan er prófað úr þeim. Að prófum loknum taka við þriggja vikna námskeið þar sem námsefnið er sett í hagnýtt samhengi með verkefnavinnu, hópavinnu og/eða samstarfi við fyrirtæki.

Starfsnám

Nemendur geta sótt um starfsnám, en þannig auka þeir þekkingu sína á viðfangsefnum verkfræðinnar og öðlast góðan undirbúning fyrir störf að námi loknu. Starfsnám er í boði á vorönn, á lokaári BSc náms eða á fyrra ári MSc náms, og getur verið allt að 12 einingar.

Dæmi um fyrirtæki og stofnanir sem hafa tekið við nemendum í starfsnám:
• Actavis • Arion banki • Arion banki • Blóðbankinn • deCode • EFLA • Elkem • Fjármálaráðuneytið • Hjartavernd • HS Orka • Íslandsbanki • ÍSOR • Ikea • Landsbankinn • Landsnet • Landspítalinn • Landsvirkjun • Mannvit • Marel • Marorka • Olís • Orka náttúrunnar • Orkuveitan • Raförninn • Samey • Samskip • Securitas • Síminn • Sjóvá • Verkís • Vodafone • VSÓ ráðgjöf • Össur

Hugmyndavinna strax á fyrsta ári

Á fyrstu námsönn standa nemendur frammi fyrir raunhæfu verkefni sem þarf að takast á við og skoða frá mörgum hliðum. Námskeiðið heitir Hugmyndavinna. Nemendur vinna í hópum við að útfæra lausnir og leysa þau fjölmörgu vandamál sem upp gætu komið. Þeir kynna svo niðurstöður sínar fyrir leiðbeinendum og öðrum nemendum. Viðfangsefni nemenda hafa meðal annars verið að:

 • hanna nýjan þjóðarleikvang
 • koma með nýstárlegar hugmyndir að brú yfir Fossvoginn
 • bregðast við eldgosi í nágrenni Reykjavíkur
 • undirbúa Eurovision-keppnina á Íslandi
 • gera aðgerðaráætlun vegna bólusóttarfaraldurs

CDIO-samstarfsnetið

Færni í hugmyndavinnu, verkefnastjórnun, samskiptum og kynningum er þjálfuð í ýmsum námskeiðum gegnum allt námið. Þetta samræmist hugmyndafræði CDIO, sem er samstarfsnet framsækinna háskóla sem kenna tæknigreinar og HR er þátttakandi í.

Í CDIO-aðferðafræðinni er lögð áhersla á samráð háskóla og atvinnulífs og fagfélaga. Mótun námsbrauta í anda CDIO á að tryggja að nemendur fái lausnamiðaða verkfræðilega færni sem vinnuveitendur sækjast eftir, án þess að slegið sé af fræðilegum kröfum.

Lesa meira um CDIO - Conceive, Design, Implement, Operate

Undirbúningur fyrir atvinnulífið

Allir nemendur á 3. ári BSc náms taka námskeiðið Verkfræði X sem er umfangsmikið 15 vikna námskeið þar sem nemendur þróa lausn á raunverulegu vandamáli fyrir samstarfsaðila.

Í námskeiðinu læra nemendur formlegar aðferðir til að greina þarfir samstarfsaðilans og afmarka mögulegar lausnir á verkefninu. Nemendur í mismunandi námsbrautum fá síðan úthlutað verkefni sem snýr að þeirra fagsviði og vinna í teymum að þróun og gerð afurðar sem er tilbúin til notkunar.

Verkfræði X byggir á vinsælum valnámskeiðum í HR þar sem nemendur hafa meðal annars búið til eldflaug, sjálfráðan kafbát, róbot með forritanlegu göngulagi til að prófa stoðtæki, hugbúnað til að verðleggja skuldabréf, skipulag á lager til að hámarka afköst í útkeyrslu, og hermunarlíkan fyrir innhringiver.

Í MSc námi geta nemendur unnið að meistaraverkefni í samstarfi við fyrirtæki. Þessi verkefni, sem hafa beina hagnýtingu fyrir atvinnulífið, eru kjörin leið fyrir nemendur að kynnast viðfangsefni og starfsemi fyrirtækis en jafnframt leið til að kynna sig fyrir iðnaðinum. Atvinnulífstengd verkefni opna dyr nemenda inn í fyrirtækin og oft hafa nemendur verið ráðnir til fyrirtækis sem þau unnu verkefni með. Hér má nálgast frekari upplýsingar um styrkt rannsóknarverkefni

Skiptinám

Nemendur geta sótt um að fara í skiptinám við erlendan háskóla. Nemendur í BSc-námi þurfa að vera með 7 eða hærra í meðaleinkunn og að hafa lokið 60 einingum þegar þeir fara í skiptinámið. Skrifstofa alþjóðaskipta veitir frekari upplýsingar um hvert hægt er að fara í skiptinám.


Að námi loknu

Nútímalegt nám veitir tækifæri

Breidd verkfræðináms veitir fjölbreytt atvinnutækifæri í nútímasamfélagi. Útskrifaðir nemendur hafa sterkan fræðilegan grunn ásamt framúrskarandi þjálfun í að greina vandamál, hanna lausnir og koma þeim í rekstur. Þeir eru því í stakk búnir að gera gagn samfélaginu til heilla og að tileinka sér þá tækni sem framtíðin mun færa okkur.

Verkfræðingar hafa gríðarleg áhrif á þjóðfélagið, oftast til góðs, en afleiðingar tæknivæðingar og iðnaðar geta verið ófyrirséðar og neikvæðar. Nemendur í verkfræði læra hvernig nota má magnbundnar aðferðir til að meta vandamál og hvaða lausnir eru vænlegastar til árangurs. Nemendur læra um sjálfbæra þróun og hvernig huga þurfi að afleiðingum ákvarðanna. Kennsla í verkefnastjórnun og nýsköpun hjálpar svo verkfæðingum að koma hugmyndum sínum í notkun í atvinnulífinu.

Starfsréttindi

Verkfræðinám samanstendur af 3ja ára (180 einingar) grunnnámi og tveggja ára (120 einingar) MSc námi. Til að öðlast starfsréttindi og leyfi til að nota lögverndaða starfsheitið verkfræðingur þarf að ljúka MSc-gráðu í samræmi við kröfur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins.  

Starfsnámið veitir forskot

Nemendur í verkfræði við HR geta sótt um starfsnám í bæði grunnnámi og meistaranámi. Markmið með starfsnámi er að auka þekkingu nemenda á því sviði sem þeir stunda nám á og búa þá undir störf að námi loknu.

Skipulag náms

Í þriggja ára grunnnámi til BSc-gráðu kynnast nemendur undirstöðugreinum í verkfræði. Til að öðlast sérhæfingu og starfsréttindi sem verkfræðingur þarf að BSc-námi loknu að ljúka tveggja ára MSc-námi.

Verkfræði, BSc og MSc, er 5 ára námsleið (alls 300 einingar) sem uppfyllir skilyrði fyrir lögverndaða starfsheitið verkfræðingur.

BSc nám - 180 einingar - 3 ár

Nemendur gera einstaklingsmiðaða námsáætlun í samráði við leiðbeinanda, allt eftir áhugasviði. Námsáætlunin þarf að uppfylla kröfur um verkfræðilegar undirstöðugreinar og sérhæfð námskeið. Eftirfarandi tafla er grunnur að námáætlun sem sýnir skyldunámskeið. Dæmi um námsáætlanir sem styðja við ólík áhugasvið.

BSc 1. ár  
Haust Vor
BSc 2. ár  
 Haust Vor
BSc 3. ár  
Haust Vor
 • Sjálfbærni
 • Stýrt val
 • Stýrt val
 • Frjálst val
 • Frjálst val - þriggja vikna námskeið               

Valnámskeið í BSc námi eru verkfræðileg námskeið úr öðrum námsbrautum í verkfræði, eða námskeið úr öðrum deildum HR s.s. tölvunarfræðideild eða viðskiptadeild, sjá nánar í kennsluskrá.

Útskrift með BSc í verkfræði

MSc námið er 120 ECTS og tekur tvö ár

Í meistaranámi afla nemendur sér sérfræðiþekkingar. 

MSc 1. ár  
Haust Vor
 • Gagnanám og vitvélar
 • Stýrt val
 • Stýrt val
 • Stýrt val / Frjálst val - þriggja vikna námskeið      
 
 • Aðferðarfræði rannsókna
 • Stýrt val
 • Stýrt val
 • Stýrt val
 • Frjálst val - þriggja vikna námskeið                                              
MSc 2. ár  
Haust  Vor
 • Stýrt val
 • Stýrt val
 • Stýrt val
 • Frjálst val - þriggja vikna námskeið                      
 • Meistaraverkefni                                                                             
 

Dæmi um námsáætlanir, eftir áhugasviði.  

Útskrift með MSc í verkfræði og skilyrðum um lögverndað starfsheiti sem verkfræðingur fullnægt


Kennsluskrá

Hægt er að sjá skipulag einstaka verkfræðibrauta á síðum námsbrauta og námskeiðslýsingar í kennsluskrá HR á vefnum.

· Sjá yfirlit yfir námsbrautir í verkfræði

Annað

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Öll kennsla fer fram í háskólabyggingu HR í Nauthólsvík. Þar er einnig aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Verkleg kennsla

Í HR er áhersla lögð á verkkunnáttu og þjálfun ásamt fræðilegri undirstöðu. Því er aðstaða til verklegrar kennslu til fyrirmyndar. Nemendur í rafmagnsverkfræði hafa aðgang að rafeindatæknistofu. Auk þess hafa þeir aðgang að efnafræðistofu og í sumum tilvikum aðstöðu í kjallara háskólabyggingarinnar fyrir stærri verkefni. Vísindamenn við véla- og rafmagnssvið eru jafnframt með rannsóknarstofur þar sem framkvæmdar eru tilraunir.

Orkutæknistofa
OrkutaeknistofaÍ orkutæknistofunni er safn af tilraunum er lúta að orku og orkunýtingu. Nemendur í námskeiðum á borð við varmafræði, varmaflutningsfræði, straumfræði og tengdum greinum sækja verklegan hluta námsins í þessa stofu og framkvæma tilraunir er tengjast þeim viðfangsefnum. Orkutæknistofan býður upp á góða aðstöðu fyrir rannsóknaverkefni og lokaverkefni nemenda í grunnnámi og meistaranámi í verkfræði og tæknifræði. Formula Student lið Háskólans í Reykjavík hefur aðsetur í stofunni um þessar mundir. Ábyrgðarmenn verkstæðis eru Gísli Freyr Þorsteinsson og Indriði Ríkharðsson.

Rafeindatæknistofa

Lab

Í rafeindatæknistofu er unnið að verkefnum og tilraunum á sviði rafeindatækni, rafmagnsfræði, raforku, stýringum og sjálfvirkni. Í stofunni er fjölbreytt safn af verklegum tilraunum er tengjast námsefni á þessum sviðum. Stofan býður jafnframt upp á aðsetur fyrir nemendur sem vinna að stærri verkefnum eða lokaverkefnum í grunnnámi eða meistaranámi. Í stofunni er fjöldinn allur af tækjum og mælitækjum, á borð við sveiflusjár, örtölvur, AD-breytur, iðnaðarróbóta o.s.frv. Mikið safn er af íhlutum fyrir rásavinnu og góð aðstaða til að setja saman rásir.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.

Góð þjónusta

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu.

Adstadan_bokasafnVerslanir og kaffihús

Í HR er jafnframt Háskólabúðin sem selur helstu nauðsynjavörur, kaffihús, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

Inntökuskilyrði

BSc í verkfræði

Til að hefja nám í verkfræði þurfa umsækjendur að hafa lokið stúdentsprófi, prófi frá Háskólagrunni HR eða sambærilegu prófi.

Nemendur sem sækja um námsbrautina Verkfræði – með eigin vali þurfa að senda inn stutta, gagnorða greinargerð um markmið sín, hvað þau vilji fá út úr náminu. Nemendur sækja um námsbrautarskipti inn á þessa braut í lok fyrsta námsárs.

Nauðsynlegur undirbúningur

Námsefni og kennsla á fyrsta ári í verkfræði er miðuð við að nemendur hafi eftirfarandi undirbúning. Hægt er að lesa meira um hæfniþrep á vef mennta- og menningarmálaráðuneytis.

Stærðfræði

30 einingar, þar af 15 einingar á 3. hæfniþrepi. Miðað er við námskeið af náttúrufræði- eða náttúruvísindabraut.

Í eldra kerfi samsvarar þetta 18 einingum, þ.m.t. STÆ503.

Eðlisfræði

10 einingar á 2. eða 3. hæfniþrepi. Nemandi þarf að þekkja hreyfi- og aflfræði og rafmagnsfræði (rásir, rafsvið og segulfræði). Æskilegt er að hann þekki einnig varmafræði, vökva og þrýsting, bylgjur og ljós.

Í eldra kerfi samsvarar þetta 6 einingum, þ.m.t. EÐL203 eða sambærilegt.

Efnafræði

5 einingar á 2. hæfniþrepi.

Í eldra kerfi samsvarar þetta 3 einingum, EFN103.

Vantar þig grunninn?

Eða meiri undirbúning í stærðfræði? Byrjaðu strax í HR

Háskólagrunnur HR er undirbúningur fyrir háskólanám. Þegar nemendur sækja um velja þeir háskólagrunn miðað við það háskólanám sem stefnt er að í framhaldinu. Einnig geta þeir sem hafa lokið stúdentsprófi bætt við sig einingum í til dæmis stærðfræði og raungreinum í viðbótarnámi við stúdentspróf.

MSc í verkfræði 

Gert er ráð fyrir að nemandi hafi grunngráðu í verkfræði. 

Getum við aðstoðað?

Sigríður Dröfn Jónsdóttir 

Verkefnastjóri BSc verkfræði

Sóley Davíðsdóttir

Verkefnastjóri MSc verkfræði

 


UmsóknarvefurGott að vita:


Þetta vefsvæði byggir á Eplica